Double Degree

 

PEF má uzavřeny následující smlouvy o Double degree, které umožňují roční studium na partnerské instituci a vzájemné uznání studijních výsledků tak, aby student mohl kromě diplomu PEF získat i diplom partnerské instituce.

Studentům se promíjí platba školného, sami si hradí veškeré další náklady spojené s cestou a pobytem na zahraniční instituci. Pro pobyt na zahraniční instituci je vhodné čerpat Erasmus+ grant.

Výběrové řízení probíhá pouze v lednu, v rámci 1. kola VŘ Erasmus+.

Vybraní studenti jsou oficiálně nominováni na zahraniční univerzitu. Do termínu stanoveného zahraniční univerzitou (nejpozději v červnu) je zapotřebí doložit Learning Agreement a Transcript of records. Seznam předmětů pro LA je uveden v dodatku interinstitucionální smlouvy.

Deggendorf University of Applied Sciences, Německo  

 

 • pro studenty posledního ročníku magisterského studia
 • studijní program Economics and Management
 • max. 5 studentů / akademický rok
 • část studia se realizuje na zahraniční univerzitě (1-2 po sobě jdoucí semestry)
 • studium probíhá v AJ
 • student získá diplomy obou univerzit.

 

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky:

Požadavky Deggendorf University

 • pokročilá znalost německého a anglického jazyka
 • získat minimálně 210 ECTS kreditů během předchozího vysokoškolského studia (včetně bakalářského studia)
 • mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. semestru navazujícího magisterského studia
 • odstudovat min. 1 semestr na jejich univerzitě (30 ECTS)
 • diplomovou práci vypracovat v AJ, obhájit diplomovou práci v zahraničí, pro uznání na PEF doložit doklad o obhajobě
 • složit státní závěrečnou zkoušku na PEF.
 • studenti musí splnit studijní plán MENDELU
 • uznáváme obhajobu diplomové práce na zahraniční univerzitě, (DP musí splňovat požadavky PEF na zpracování DP

Požadavky MENDELU

Uznání předmětů a kreditů absolvovaných na zahraniční univerzitě je možné (nesmí to být předměty, které by odpovídaly předmětům již dříve absolvovaným na PEF). Kredity za absolvované předměty jsou uznatelné (30 ECTS/semestr, 60 ECTS/akademický rok).

 

Seinajoki University of Applied Sciences, Finsko 

 • pro studenty 3. ročníku bakalářského stupně studia.
 • studium probíhá v AJ
 • student získá diplomy obou univerzit

 

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky:

 • pokročilá znalost anglického jazyka
 • získat minimálně 120 ECTS kreditů během bakalářského stupně studia
 • mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia

 

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty:

Mgr. Irena Doubková

irena.doubkova@mendelu.cz

+ 420 545 132 799