Diplomová práce

 

Dva semestry předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby diplomové práce si student zapisuje předmět Diplomní seminář, resp. Diplomní seminář IS/ICT a provede závaznou volbu tématu práce. Student při využití konzultací s uvažovaným vedoucím práce vypracuje Záměr diplomové práce, na základě kterého vyhotoví uvažovaný vedoucí práce prostřednictvím UIS Zadání diplomové práce. Oba tyto dokumenty je nutno odevzdat podle instrukcí uvedených v podmínkách ukončení předmětu Diplomní seminář, resp. Diplomní seminář IS/ICT platných pro daný semestr.

Diplomní seminář

Seznámit studenty s hlavními zásadami tvorby závěrečné - diplomové práce a poskytnout praktická doporučení týkající se volby tématu, metodického postupu řešení, práce s literaturou, dodržení formálních náležitostí. Studenti získají poznatky o vazbě tématu a obsahu diplomové práce na studovaný obor, znalosti o identifikaci zkoumaných vztahů a formulaci pracovních hypotéz, cílů práce a v souvislosti s tím identifikací vhodné metodiky včetně identifikace zkoumaného vzorku. Studenti budou dále seznámeni s doporučeným postupem při identifikaci tématu diplomové práce s ohledem na požadavek prokázání současného stavu poznání dané problematiky (knihovní a on-line zdroje publikací, databáze) a v souvislosti s tím nutnosti prokázat jakým způsobem ve své práci posunuli znalosti o dané problematice. Součástí semináře bude také blok věnovaný problematice citací a využití statistických a ekonometrických metod při zpracování empirických dat a ověřování pracovních hypotéz. Konečným cílem semináře je zvýšení obsahové i formální úrovně diplomových prací zpracovávaných na PEF MENDELU.

 

Získání zápočtu z Diplomního semináře:

Vedoucí závěrečné práce uděluje zápočet ukončující předmět Diplomový, seminář při splnění následujících podmínek:

  • získání dílčího zápočtu z předmětu (tzv. malý zápočet);
  • schválení zadání závěrečné práce děkanem;
  • splnění dalších povinností, byly-li stanoveny vedoucím závěrečné práce.

Záměr 

Záměr diplomové práce je podkladem pro Zadání diplomové práce a současně slouží pro kontrolu postupu zpracovávání diplomové práce.

Záměr diplomové práce vypracuje student při volbě tématu diplomové práce a předkládá jej potenciálnímu vedoucímu práce. Při následných konzultacích s potenciálním vedoucím práce student svůj záměr upřesní. 

Záměr diplomové práce obsahuje zejména tyto části:

  • identifikaci a kontakt na studenta (jméno, příjmení, studijní program a obor, e-mail),
  • navrhovaný název diplomové práce, c) předpokládaný cíl práce,
  • návrh metodiky a postupu řešení,
  • rozsah samostudia prohlubující současné znalosti studenta především stanovení doporučené literatury (i zahraniční literatury),
  • předpokládanou strukturu práce (návrh obsahu s vymezením zamýšleného rozsahu kapitol),
  • harmonogram řešení práce s časovými kontrolními body.

Doporučený rozsah Záměru diplomové práce je 3–6 tisíc znaků (včetně mezer). Vzor záměru je uveden v příloze č. 7.

Potenciální vedoucí práce dbá na to, aby v Záměru diplomové práce byl precizně formulován cíl a jeho dekompozice.

K vypracování záměru diplomové práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).

Zadání 

Na základě záměru práce vám vedoucí v UIS vytvoří zadání, které společně se záměrem odevzdává oborové radě ke schválení. Je nutné hlídat termíny! I když je odevzdání zadání se záměrem součástí hodnocení v předmětu bakalářský seminář, tak samotný proces je rozložen do celého semestru. To je z důvodu, aby případné nedostatky v záměrech a zadáních mohly být odstraněny a odevzdány znovu ke schválení.

Tvorba

V průběhu zpracování závěrečné práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant, který musí předem poskytnout písemný souhlas. Vedoucí práce dbá na dodržení postupu práce a harmonogramu uvedeného v záměru závěrečné práce.

Odevzdání 

V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře závěrečné práce na děkanát PEF ve zveřejněných úředních hodinách. Současně vloží elektronickou verzi závěrečné práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Na základě splnění všech povinností souvisejících s odevzdáním závěrečné práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Bakalářská, resp. Diplomová práce. 

 

Posudky

Posudky bakalářské práce vedoucí a oponent vyplňují v UIS