Program Economics and Management

 

Společný základ programu Economics and Management

Profil absolventa společného základu programu

Absolvent bakalářského studijního programu „Economics and Management“ je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů s evropským nebo mezinárodním rozměrem. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivním způsobem činnost organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem efektivního zajištění všech činností.

 

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

obecné ekonomicko-odborné

 • znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín
 • dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu
 • kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci

manažerské a řídicí

 • znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu
 • dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT
 • kompetence: řízení menších pracovních kolektivů

prezentační a komunikační

 • znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT
 • dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení
 • kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT

informační a komunikační technologie

 • znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni
 • dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích
 • kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení

jazykové

 • znalosti: znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce
 • kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v anglickém jazyce

 

Podej si přihlaškuProgramy a Obory na PEF