FINANČNÍ MANAGEMENT PRO NEEKONOMY S POČÍTAČOVOU PODPOROU

 

 • Odborný garant: Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. Termín: Dle požadavků účastníků kurzu.
 • Charakteristika kurzu: Kurzy lze organizovat pro uzavřené skupiny zaměstnanců podniku, kde obsah, termín a místo konání se dohodne dle požadavků objednavatele.
 • Cílová skupina: Začínající podnikatelé, střední management, nefi nanční manažeři, pracovníci komunikující s komerčními bankami, veřejnost.
 • Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o řízení fi nancí a ekonomice podniku v každodenní praxi Rozsah: 40 hodin Místo konání: PEF MENDELU nebo dle dohody

Obsah kurzu:

 • Základní terminologie (náklady, výnosy, příjmy, výdaje, výsledek hospodaření, odpisy)
 • Základní typy a druhy investic
 • Finanční výkazy (druhy výkazů, forma a obsah, analýza fi nančních výkazů)
 • Finanční analýza v řízení fi rmy (nástroj rozhodovacího procesu, podstata prognózování fi nanční situace podniku, využití fi nanční analýzy v praxi, podstata a úkoly operativního a strategického controllingu)
 • Metody fi nanční analýzy (analýza pracovního kapitálu, bonitní a bankrotní modely, poměrové ukazatele, ekonomická přidaná hodnota)
 • Praktická případová studie (podklady, které účastníci kurzu obdrží, se budou zpracovávat prostřednictvím počítačové podpory)
 • Shrnutí problematiky, konzultace
 • Závěrečný test