Double Degree

PEF má uzavřeny následující smlouvy o Double degree, které umožňují roční studium na partnerské instituci a vzájemné uznání studijních výsledků tak, aby student mohl kromě diplomu PEF získat i diplom partnerské instituce.

Studentům se promíjí platba školného, sami si hradí veškeré další náklady spojené s cestou a pobytem na zahraniční instituci. Pro pobyt na zahraniční instituci je vhodné čerpat Erasmus+ grant.

Výběrové řízení probíhá pouze v lednu, v rámci 1. kola VŘ Erasmus+.

Vybraní studenti jsou oficiálně nominováni na zahraniční univerzitu. Do termínu stanoveného zahraniční univerzitou (nejpozději v červnu) je zapotřebí doložit Learning Agreement a Transcript of records. Student si zapíše předměty ze stanoveného studijního plánu na zahraniční univerzitě. Nabídka zahraničních předmětů nemusí být zcela kompatibilní s předměty studijního plánu na PEF. Student musí vzít v úvahu splnění povinného studijního plánu na PEF. Uznání předmětů je vhodné předem konzultovat s proděkanem pro pedagogickou činnost.


Deggendorf University of Applied Sciences, Německo


 • Pro studenty posledního ročníku magisterského studia,
 • studijní program Economics and Management,
 • max. 5 studentů / akademický rok,
 • část studia se realizuje na zahraniční univerzitě (1-2 po sobě jdoucí semestry),
 • studium probíhá v AJ,
 • student získá diplomy obou univerzit.
Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky

Požadavky Deggendorf University:

 • pokročilá znalost německého a anglického jazyka,
 • získat minimálně 210 ECTS kreditů během předchozího vysokoškolského studia (včetně bakalářského studia),
 • mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. semestru navazujícího magisterského studia.

Požadavky MENDELU:

 • odstudovat min. 1 semestr na jejich univerzitě (30 ECTS),
 • studenti musí splnit studijní plán MENDELU,
 • diplomovou práci vypracovat v AJ, obhájit diplomovou práci v zahraničí, pro uznání na PEF doložit doklad o obhajobě,
 • složit státní závěrečnou zkoušku na PEF,
 • uznáváme obhajobu diplomové práce na zahraniční univerzitě, (DP musí splňovat požadavky PEF na zpracování DP.

Požadavky MENDELU:

Uznání předmětů a kreditů absolvovaných na zahraniční univerzitě je možné (nesmí to být předměty, které by odpovídaly předmětům již dříve absolvovaným na PEF). Kredity za absolvované předměty jsou uznatelné (30 ECTS/semestr, 60 ECTS/akademický rok).


Seinajoki University of Applied Sciences, Finsko

 • Pro studenty 3. ročníku bakalářského stupně studia (předmětově nejlépe vyhovuje program Ekonomika a Management nebo program Management obchodu a služeb, spec. Management obchodní činnosti),
 • studium probíhá v AJ,
 • student získá diplomy obou univerzit.
Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky
 • Pokročilá znalost anglického jazyka,
 • získat minimálně 120 ECTS kreditů během bakalářského stupně studia
 • mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia,
 • studenti musí splnit studijní plán MENDELU,
 • diplomovou práci vypracovat v AJ, obhájit tuto diplomovou práci v zahraničí i na PEF,
 • DP musí splňovat požadavky PEF na zpracování DP,
 • složit státní závěrečnou zkoušku na PEF.

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty

Mgr. Irena Doubková
irena.doubkova@mendelu.cz
+420 545 132 799