Doktorské studium

Obecné informace o studiu v doktorských studijních programech

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány tři doktorské studijní programy

  • Ekonomika a management - 62 08 V
  • Hospodářská politika a správa - 62 02 V
  • Systémové inženýrství a informatika - 62 09 V

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Jsou tedy otevřeny absolventům příslušných, popř. příbuzných, magisterských studijních programů, kteří mají zájem a předpoklady k vědecké práci v univerzitním prostředí či badatelsky zaměřených institucích. Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF je tři roky.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou průpravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází z individuálního studijního plánu, který student spolu se svým školitelem vypracují na samém počátku studia. V prvních dvou letech doktorského studia student skládá odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost své disertační práce a veřejně publikuje své první odborné příspěvky. Ve třetím roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce, konzultacích a jiných organizovaných akcí) je pověřován také pedagogickou činností. Student v průběhu studia získává měsíční stipendium. Při uplatňované kombinované formě není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště; účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu podle pokynů školitele.


Řízení k obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce

Řízení je zahájeno žádostí uchazeče o vykonání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce. Žádost je podána prostřednictvím studijního oddělení pro doktorské studium děkanovi fakulty. Žádost obsahuje název práce, vlastnoruční podpis a vyjádření školitele. Spolu se žádostí předkládá doktorand 4x vyvázanou disertační práci (uvnitř s prohlášením dle Směrnice č.5/2013 z 18. 6. 2013 o Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací), seznam publikační činnosti podepsaný autorem (event. potvrzení redakce o zveřejnění příspěvku), strukturovaný životopis a v požadované formě autoreferát (12 ks).

Oponenty disertační práce navrhuje školitel (event. po projednání s vedoucím ústavu) a návrh předává na studijní oddělení pro doktorské studium. (Pokud doktorand z nějakého důvodu žádá o vykonání pouze státní doktorské zkoušky, nepředkládá práci a její přílohy, ale předkládá v 10 vyhotoveních teze doktorské práce.)

Po obdržení nejméně 2 oponentských posudků je oznámeno místo a termín konání státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorské práce a termín je oznámen doktorandovi.


Návrhy témat disertačních prací

Návrhy témat disertačních prací jsou ke stažení zde.


Brožura "Doktorské studijní programy"

Souborný popis doktorských studijních programů je k dispozici ke stažení zde:


Přihláška ke studiu

Podmínky přijímacího řízení jsou vyhlašovány na úřední desce fakulty. Před odevzdáním přihlášky je vhodné kontaktovat ústav, na kterém student hodlá svou disertační práci zpracovávat, a domluvit se na upřesnění tématu. Přijímací zkouška má podobu diskuse nad předem zpracovaným záměrem disertační práce.

Elektronická přihláška je dostupná na webu prihlaska.mendelu.cz. Pozor, je třeba do 24. 6. 2020 vyplnit všechny části e-přihlášky, a také dodat níže uvedené dokumenty na studijní oddělení PEF.

Dokumenty:

  • Záměr disertační práce vypracovaný v anglickém jazyce v souladu s požadavky uvedenými na webové stránce PEF. Formulář záměru disertační práce je ke stažení zde
  • Úředně ověřenou kopii diplomu (absolventům PEF MENDELU stačí prostá kopie). Nemůže-li dotyčný diplom zaslat v termínu (do 24. 6. 2020) musí písemně požádat o prodloužení termínu nebo dodat ze studijního oddělení své fakulty doklad o tom, že státní zkoušky již vykonal
  • Životopis

Tyto dokumenty je nutné dodat na adresu:
Studijní oddělení pro doktorská studia, k rukám Lucie Kamenické,
Děkanát PEF MENDELU,
Zemědělská 1, 
613 00 Brno.


Bez uvedených dokumentů bude e-přihláška považována za neplatnou.

Přihlášky lze podávat elektronicky od 1. dubna do 24. června 2020.

Bližší informace poskytne Lucie Kamenická na
oddělení pro doktorská studia
děkanátu PEF MENDELU,
budova Q,
Zemědělská 1, 613 00.