Systémové Inženýrství a informatika

Profil absolventa základu programu

Absolvent studijního programu získá dále specifikované znalosti, dovednosti a způsobilosti pro svoje uplatnění v podnicích zaměřených nac vývoj a tvorbu, nákup, prodej, zavádění a provoz informačních systémů (IS) a technologií (ICT), a pro efektivní řízení podniků obchodních, výrobních či podniků služeb, zejména v útvarech informatiky odpovědných za provoz a rozvoj svých IS a ICT. Absolventi disponují dobrou znalostí anglického jazyka a patří mezi nejžádanější na současném trhu práce.

V programové bázi předmětů naleznete úvodní kurzy, které vás seznámí se základy v oblastech jako například jsou: Algoritmizace, Informační systémy, podniková ekonomika, marketing a obchod,  statistika

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

znalosti

 • strukturovaného a objektově orientovaného přístupu k tvorbě programových aplikací,
 • principů, funkcionality, nasazení a správy základního hardwarového a softwarového vybavení počítačů a počítačových systémů (počítačové sítě, operační systémy atd.),
 • principů a podstaty informačních systémů jako prostředí transformace dat na informace,
 • principů databázových systémů jako nástrojů pro uložení a zpracování dat, principů datového modelování a komunikace s databázovými systémy,
 • teoretických základů informatiky a nezbytného matematického a statistického aparátu aplikovatelného pro analýzu dat,
 • přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických a manažerských disciplín pro analýzu a prognózu ekonomického a podnikového prostředí,
 • podnikatelského legislativního a daňového rámce a způsobů účetního zachycení skutečnosti,
 • odborné terminologie v anglickém jazyce ve stěžejních oborech informatiky a řízení podniků.

dovednosti

 • aplikovat teoretická východiska, vývojové metodologie a nástroje a vytvářet postupy pro realizaci projektů softwarových aplikací (databázových, webových) a aplikací IS/ICT,
 • rozhodovat o nasazení, využití a správě ICT, tyto technologie konfigurovat a řídit všechny fáze jejich životního cyklu,
 • samostatně navrhovat, realizovat a spravovat jednodušší počítačové systémy skládající se z různých technologií,
 • aplikovat teoretická východiska a metody pro analýzu, modelování, návrh a optimalizaci podniků a jejich procesů se zaměřením na jejich podporu s využitím informačních systémů,
 • kvalifikovaně zpracovat dílčí strategii organizace v oblasti využití IS/ICT s ohledem na dosahování cílů organizace, řídit úspěšnou realizaci této strategie,
 • navrhovat a realizovat opatření v oblasti řízení firmy, marketingu a ekonomiky podniku,
 • analyzovat a interpretovat ekonomická data vzniklá činností podniků,
 • porozumět odbornému textu a psát odborné texty v anglickém jazyce.

způsobilosti

 • fungovat jako interdisciplinární expert se znalostí IS/ICT, ekonomiky a řízení podniku,
 • realizovat složité programové aplikace, včetně aplikací webových, databázových a multimediálních,
 • přistupovat na bázi zásad strukturovaného popř. objektově orientovaného myšlení k realizaci úloh tvorby a modifikace IS/ICT,
 • převzít odpovědnost za řízení projektů v oblasti IS, rozvoje týmu ICT specialistů a rozvoje systémového integrátora jako instituce,
 • realizovat profesionální rozvoj sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností,
 • stanovit budoucí směr rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy,
 • řídit organizaci na nižších řídicích stupních a vést pracovní porady a jednání,
 • připravit a účastnit se odborného jednání v anglickém jazyce.

 

Spolupráce

V rámci mohou studenti získávat profesní certifikáty z oblastí jako jsou Počítačové sítě, Databáze, Informační systémy. Podrobné informace naleznete na stránkách Ústavu informatiky. Ústav informatiky nabízí studentům možnost zapojovat se do tvůrčí činnosti a podílet se na výzkumech probíhajících v laboratořích.

Ústav informatiky Robotický tým PEF MENDELU Spatialhub Laboratoř řízení kolejových vozidel

Podej si přihlaškuProgramy a Obory na PEF