Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Výsledky přijímací zkoušky


Navazující magisterské studium pro ukrajinské uprchlíky s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 19. srpna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 0 Kč.
 • Přijímací zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
 • Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Termín pro motivační dopis: do 19. srpna 2022.
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 19. srpna 2022.
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 29. srpna 2022.
 • Zápisy do studia: 31. srpna 2022.
prihlaska.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 22. května 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
 • Termín přijímací zkoušky: od 23. května do 3. června 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 15. května 2022 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 15. července 2022 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: od 20. června do 15. července 2022.


Představení studijních programů

Slovo garanta programudoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
garant programu

Vážené studentky a studenti, navazující akademicky zaměřený studijní program Ekonomika a management je koncipován tak, aby prohloubil a rozšířil Vaše dosavadní odborné znalosti, dovednosti a odborné kompetence získané na bakalářském stupni studia. Program Vás připraví pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce v oblasti ekonomiky a managementu podniků, organizací, institucí soukromé i veřejné sféry stejně tak jako pro uskutečnění vlastního konkurenceschopného podnikatelského záměru.

Program ekonomika a management má na Provozně ekonomické fakultě dlouhodobou tradici a patří mezi nosné programy těšící se mezi studenty nejvyšší oblibě a popularitě. Během své existence program prochází neustálými inovacemi a průběžnou modernizací, tak aby svojí nabídkou reagoval na trendy dynamicky se vyvíjejících trhů práce. Kromě jednotlivých odborně zaměřených předmětů z oblasti ekonomiky a managementu program navazuje na principy bakalářských studijních programů na PEF, mezi které patří například rozvoj schopností kritického myšlení, vyhodnocování relevantních ekonomických informací a samostatného rozhodování v měnících se podmínkách tržní ekonomiky. Předností programu, jak dokládají průzkumy mezi absolventy, je skutečnost, že prakticky každý absolvent programu získá rychle uplatnění na trhu práce, a navíc naprostá většina se dlouhodobě uplatní v oblasti, na kterou se během studia specializovala.

Na začátku studia si volíte jednu z pěti možných specializací, které nejvíce vyhovují vaší představě o Vašem budoucím uplatnění. V našem programu se můžeš profilovat ve specializaci Management, Marketing a obchod, Finanční řízení podniku, Ekonomická statistika a Lidské zdroje a mezinárodní leadership. Kromě toho si můžeš zvolit také další volitelné předměty, z nichž je velké množství nabízeno i v anglickém jazyce. Naprostou samozřejmostí je možnost vyjet na zahraniční stáž a absolvovat odbornou praxi. Program Vás tak připraví pro uplatnění např. v pozicích manažerů vyššího a středního managementu včetně vedoucích a řídících pracovníků v oblasti provozu a ekonomiky podniků, marketingu, financí, řízení lidských zdrojů nebo například v pozicích datových a statistických analytiků či manažerů řízení rizik tuzemských i zahraničních firem.

V programu Ekonomika a management se můžete těšit na zkušené pedagogy, zajímavé specialisty z praxe, hostující zahraniční přednášející, obohacující odborné workshopy, studentské konference, zájmové kluby a spoustu mimoškolních aktivit, kde se tuží přátelství a univerzitní duch.

Věřím, že s volbou navazujícího akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management, jehož absolvováním získáte nejen titul Ing., ale také množství odborných znalostí, dovedností a přátel mezi spolužáky i pedagogy, budete spokojeni.


Studentka programuBc. Barbora Štrbáková

Pre nadväzujúce štúdium na PEF som sa rozhodla, pretože som tu študovala aj na bakalára. K PEFke mám osobný vzťah a poznám tu už všetky procesy a mnoho profesorov. Výhodou je aj to, že mnohé predmety sú pokračovaním tých bakalárskych, to však neznevýhodňuje študentov z iných škôl, vyučujúci prihliadajú aj na nich.

Na PEF je zaujímavá rôznorodosť predmetov. Aj napriek tomu, že som vedela, že chcem pracovať v marketingu, počas mojej začínajúcej kariéry v tomto odbore sa mi zišli znalosti z podnikovej ekonomiky, manažmentu, účtovníctva ale aj informatiky. Mojou srdcovkou sa však stal predmet zameriavajúci sa na CSR. Spoločenská zodpovednosť firiem sa stáva pomaly súčasťou firemných stratégií, no vždy sa dá spraviť o trochu viac.

Svojmu mladšiemu ja by som poradila jednu hlášku z filmu kúpili sme ZOO. Znie nejak takto „Niekedy všetko čo potrebujete je dvadsať sekúnd šialenej odvahy. Doslova len dvadsať sekúnd šialenej trápnej statočnosti a sľubujem vám, že z toho vzíjde niečo veľkého.“. No a všetkým ostatným by som poradila – využívajte príležitosti, robte veci z lásky a nie pre peniaze, nebojte sa neúspechu, lebo jeden neúspech neznamená, že už nikdy neuspejete.

Vyzdvihnúť jeden najlepší zážitok zo štúdia asi nie je možné. Všetky najlepšie zážitky sa vždy viažu k skvelým ľuďom. Za zmienku však určite stojí spoluorganizácia na Prvákovinách, Majáles, prezentácia školy na veľtrhoch a mnoho, naozaj mnoho ďalších.

Vďaka rôznorodosti predmetov na začiatku môjho štúdia som zistila, že ma naozaj baví marketing. Popri škole som sa v ňom začala rozvíjať a teraz začínam kariéru ako markeťák v MALL.TV v Prahe.


Studijní program N-EAM Ekonomika a management (prezenční forma).
Studijní program N-EAM Ekonomika a management (kombinovaná forma)
Studijní program N-EAMA Economics and Management.

Specializace pro program N-EAM Ekonomika a management

Stáhnout PDF verzi

Stáhnout PDF verzi

Stáhnout PDF verzi

Stáhnout PDF verzi

Stáhnout PDF verzi

Specializace pro program N-EAMA Economics and Management

Stáhnout PDF verzi

Stáhnout PDF verzi

Slovo garanta programudoc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
garant programu

Studijní program Finance a investiční management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je navazující magisterský studijní program (titul Ing.) zaměřený na komplexní oblast financí a investičního rozhodování, zejména na investiční procesy a finanční řízení ve finančních institucích, podnikové sféře a veřejné správě. Studijní program je akreditován pro získání jednoho z nejprestižnějších mezinárodních titulů v oblasti financí - CFA (Chartered Financial Analyst). Studenti naše oboru mají možnost titul CFA získat zcela zdarma. Navíc se jedná o program, který reálně přináší praxi do studia na vysoké škole. To z důvodu, že se na jeho realizaci podílelo mnoho významných finančních institucí, např. investiční společnost Amundi, Axa, Partners, Komerční banka a mnoho dalších. Nízké propojení teorie a praxe bývá často uváděno jako slabá stránka českého vysokého školství a program Finance a investiční management byl založen právě z důvodu, aby nabídl alternativu. Studenti programu tak řeší ve výuce praktické problémy či v rámci desítek hodin jim přednáší odborníci z praxe. Spojení jejich diplomových prací s praxí je pak samozřejmostí. Talentovaným studentům pak program nabízí další vzdělávání formou doktorského studia a stáže na významných mezinárodních institucích (Mezinárodní měnový fond, Evropská komise apod.).


Student programuIng. Ondřej Rolník

Proč jsem se rozhodl pro navazující studium na PEFce? Chtěl jsem prostě pokračovat v tom, co mě baví a kde mě to baví. Pro mě je to hospodářská politika a veřejné finance. Věděl jsem, že je tahle oblast u nás na fakultě kvalitně vyučovaná, jelikož jsem si prošel oborem Veřejná správa na bakalářském stupni. Takže to pro mě byla jasná volba.

Za ty roky co tu jsem, jsem si všiml jedné věci. Vždycky nás na středních strašili, jak na nás na velkých fakultách budou kašlat, že je to boj každý za sebe. Fakt to není pravda, nebo jsem měl jen štěstí na fakultu. :) Když je člověk aktivní, vyučující si toho všímají a vždycky rádi pomůžou. Navíc se s ostatními studenty, jak ve studentském spolku, tak i v senátu snažíme právě o to, abychom si navzájem pomáhali a fakultu táhli ještě výš. Jsem pyšný, že nás v tom vedení podporuje. Není to samozřejmost. Takže abych to shrnul - líbí se mi to, že tu nejsme na všechno sami.

A co bych poradil svému mladšímu já? Co se týče fakulty nic. Jsem spokojený a myslím, že jsem vybral správně. Ale jinak, asi jako každý student co hodnotí svůj průběh studia - nenechávej deadliny na poslední týden před koncem semestru, pracuj průběžně, nestresuj a pořádně se na všechno vždycky vyspi. I když tak nějak tuším, že to tenhle semestr stejně zase neklapne. :D

Co se týká nejlepšího zážitku ze studia, tak těch je nespočet. Souvisí to hlavně s prostředím, které tu pomáháme vytvářet. Na Spolek Studentské unie PEF MENDELU nedám dopustit a myslím, že je to jeden z hlavních důvodů proč jsem na fakultě chtěl pokračovat (mimo studijních výhod). Každá akce je zážitek a moc si s ostatními zorganizovat třeba ples pro pár set lidí, to je alespoň adrenalin a zkouška znalostí v praxi.

Co budu po skončení studia dělat je těžká otázka. Ale ti kdo mě znají tak ví, že mě to táhne k politice a veřejné správě. Je super, že na navazujícím studiu máme ve skoro každém semestru nějaké předměty v angličtině, což by mi mohlo pomoct uchytit se právě v některé z institucí EU, kde bych rád jednou pracoval. Ale plány jsou pořád jen plány, každý uvidíme, kam nás vítr zavane.


Studijní plán N-HPS-FIM Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management.

Odkaz na webové stránky Finance a investiční management.

Slovo garanta programuprof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
garantka programu

Studium studijního programu Účetnictví a daně Ti umožní získat špičkové znalosti v oboru účetnictví a daní. Jsi-li absolventem našeho bakalářského studijního programu Finance a zároveň vystuduješ navazující program Účetnictví a daně, automaticky získáváš možnost uznání zkoušek v rámci systému certifikace ACCA a britského ekvivalentu ICAEW. Tato unikátní kombinace vysokoškolského vzdělání a profesní certifikace Ti umožní uplatnění v široké škále firem a finančních institucí a umožní ti být o krok napřed. Standardní součástí studia jsou taktéž přednášky a workshopy se specialisty z praxe. Stejně tak jako možnost praxe ve spolupracujících firmách včetně spolupráce při psaní diplomových prací.


Studentka programuBc. Kristína Andrášová

Hlavným dôvodom prečo som sa rozhodla študovať na nadväzujúcom štúdiu na PEFke bol fakt, že som tu študovala bakalárske štúdium a bola som nadmieru spokojná s kvalitou a spôsobom výuky. Taktiež som mala možnosť pokračovať v štúdiu v oblasti účtovníctva a daní, čo bolo predmetom špecializácie môjho bakalářského štúdia.

Najviac sa mi na PEFke páči moderne a príjemne vybavené prostredie fakulty, ktoré študentom neposkytuje len možnosti pre kvalitnú výučbu ale taktiež priestor pre trávenie času s kamarátmi, napríklad v bufete pri dobrej káve či hot-dogu.

Svojmu mladšiemu ja by som rozhodne poradila aby som sa viac zapájala do mimoškolských aktivít, pretože práve tieto aktivity mi niekedy dali viac skúseností ako by som čakala.

Počas štúdia som zažila nespočetne mnoho zážitkov a bolo by veľmi ťažké vybrať jeden najlepší. Všetky zážitky majú ale jedno spoločné a to, že som ich prežila práve s ľudmi, ktorých som spoznala vďaka štúdiu na PEFke.

Štúdium na PEFke mi umožnilo začať pracovať už počas bakalára v oblasti bankovníctva a neskôr v oblasti účtovníctva a daní. Po skončení štúdia by som rozhodne chcela ďalej získavať znalosti práve v tejto oblasti a neskôr získať pozíciu auditora.

Studijní plán N-UAD Účetnictví a daně.

Slovo garanta programudoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
garant programu

Vážení přátelé, představujeme vám jeden z nejmodernějších IT programů, který jsme pro vás připravili podle uznávaných mezinárodních standardů a ve spolupráci s našimi úspěšnými absolventy a řadou špičkových firem. Na předchozím bakalářském studiu jste již získali přehled v oblasti informatiky a řadu dovedností týkajících se zejména vývoje. Nyní máte příležitost posunout se významně dále.

Program Otevřená informatika se na navazujícím magisterském stupni zaměřuje na oblast vývoje komplexních technologických, zejména softwarových systémů. Naučíte se analyzovat a modelovat informační systémy a podnikové procesy, využívat moderní metody vývoje, vyzkoušíte si nasazení a zabezpečení softwarových a technologických systémů, budete umět řešit problémy s využitím umělé inteligence. Protože jste na ekonomické fakultě, naučíte se samozřejmě také používat manažerské techniky nezbytné pro sledování vývoje tržního prostředí, vedení kolektivu spolupracovníků a strategické řízení podniků.

Otevřenost studijního programu vám přináší možnost výběru dvou ucelených oblastí, na které se zaměříte podrobněji a ve kterých se stanete odborníky. Významná část vašeho studia tak bude věnována aktuálním tématům, která vás zajímají. Ať už je to strojové učení, chytré systémy nebo třeba uživatelská rozhraní. Všechny tyto specializované oblasti jsou zároveň v úzkém vztahu k vědeckému zaměření naší fakulty. Mnoho z vás se tak již při studiu zapojí do finančně ohodnoceného řešení fakultních, národních i mezinárodních vědeckých projektů i projektů smluvního výzkumu s firmami.

Součástí studia je také řízená praxe, pro kterou si můžete vybrat některou z řady firem spolupracujících s fakultou nebo domluvit třeba start-up, který jste poznali na hackathonu. Díky tomu můžete diplomovou práci psát podle zadání firmy, která se vám líbila, a budete mít možnost najít si svého budoucího zaměstnavatele již při studiu.

Díky skladbě studijního programu Otevřená informatika a možnostem vašeho zapojení se do odborných aktivit je přirozenou možností pokračování ve studiu v doktorském stupni, kde naplno rozvinete svůj tvůrčí potenciál, setkáte se s předními odborníky a samozřejmě také vycestujete na stáž do zahraničí.

Vaše budoucí uplatnění

Bakalářské studium vás připravilo zejména na to, abyste mohli pracovat jako vývojáři, kteří dostávají konkrétní úkoly. Navazující magisterské studium vás připraví na roli lidí, kteří musí tyto úkoly formulovat a rozdat. Každá z oblastí, na kterou se můžete specializovat, vás připraví na konkrétní pozici. Ti, kteří se zaměří na uživatelská rozhraní, budou schopni navrhovat a testovat aplikace od mobilních, přes webové až po průmyslové systémy. Kdo se zaměří na dolování dat, strojové učení a třeba důvěryhodnost dat, bude připraven na post datového analytika. Pokud vás zláká Průmysl 4.0, stanou se z vás specialisté na kolaborativní robotiku, počítačové vidění a průmyslovou automatizaci vůbec. Díky manažerskému a ekonomickému přesahu budete samozřejmě schopni nejen samostatně pracovat, ale hlavně vést vývoj v dané oblasti.


Studentka programuBc. Petra Javorková

Po vyštudovaní Obchodnej bilingválnej akadémie som tak trochu tušila, že som už obsiahla ekonomické predmety dostatočne dobre. Chcela som porozumieť programovaniu, technológiám, a siahnuť si na zložitejšie štúdium. Jednoducho to v najlepších rokoch poriadne vyhrotiť. S odstupom času hodnotím spojenie ekonomického vzdelania zo strednej školy a štúdium informatiky na vysokej škole ako najlepší možný krok.

Na štúdiu na PEFke ma najviac bavia praktické skúsenosti. Fakt, že požiadavky na zamestnanca na rôznych pracovných IT pozíciách sa vo veľkej miere zhodujú s obsahom niekoľkých vyučujúcich predmetov na Ústave informatiky. Stačí mať približnú predstavu o budúcom zamestnaní, a z katalógu predmetov vybrať ten, ktorý ťa dovedie k cieľu. Je to luxus, ktorý je zadarmo.

Čo by som poradila svojmu mladšiemu já? Time management je silný nástroj. Nauč sa ho používať.

Môj najvatší zážitok zo štúdia je, že som sa dostala do tímu Moje MENDELU na Oddelení chytrej univerzity. Tykám si tam s kľúčovými učiteľmi najväčšieho kalibru. No, nie je to super?


Studijní plán N-OI Otevřená informatika
Studijní plán N-OIA Open Informatics.


Webové stránky Ústavu informatiky

Navazující magisterské studijní programyFaculty: Faculty of Business and Economics
Initial period: WS 2022/2023 - FBE
Type of study: Master continuing
Programme: N0413A050037 C-EAMA Economics and Management
Form of study: full-time
Study duration: 2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

The aim of the Master's study programme Economics and Management with two tracks (Management or Human resources and international leadership) is to provide graduates with a strong foundation of knowledge and to deepen and extend existing skills obtained at bachelor level in order to find a long-term employment in the labour market or to carry out their own competitive business plan.

Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

Graduates will be able to use critical thinking to evaluate information and, on its basis, to make appropriate decisions in the field of economic processes and management in private and public sector. Emphasis is placed on gaining language skills (compulsory and optional courses in English), the knowledge of macroeconomic development in international context and practical experience from internships in the Czech Republic or abroad. Earned skills will help graduates to face the current dynamic challenges and changes in globalized socio-economic organization’s environment.

Podmínky přijetí ke studiu / Admission requirements

Finished at least under-graduate level of education with state exam and the admission test from Business Economics. Submit an application.

Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to obtain at least 120 ECTS credits from a set study plan and enrol for state exam and diploma thesis's defence. By completing a course successfully, student is awarded 64 ECTS for compulsory courses, 46 ECTS for specialization courses and the remaining ECTS can obtain for optional courses.

 
1st semester WS 2022/2023 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ENA-EKMEconometrics 2Exam6
ENA-FMFinancial ManagementExam6
ENA-MIMicroeconomics 2Exam6
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ENA-PEBusiness Economics 2Exam4
ENA-MAMacroeconomics 2Exam6
ENA-MUManagerial AccountingExam4
ENA-DS1Master's Thesis Seminar 1Pass credit2
ENA-OVOperations ResearchExam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ENA-MEOPInternational and European Business LawExam4
ENA-DS2Master's Thesis Seminar 2Pass credit2
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ENC-SMZMaster's State ExamFinal exam0
ENA-DPMaster's Thesis in EnglishPass credit10
ENC-P10Practical TrainingPass credit10

Uchazeč volí z těchto specializací / Applicant can choose from these tracks:

Téma diplomové práce / Master's Thesis topic

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce / Student choses the Master's Thesis topic in the second semester: vypsaná témata závěrečných prací na PEF / Master's Thesis topics at FBE

Zahraniční mobility / International mobilities

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Ekonomika a management je 1., 2. nebo 4. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

The ideal semester for an international mobility at the master's study programme Economics and Management is 1st, 2nd or 4th semester. The ideal time for an international internship lasting at least 2 months is the time period between 2nd and 3rd semester. (More information on international mobilities)

Státní magisterská zkouška / Master's State Exam

Okruhy Státní magisterské zkoušky / List of Master's State Exam's topics

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz