Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
 • Termín přijímací zkoušky: od 24. května do 4. června 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 30. dubna 2021 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: od 14. června do 16. července 2021.


Navazující magisterské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Forma:
prezenční
Délka studia:
2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Makroekonomie. Přihláška ke studiu musí být podána do 30. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 24. května do 4. června 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 30. dubna 2021, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Finance a investiční management musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 90 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky předmětů.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Bankovnictví 2
zkouška
6
ENC-EKMzkouška6
ENC-KTzkouška4
ENC-MIMikroekonomie 2
zkouška
6
Účetnictví finančních institucí
zkouška
5
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-DS1
Diplomový seminář 1
zápočet
2
ENC-MA
Makroekonomie 2
zkouška
6
ENC-MU
Manažerské účetnictví
zkouška
4
MFI
Mezinárodní finance
zkouška
5
ENC-VFVeřejné finance 2
zkouška
4
ENC-VEM
Vývoj ekonomického myšlení
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-HPO
Hospodářská politika 2
zkouška
4
MMFZ
Mezinárodní měnové a finanční vztahy
zkouška5
PRX2
Řízená odborná praxe
zápočet
8
TEIA
Teorie měnové integrace v AJ
zkouška6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DP2
Diplomová práce
zápočet
10
MISAC
Portfolio management v AJ
zkouška
5
SZZ
Státní závěrečná zkouška
státní závěrečná zkouška
0
SZHP
Státní zkouška z hospodářské politiky
zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
ENC-BDOS
Big Data v oficiální statistice
zkouška
6
EBC-FAPFinanční analýza podnikuzkouška
5
ENC-FM
Finanční management
zkouška
6
FP
Finanční právo
zkouška
4
ENC-FU
Finanční účetnictví 2zkouška6
ISF
Informační systémy finančních institucízápočet4
ENC-MAST
Makroekonomická statistika
zkouška
4
ENC-MECRModely ekonomických časových řadzkouška4
EBC-OCP
Oceňování podniku
zkouška
5
ENC-PSMM
Pokročilé statistické metody a modelyzkouška4
EBC-PYT
Programovací jazyk Python
zápočet
5
ENA-SMA
Strategický management v AJ
zkouška6
ENC-SOS
Systémy oficiální statistikyzkouška4
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet
999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EXA-UP03
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3
zápočet
999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet
999
ENC-VIPVýkonnost a insolvence podniku
zkouška
6
ENC-MATLABVýpočetní systém MATLAB
zápočet
2

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
 • okruh Finance a investiční management (KT + BA2 + MMFZ + MISAC) a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Odkaz na www stránky Finance a investiční management