Navazující magisterské studium

 

Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu, ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě navazujícího magisterského studia zpravidla během 1. semestru. Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studia musí student úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních závěrečných zkoušek a obhájit diplomovou práci. Standardní doba studia navazujícího magisterského programu jsou 2 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s § 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul „inženýr“.

Pro úspěšné absolvování studia musí student:

  • úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • vykonat řízenou odbornou praxi,
  • obhájit diplomovou práci.

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Navazující magisterské studijní programy a obory

Program Systémové inženýrství a informatika

 

Podat přihlášku

Economics and management

 

Podat přihlášku

System Engineering and Informatics

 

Podat přihlášku