MEZINÁRODNÍ POLITICKO-EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI

 

 • Odborný garant: Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
 • Charakteristika kurzu: Kurz nabízí zainteresované veřejnosti/ studentům vhled do nejvýznamnějších tmat problematiky současné podoby světového vývoje s primárním zaměřením na Evropskou unii. Cílová skupina: Studenti, širší veřejnost – zájemci o dané téma.
 • Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout účastníkům kurzu seznámení s politicko-ekonomickými souvislostmi současného vývoje se zaměřením na Evropskou unii.
 • Rozsah: 12 hodin
 • Místo konání: PEF MENDELU nebo dle dohody

Obsah kurzu:

 • Základní vývojové tendence ve světovém hospodářství
 • integrační a dezintegrační tendence
 • změny v mobilitě výrobních faktorů
 • demografi cké a společenské změny
 • specifi ka hospodářských politik jednotlivých států
 • Význam globalizace v soudobé světové ekonomice
 • přínosy a rizika globalizace
 • globalizace a hospodářský růst
 • globalizace a strukturální změny
 • globalizace a institucionální prostředí
 • Ekonomický nacionalismus a hegemonní stabilita
 • distribuce moci
 • role hegemona v systému světové ekonomiky
 • příklady ze současnosti