Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
 • Termín přijímací zkoušky: od 24. května do 4. června 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 30. dubna 2021 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: od 14. června do 16. července 2021.


Navazující magisterské studijní programyFaculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2021/2022 - FBE
Type of study: Master continuing
Programme:
N0688A140024 C-OIA Open Informatics
Form of study:
full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

The goal of the program Open Informatics is to educate professionals with critical thinking who can participate in the development of complex software applications and IT systems. The emphasis is put on the architecture design and implementation of large technological systems and the management of the development process with the application of appropriate methodologies. The study program deepens and expands the necessary theoretical background and principles related to the focus of the study program. The graduates also gain experience related to the design of complex algorithms, from graph algorithms to methods of artificial intelligence.

Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

During the study, the student will gain a broad knowledge and acquire practical skills, especially in the field of complex technological systems development, with an emphasis on software systems. The strategic dimension of these systems and their architectures is emphasized. Students also increase their theoretical knowledge of informatics, strategic and operational management of companies, and leading teams of specialists. According to their choice, students also specialize in the areas of data analysis, user interfaces, control automation, or data credibility.

 • znalosti / knowledge: methods of analysis and modeling of systems and business processes, modern methods of development and deployment of software and technological systems, security issues in complex technological systems, especially in computer networks, management techniques necessary to monitor the business environment, team management, and group decision-making and strategic management in enterprises with an emphasis on their information systems and technologies;
 • dovednosti / skils: to creatively apply the theoretical background to solving problems in the field of information and communication technologies, to manage the process of technological systems development using appropriate methodologies, to analyze and model business processes using appropriate methodologies, to design complex technological systems, to provide technological solutions for the deployment and operation of complex technological systems, and to evaluate complex technological systems from the point of view of their security and implementing the necessary measures;
 • kompetence / competences: to manage and implement projects of complex technological systems, information systems, and professional systems for the management and control in various types of organizations, to define strategies in the field of information and technological systems of companies, to communicate within the team focused on the implementation of complex technological systems and to present the results of the teamwork.

Graduates can be employed in the following positions: manager, especially in development teams, designer/developer of complex software applications, especially mobile and web solutions, designer/developer of complex automated control systems, specialist in collaborative robotics, data analyst and machine learning specialist, user interface design and testing specialist.

Podmínky přijetí ke studiu / Admission requirements

Finished at least under-graduate level of education with state exam and the admission test from Informatics. Submit an application.

Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to obtain at least 120 ECTS credits from a set study plan and enrol for state exam and diploma thesis's defence. By completing a course successfully, student is awarded 68 ECTS for compulsory courses, 40 ECTS for two scopes and their related courses, 5 ECTS for an elective course, and the remaining 7 ECTS can students obtain for optional courses.

 
1st semester WS 2021/2022 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
Exam
5
ENA-TGGraph TheoryExam5
ENA-MISInformation Systems ModelingExam5
Management of IS Development
Exam
5
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 2 cours.)
Scope: Data Analysis and Machine Learning
Exam
0
Exam0
ENA-ZNZMScope: International Mobility
Exam
0
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 A group of required courses
ENA-PE
Business Economics 2
Exam
4
ENA-DSII
Master's Thesis Seminar IS/ICT
Fulfillment of requirements2
ENA-ASS
Software and Services Architectures
Exam
4
ENA-NSS
Software and Services DeploymentExam5
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
ENA-AI
Artificial Intelligence
Exam5
ENA-SMA
Strategic ManagementExam6
 
CodeCourse titleMode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 5 crd.)
ENA-MS
Modeling and Simulation
Exam
5
ENA-SI
Systems Integration
Exam
5
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
ENA-KB
Cyber Security
Exam
5
ENC-SMZ
Master's State ExamFinal exam0
ENA-DPII
Master's Thesis IS/ICTFulfillment of requirements10
ENC-P8II
Practical Training IS/ICT
Fulfillment of requirements
8

Uchazeč volí z těchto zaměření / Student can choose from these scopes:

 • Datová analýza a strojové učení v AJ / Data Analysis and Machine Learning: storing and analyzing structured and unstructured data with an emphasis on the application of machine learning methods,
 • Důvěryhodnost dat v AJ / Data Credibility: determining and ensuring data credibility using modern technologies, including the necessary theoretical foundations nebo / or
 • Zahraniční mobilita / International Mobility.
 • Předměty zaměření / Sopes' courses.

Téma diplomové práce / Master's Thesis topic

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce / Student choses the Master's Thesis topic in the second semester: vypsaná témata závěrečných prací na PEF / Master's Thesis topics at FBE

Zahraniční mobility / International mobilities

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Otevřená informatika je 2., 3. nebo 4. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

The ideal semester for an international mobility at the master's study programme Open Informatics is 2nd, 3rd or 4th semester. The ideal time for an international internship lasting at least 2 months is the time period between 2nd and 3rd semester. (More information on international mobilities)

Státní magisterská zkouška / Master's State Exam

Okruhy Státní magisterské zkoušky / List of Master's State Exam's topics

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Odkaz na www stránky Finance a investiční management