AKTUALITY: 

Právě probíhá výběrové řízení (1.1.-10.2.2020) na studijní pobyty. Podej si příhlášku již teď, vyjet můžeš  v zimním semestru 20/21.

 

Erasmus+ studijní pobyty

 

Základní podmínky

 

 • Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia (hlásit se do VŘ můžou již studenti 1. ročníků) nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční čí kombinované formy studia.
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy.
 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců.
 • Student je povinen do studijní smlouvy zapsat odborné předměty aktuálního typu studia na zahraniční instituci v minimální výši 18 ECTS kreditů z doporučeného standardu 30 ECTS kreditů za semestr.
 • Do studijní smlouvy (Learning agreement) si studenti nemohou zapisovat předměty, které již dříve absolvovali nebo jazykové předměty na stejné nebo nižší úrovni, než jaké už dosáhli.
 • Vybraný student obdrží stipendium od MENDELU  (přehled výše stipendií).
 • V rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže. Je možné vyjíždět i opakovaně - celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců v daném stupni studia (pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo pracovních stáží). Mobility (studijní pobyt a pracovní stáž) se sčítají. 

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty 
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

 

 Přihlášení

 

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku včetně povinných příloh:

 • Přihláška – podat elektronicky v UIS a doručit podepsaný formulář na ZO PEF
 • Learning Agreement Proposal - předběžný přehled předmětů, které bude student na zahraniční instituci studovat. Pokud se hlásíte na více škol, vyplňte formulář pro každou školu zvlášť!

Learning Agreement Proposal

Instrukce k vyplnění Learning Agreement Proposal

Seznam univerzit

Jazykové testy

 

Nezbytnou součástí výběrového řízení jsou jazykové testy. Studenti jsou o termínech testů informování e-mailem. Na vyžádání lze uznat dříve absolvovanou jazykovou zkoušku až 3 roky zpětně.

Kritéria výběru studentů PEF

 

 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test, pohovor (30 %)
 • Studijní průměr (30 %)
 • Buddy system a jiné (10 %) 

 

Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zveřejněny výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity zasílá koordinátor OMVI.

Před odjezdem

 

 • Informační schůzka – povinná pro vyjíždějící studenty, koná se po ukončení VŘ, pořádá OMVI Rektorátu.
 • Dokumenty vyžadované zahraniční univerzitou – zodpovědnost studenta.
 • Learning Agreement - vyplnit a odevzdat na ZO PEF smlouvu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance - potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu s uvedeným termínem pobytu doložit na OMVI Rektorátu a ZO PEF. Na základě LoA bude zadán pobyt do UIS.
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance, doklad o zaplacení pojištění a výsledek OLS do aplikace v UIS.
 • Euro účet - zřídit si Euro účet u jakékoli banky sídlící v ČR a zadat číslo účtu do UIS (Portál studenta - Bankovní spojení pro studijní výjezd. Zadání banky se sídlem v SR - kontaktujte OMVI).
 • Návrh na vyslání - vyplnit v UIS a přinést ve dvou výtiscích na podpis na Zahraniční oddělení fakulty. Výjezd specifikujte jako 99|Erasmus Plus. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění). Platba pouze v hotovosti, na pokladně (budova A).
 • OLS online jazykové testování - vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí a odevzdat výsledek na OMVI (Checklisty)
 • Finanční dohoda – podepisuje se na OMVI, po vyřízení výše uvedených bodů.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).

Aktuální formuláře naleznete na stránkách OMVI

Instrukce k vyplnění dokumentů Erasmus+

Pomocník pro vyplnění Learning Agreement

Návrh na vyslání - návod

 

Během pobytu

 

 • Changes to Learning Agreement - pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreement (návod - Instrukce k vyplnění dokumentů Erasmus+).
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Student následně nahraje trojstranně schválené Changes do aplikace Checklisty v UIS. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!

Po návratu

 

 • Confirmation of Study Period - doložit ORIGINÁL potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu na OMVI.
 • Transcript of Records - předložit ORIGINÁL potvrzení o  absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení fakulty.
 • Čestné prohlášení - pokud předměty ve Vašem TOR nejsou shodné s LA a Changes to LA, důvody uveďte v Čestném prohlášení a odevzdejte na ZO. Čestné prohlášení naskenujte společně s TOR do kolonky Transcript of records v checklistech.
 • Student má povinnost doložit TOR na ZO /nahrát do checklistu do 7 dnů po obdržení Transcript of Records!
 • Závěrečná zpráva Evropské komise - vyplnit závěrečnou zprávu Evropské komise o zahraničním pobytu (heslo k vyplnění studenti obdrží e-mailem z OMVI)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • OLS jazykové testování - vyplnit jazykový test po návratu ze zahraničí a odevzdat výsledek na OMVI.

 

Finální hodnocení pobytu pro studenty doktorského stupně studia

Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+

 

Kontakty

 • Zahraniční oddělení PEF

Mgr. Irena Doubková

irena.doubkova@mendelu.cz

+ 420 545 132 799

 

 • OMVI rektorátu:

Tereza Formáčková

Administrace Erasmus+ pobytů vyjíždějících studentů

erasmus-outgoing@mendelu.cz

+420 545 135 030

 

Ing. MSc. Michaela Menšíková, Ph.D.

Erasmus+ institucionální koordinátorka

michaela.mensikova@mendelu.cz

+420 545 135 104