Erasmus+ studijní pobyty

 

Základní podmínky

 

 • Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia (hlásit se do VŘ můžou již studenti 1. ročníků) nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy.
 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců.
 • Student je povinen do studijní smlouvy zapsat odborné předměty aktuálního typu studia na zahraniční instituci v minimální výši 18 ECTS kreditů z doporučeného standardu 30 ECTS kreditů za semestr.
 • Do studijní smlouvy (Learning agreement) si studenti nemohou zapisovat předměty, které již dříve absolvovali nebo jazykové předměty na stejné nebo nižší úrovni, než jaké už dosáhli.
 • Vybraný student obdrží stipendium od vysílající instituce (přehled výše stipendií).

Přihlášení

 

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku včetně povinných příloh:

 • Přihláška – podat elektronicky v UIS a doručit podepsaný formulář na ZO PEF
 • Motivační dopis - v češtině/slovenštině
 • Learning Agreement Proposal - předběžný přehled předmětů, které bude student na zahraniční instituci studovat. Pokud se hlásíte na více škol, vyplňte formulář pro každou školu zvlášť!

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

 

Learning Agreement Proposal

Instrukce k vyplnění Learning Agreement Proposal

Seznam univerzit

Jazykové testy

 

Nezbytnou součástí výběrového řízení jsou jazykové testy. Studenti jsou o termínech testů informování e-mailem. Na vyžádání lze uznat dříve absolvovanou jazykovou zkoušku až 3 roky zpětně.

Kritéria výběru studentů PEF

 

 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test, pohovor (30 %)
 • Studijní průměr (30 %)
 • Buddy system a jiné (10 %) 

 

Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zveřejněny výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity zasílá Rektorát.

Před odjezdem

 

 • Informační schůzka – povinná pro vyjíždějící studenty, koná se po ukončení VŘ, pořádá OMVI Rektorátu.
 • Dokumenty vyžadované zahraniční univerzitou – zodpovědnost studenta.
 • Learning Agreement - vyplnit a odevzdat na ZO PEF smlouvu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance - potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu s uvedeným termínem pobytu doložit na OMVI Rektorátu a ZO PEF. Na základě LoA bude zadán pobyt do UIS.
 • Euro účet - zřídit si Euro účet u jakékoli banky sídlící v ČR a zadat číslo účtu do UIS (Portál studenta - Bankovní spojení pro studijní výjezd).
 • Návrh na vyslání - vyplnit v UIS a přinést ve dvou výtiscích na podpis na Zahraniční oddělení fakulty. Výjezd specifikujte jako 99|Erasmus Plus. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění). Platba na pokladně.
 • OLS online jazykové testování - vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí a odevzdat výsledek na OMVI.
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance, doklad o zaplacení pojištění a výsledek OLS do aplikace v UIS.
 • Finanční dohoda – podepisuje se na OMVI, po vyřízení výše uvedených bodů.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).

Aktuální formuláře naleznete na stránkách OMVI

Instrukce k vyplnění dokumentů Erasmus+

Pomocník pro vyplnění Learning Agreement

Návrh na vyslání - návod

 

Během pobytu

 

 • Changes to Learning Agreement - pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreement (návod - Instrukce k vyplnění dokumentů Erasmus+).
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Student následně nahraje trojstranně schválené Changes do aplikace Checklisty v UIS. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!

Po návratu

 

 • Confirmation of Study Period - předložit potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu na Zahraniční oddělení fakulty a OMVI rektorátu (fakulta - KOPIE, rektorát - ORIGINÁL!).
 • Transcript of Records - předložit potvrzení o  absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení fakulty a OMVI (KOPIE).
 • Čestné prohlášení - pokud předměty ve Vašem TOR nejsou shodné s LA a Changes to LA, důvody uveďte v Čestném prohlášení a odevzdejte na ZO. Čestné prohlášení naskenujte společně s TOR do kolonky Transcript of records v checklistech.
 • Žádost o uznání předmětů - podat elektronickou žádost na studijní oddělení o uznání předmětů za zahraničního studijního pobytu (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení). Student má povinnost požádat o uznání výsledků zahraničního pobytu do 7 dnů po obdržení Transcript of Records!
 • Závěrečná zpráva Evropské komise - vyplnit závěrečnou zprávu Evropské komise o zahraničním pobytu (heslo k vyplnění studenti obdrží e-mailem z OMVI)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • OLS jazykové testování - vyplnit jazykový test po návratu ze zahraničí a odevzdat výsledek na OMVI.

 

Finální hodnocení pobytu pro studenty doktorského stupně studia

Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+

 

Kontakt na Zahraniční oddělení PEF:

Mgr. Irena Doubková

irena.doubkova@mendelu.cz

+ 420 545 132 799

 

Kontakt na OMVI rektorátu:

Administrace Erasmus+ pobytů vyjíždějících studentů

erasmus-outgoing@mendelu.cz

+420 545 135 030

 

Mgr. Lukáš Kala

Erasmus+ institucionální koordinátor

lukas.kala@mendelu.cz

+420 545 135 104