Interní grantová agentura PEF

 

Interní grantová agentura Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je ustavena jako odborný subjekt univerzity a podílí se zejména na těchto aktivitách:

  • podíl na formování výzkumné politiky Provozně ekonomické fakulty MENDELU (dále jen „fakulty“) a jejích priorit, zejména preferováním odborných témat, která sledují vývojové trendy společensko-vědních a informatických disciplín;
  • posílení tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné struktury fakulty a jejích odborných aktivit;
  • podpora výzkumné, vývojové a inovační činnosti prováděné studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů, která je bezprostředně spojena s jejich vzděláváním.

Interní grantová agentura PEF vznikla v roce 2008 z původní univerzitní Interní grantové agentury MZLU v Brně. Od roku 2008 tedy působí jako fakultní interní grantová agentura a řídí se směrnicí děkana o Interní grantové agentuře (viz odkaz níže).

 

Činnost IGA PEF je řízena Radou IGA, která pracuje ve složeni:

Předseda: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. proděkan PEF, Ústav statistiky a operačního výzkumu
Členové: doc. Ing. František Dařena, Ph.D. Ústav informatiky PEF
  doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.  proděkan PEF, Ústav financí
Tajemník: Lucie Kamenická, DiS.  Referentka pro doktorská studia 
Kontakt: lucie.kamenicka@mendelu.cz  

Aktuální dokumenty IGA

Základní dokumenty IGA PEF jsou zveřejněny pro studenty a pracovníky PEF na dokumentovém serveru:

Archiv dokumentů