Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
 • Termín přijímací zkoušky: od 24. května do 4. června 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 30. dubna 2021 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: od 14. června do 16. července 2021.


Navazující magisterské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N0688A140023 N-OI Otevřená informatika
Forma:
prezenční
Délka studia:
2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia v programu Otevřená informatika je vychovávat samostatně kriticky uvažující odborníky, kteří jsou schopni podílet se na realizaci komplexních softwarových aplikací a technologických systémů. Důraz je kladen na návrh architektury a implementaci rozsáhlých technologických celků a řízení samotného procesu vývoje s využitím vhodných metodik. Studijní program prohlubuje a rozšiřuje nezbytná teoretická východiska a principy související se zaměřením studijního programu, absolvent rovněž získá zkušenosti související s návrhem komplexních algoritmů počínaje grafovými algoritmy až po metody umělé inteligence.

Profil absolventa studijního programu

V rámci studia získá student široké znalosti a osvojí si praktické dovednosti zejména v oblasti vývoje komplexních technologických systémů s důrazem na systémy softwarové. Akcentován je strategický rozměr těchto systémů a jejich architektur. Studenti si rozvíjejí rovněž teoretické znalosti z informatiky, strategického i operativního řízení firem a vedení týmu specialistů. Podle svého výběru se studenti úžeji profilují v oblastech analýzy dat, uživatelských rozhraní, automatizace řízení či zajištění důvěryhodnosti dat.

 • znalosti: metod analýzy a modelování systémů a podnikových procesů, metod moderního vývoje a nasazení softwarových a technologických systémů, problematiky bezpečnosti v komplexních technologických systémech, zejména v počítačových sítích, manažerských technik nezbytných pro sledování vývoje prostředí, vedení kolektivů spolupracovníků, skupinové rozhodování a strategické řízení podniků s důrazem na jejich IS/ICT;
 • dovednosti: tvůrčím způsobem aplikovat teoretická východiska při řešení problémů v oblasti ICT, řídit proces vývoje technologických systémů pomocí vhodné metodiky, pomocí vhodné metodiky analyzovat a namodelovat podnikové procesy, navrhnout architekturu komplexního technologického systému, zabezpečit technologické řešení nasazení a provozu komplexních technologických systémů, vyhodnotit komplexní technologické systémy z hlediska bezpečnosti a realizovat nezbytná opatření;
 • kompetence: realizovat komplexní technologické projekty, projekty informačních systémů a projekty profesionálních systémů pro řízení v různých typech organizací, definovat strategie v oblasti informačních a technologických systémů podniků, v rámci týmu zaměřeného na realizaci komplexních technologických systémů komunikovat a prezentovat výsledky své práce.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: řídicí pracovník, zejména u vývojových týmů, designér/vývojář komplexních softwarových aplikací, zejména mobilních a webových řešení, designér/vývojář komplexních systémů automatizovaného řízení, specialista na kolaborativní robotiku, datový analytik a odborník na strojové učení, specialista na návrh a testování uživatelských rozhraní.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 30. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 24. května do 4. června 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 30. dubna 2021, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Otevřená informatika navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Otevřená informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní magisterské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 69 kreditů. Absolvováním dvou zaměření studia získá student 40 kreditů. Absolvováním povinně volitelných předmětů získá alespoň 5 kreditů. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky předmětů.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Management vývoje ISzkouška5
zkouška
5
ENC-TGTeorie grafůzkouška5
ENC-VAS
zkouška
5
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 př.)
ENC-ZNAP4Zaměření: aplikace pro průmysl 4.0zkouška
0
ENC-ZNDASU
zkouška
0
zkouška
0
ENC-ZNURZaměření: uživatelská rozhranízkouška
0
ENA-ZNZM
zkouška
0
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-ASS
Architektury software a služeb
zkouška
4
ENC-DSII
Diplomový seminář IS/ICT
zápočet
2
ENC-NSSNasazení software a služebzkouška5
ENC-PE
Podniková ekonomika 2
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENA-SMA
Strategický management v AJzkouška6
ENC-AIUmělá inteligence
zkouška
5
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
ENC-MS
Modelování a simulace
zkouška
5
ENC-SI
Systémová integrace
zkouška
5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-DPIIDiplomová práce IS/ICT
zápočet
10
ENC-KB
Kybernetická bezpečnost
zkouška
5
ENC-P8II
Odborná praxe IS/ICT
zápočet
8
ENC-SMZStátní magisterská zkouškastátní závěrečná zkouška
0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Zaměření

Studijní program má čtyři zaměření, které volí student v průběhu studia zápisem příslušných předmětů:

 • Datová analýza a strojové učení: problematika ukládání a analýzy strukturovaných a nestrukturovaných dat s důrazem na použití metod strojového učení.
 • Uživatelská rozhraní: problematika tvorby uživatelských rozhraní využívající moderní technologie (mobilní, webové, rozšířená realita, lokační služby, asistenti).
 • Aplikace pro Průmysl 4.0: problematika teorie řízení a technického řešení průmyslových systémů automatického řízení s důrazem na programování vestavěných systémů.
 • Důvěryhodnost dat: problematika zjišťování a zabezpečení důvěryhodnosti dat s využitím moderních technologií, včetně nezbytného teoretického základu.
 • A zaměření související se zahraniční mobilitou studenta.
 • Informace k předmětům zaměření

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Otevřená informatika je 3. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní magisterská zkouška

Státní magisterská zkouška je založena na obhajobě diplomové práce a odborné rozpravě ze dvou okruhů.

Okruhy předmětů Státní magisterské zkoušky


prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Odkaz na www stránky Finance a investiční management