Interní grantová agentura PEF

Interní grantová agentura Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je ustavena jako odborný subjekt univerzity a podílí se zejména na těchto aktivitách:

  • podíl na formování výzkumné politiky Provozně ekonomické fakulty MENDELU (dále jen „fakulty“) a jejích priorit, zejména preferováním odborných témat, která sledují vývojové trendy společensko-vědních a informatických disciplín;
  • posílení tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné struktury fakulty a jejích odborných aktivit;
  • podpora výzkumné, vývojové a inovační činnosti prováděné studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů, která je bezprostředně spojena s jejich vzděláváním.

Činnost IGA PEF je řízena Radou IGA, která pracuje ve složeni:

Předseda: doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D. proděkanka PEF, Ústav účetnictví a daní
Členové: doc. Ing. František Dařena, Ph.D. Ústav informatiky PEF
  prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Ústav marketingu a obchodu
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. prorektor MENDELU, Ústav financí
Tajemník: Ing. Andrea Prudilová  Referentka pro agendy vědy a výzkumu
Kontakt: andrea.prudilova@mendelu.cz  

Aktuálně: Návod na založení projektu ve verso3.


Dokumenty IGA pro rok 2022

Dokumenty IGA pro rok 2021

Dokumenty IGA pro rok 2020

Dokumenty IGA pro rok 2019

Základní dokumenty IGA PEF MENDELU jsou zveřejněny pro studenty a pracovníky PEF na dokumentovém serveru: