Navazující magisterské studium

Studijní plány pro studia s počátečním obdobím ZS 2019 / 2020.

N-EM Ekonomika a management

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.


Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.


Struktura studijního plánu

Student „Manažersko-ekonomického oboru“ musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 95 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EKM2 Ekonometrie II zkouška 5
FRP Finanční management zkouška 5
MUC Manažerské účetnictví zkouška 6
MVY Marketing II zkouška 5
MI2 Mikroekonomie II zkouška 6
STM Strategický management zkouška 5
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DIS Diplomní seminář zápočet 2
EHPAC Evropské hospodářské právo v AJ zkouška 4
MA2 Makroekonomie II zkouška 5
OV Operační výzkum zkouška 6
MEK Podniková ekonomika II zkouška 5
DET Vývoj ekonomického myšlení zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
IS IS podniku zkouška 6
MOB Mezinárodní obchod zkouška 5
RLZ Řízení lidských zdrojů zkouška 3
SZE Státní zkouška z ekonomie zkouška 0
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DP2 Diplomová práce zápočet 10
PRM Projektový management zkouška 5
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
EPP Ekonomika podnikových procesů zkouška 5
FU2 Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 zkouška 6
HVP Hodnocení výkonnosti podniku zkouška 5
KT Kapitálové trhy zkouška 5
PAM Propagace a média zkouška 5
TEI Teorie měnové integrace zkouška 6
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:


Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní závěrečná zkouška

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.


Profil absolventa studijního programu

Absolvent se uplatní na pozici vyššího a středního managementu, zejména na pozicích obchodních manažerů velkých podniků, nebo při výkonu integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech. Další vhodnou oblastí uplatnění absolventů jsou manažerské pozice velkoobchodu a maloobchodu, zejména v rámci potravinářských řetězců a řetězců zaměřených na distribuci spotřebního zboží. Absolventi jsou schopní samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní obchodní činnost a dlouhodobý rozvoj této oblasti, analyzovat prostředí, stanovovat a implementovat obchodní strategie.


Struktura studijního plánu

Student oboru „Řízení a ekonomika obchodu“ musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 99 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 21 kreditů.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FRP Finanční management zkouška 5
MUC Manažerské účetnictví zkouška 6
MVY Marketing II zkouška 5
MOB Mezinárodní obchod zkouška 5
MOP Mezinárodní obchodní právo zkouška 5
OBL Obchodní logistika zkouška 5
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
ASM Aplikované statistické metody zkouška 5
DIS Diplomní seminář zápočet 2
IS IS podniku zkouška 6
MKA Makroekonomická analýza zkouška 5
MEK Podniková ekonomika II zkouška 5
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
OEK Odvětvová ekonomika zkouška 5
RIO Řízení obchodu zkouška 5
SKK Seminář komerční komunikace zápočet 6
STM Strategický management zkouška 5
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
DP2 Diplomová práce zápočet 10
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
SPO Seminář řízení podniku zápočet 6
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 21 kr.)
EPP Ekonomika podnikových procesů zkouška 5
FU2 Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 zkouška 6
HVP Hodnocení výkonnosti podniku zkouška 5
KT Kapitálové trhy zkouška 5
OST Ochrana spotřebitele zkouška 3
PAM Propagace a média zkouška 5
SOA Sociální analýza zkouška 5
TEI Teorie měnové integrace zkouška 6
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní závěrečná zkouška

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky.

N-HPS Hospodářská politika a správa

Cíle studia ve studijním programu

Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.


Profil absolventa studijního programu

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.


Struktura studijního plánu

Student oboru „Finance a investiční management“ musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 96 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BA2 Bankovnictví II zkouška 5
EKM2 Ekonometrie II zkouška 5
KT Kapitálové trhy zkouška 5
MUC Manažerské účetnictví zkouška 6
MI2 Mikroekonomie II zkouška 6
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DIS Diplomní seminář zápočet 2
MA2 Makroekonomie II zkouška 5
MFI Mezinárodní finance zkouška 5
VF2 Veřejné finance II zkouška 5
DET Vývoj ekonomického myšlení zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
HPO Hospodářská politika II zkouška 4
MMFZ Mezinárodní měnové a finanční vztahy zkouška 5
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
TEIA Teorie měnové integrace v AJ zkouška 6
UFO Účetnictví finančních institucí zkouška 5
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DP2 Diplomová práce zápočet 10
PIT Investiční záměry a inovační management zkouška 5
MISAC Portfolio management v AJ zkouška 5
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
SZHP Státní zkouška z hospodářské politiky zkouška 0
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
FAN Finanční analýza podniku zkouška 5
FP Finanční právo zkouška 4
FU2 Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 zkouška 6
HVP Hodnocení výkonnosti podniku zkouška 5
ISF Informační systémy finančních institucí zápočet 4
OCP Oceňování podniku zkouška 5
EBC-PYT Programovací jazyk Python zápočet 5
STM Strategický management zkouška 5
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:


Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
 • okruh Finance a investiční management (KT + BA2 + MMFZ + MISAC) a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem oboru Účetnictví a daně získá absolvent hluboké znalosti z oblasti složitých účetních operací včetně účetních a daňových dopadů přeměn obchodních společností, znalosti mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění. Student oboru je také podrobně seznámen s problematikou procesu správy daní. Absolvent oboru je schopen odborně zajistit a řídit veškeré finanční a účetní aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím včetně daňové problematiky. Absolventi oboru jsou také seznámeni s informačními a komunikačními technologiemi a s jejich efektivním využitím při všech činnostech.


Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru mají široké možnosti uplatnění na ekonomických a finančních pozicích v podnikatelských subjektech včetně nadnárodních společností, v auditorských firmách a daňových kancelářích. Další uplatnění absolventů je na účetních a finančních pozicích v neziskových organizacích a ve státní správě.


Struktura studijního plánu

Student oboru „Účetnictví a daně“ musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 100 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 5 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BA2 Bankovnictví II zkouška 5
EKM2 Ekonometrie II zkouška 5
HPO Hospodářská politika II zkouška 4
MUC Manažerské účetnictví zkouška 6
MI2 Mikroekonomie II zkouška 6
POS Přeměny obchodních společností zkouška 5
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DIS Diplomní seminář zápočet 2
FU2 Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 zkouška 6
MA2 Makroekonomie II zkouška 5
SD Správa daní zkouška 5
VF2 Veřejné finance II zkouška 5
DET Vývoj ekonomického myšlení zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DPR Daňové teorie zkouška 5
MZDAC Mezinárodní zdanění v AJ zkouška 5
SZHP Státní zkouška z hospodářské politiky zkouška 0
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DP2 Diplomová práce zápočet 10
HVP Hodnocení výkonnosti podniku zkouška 5
ISF Informační systémy finančních institucí zápočet 4
MUS Mezinárodní účetní standardy zkouška 5
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
MMFZ Mezinárodní měnové a finanční vztahy zkouška 5
MUS2 Mezinárodní účetní standardy II zkouška 5
PCE Převodní ceny zkouška 5
UFO Účetnictví finančních institucí zkouška 5
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:


Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
 • okruh Účetnictví a daně (FU2 + MUC + SD + MZDAC) a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky.

N-II Inženýrská informatika

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace řídicích procesů, systémového inženýrství, simulace a optimalizace systémů a softwarového inženýrství. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí při uplatnění v praxi a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.


Profil absolventa studijního programu

Absolvent je připraven k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky, v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT, k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů, k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů, k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.


Struktura studijního plánu

Student oboru „Automatizace řízení a informatika“ musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 86 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 18 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
ME Manažerské dovednosti zkouška 4
OM Optimalizační metody zkouška 5
RT Řídicí technika zkouška 6
SWI1 Softwarové inženýrství I zkouška 4
SI Systémové inženýrství zkouška 5
TPJ Teorie programovacích jazyků zkouška 6
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DISK Diplomní seminář Kybernetika zápočet 2
ISP Informační systémy (projektování) zkouška 6
SWI2 Softwarové inženýrství II zkouška 4
TGR Teorie grafů zkouška 5
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
TEAU Technický audit zkouška 6
VAS Vyčíslitelnost a složitost zkouška 5
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DPK Diplomová práce Kybernetika zápočet 10
IPI Inovace pro informatiky zkouška 6
ISAC IS/ICT v AJ zkouška 4
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 18 kr.)
AMP Agilní metodiky programování zápočet 4
DBS2 Databázové systémy II zkouška 6
KAS Komprimace dat a kryptologie zkouška 6
LIS Laboratoř informačních systémů a procesního modelování zkouška 5
LVR Laboratoř virtuální reality zápočet 4
MUC Manažerské účetnictví zkouška 6
NIM Nástroje integrovaného managementu zkouška 6
PPR Paralelní programování zápočet 4
PS2 Počítačové sítě II zkouška 6
TI Teoretická informatika zkouška 6
TGR Teorie grafů zkouška 5
VUI2 Umělá inteligence II zkouška 6
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:


Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Automatizované systémy řízení,
 • okruh Inženýrská informatika a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky.

N-SI Systémové inženýrství a informatika

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Poskytuje pokročilé znalosti a praktické dovednosti v důležitých oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Důraz je kladen na problematiku softwarového inženýrství a projektování informačních systémů s akcentem na uplatňování systémové integrace a na využití dalších specializovaných odvětví informatiky. Absolventi se stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.


Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, funkce datových analytiků, analytiků, projektantů a konszultantů informačních systémů či vedoucích týmů zaměřených na zmíněné činnosti.


Struktura studijního plánu

Student oboru „Ekonomická informatika“ musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 72 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů za odbornou ekonomickou profilaci naplněnou třemi předměty (MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY). Za své studium si student musí též vybrat z balíku povinně volitelných předmětů předměty za alespoň 17 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

1. semestr ZS
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
ISP Informační systémy (projektování) zkouška 6
SWI1 Softwarové inženýrství I zkouška 4
SI Systémové inženýrství zkouška 5
TPJ Teorie programovacích jazyků zkouška 6
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DISI Diplomní seminář IS/ICT zápočet 2
ISAC IS/ICT v AJ zkouška 4
OV Operační výzkum zkouška 6
SWI2 Softwarové inženýrství II zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
IIS Integrované informační systémy zkouška 5
TI Teoretická informatika zkouška 6
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DPII Diplomová práce IS/ICT zápočet 10
IPI Inovace pro informatiky zkouška 6
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 3 př.)
MA2 Makroekonomie II zkouška 5
MVY Marketing II zkouška 5
MI2 Mikroekonomie II zkouška 6
MEK Podniková ekonomika II zkouška 5
STM Strategický management zkouška 5
DET Vývoj ekonomického myšlení zkouška 4
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 17 kr.)
AMP Agilní metodiky programování zápočet 4
DBS2 Databázové systémy II zkouška 6
KAS Komprimace dat a kryptologie zkouška 6
LIS Laboratoř informačních systémů a procesního modelování zkouška 5
LVR Laboratoř virtuální reality zápočet 4
MUC Manažerské účetnictví zkouška 6
PPR Paralelní programování zkouška 6
PS2 Počítačové sítě II zkouška 6
TGR Teorie grafů zkouška 5
VUI2 Umělá inteligence II zkouška 6

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:


Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Informatika a ekonomie, nebo Informatika a řízení podniku,
 • okruh Vývoj programových systémů a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky.

N-EMAJ Economics and Management

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

Graduates will gain a deep knowledge of Economics and Company Management, and specific managerial and economic competencies to ensure business operations, production management, financial management, strategic management and human resources management. Graduates will be ready for independent and team work, they will have advanced knowledge of decision support tools, statistical data analysis, modern information systems and economic program equipment. Graduates will be able to use general theoretical knowledge from the science fields of economics and managements to create new non-standard solutions to decision making problems and to make prognosis; graduates will have developed very good organizational skills, they will have very good communication skills both in Czech and English and their arguments and decisions will be based on good quality quantitative data.


Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

A professional or a general manager for the corporate or nonprofit organizations. Graduates are prepared for position in economic, marketing, finance, production department of management structure. Graduates ate ready to assist to top manager of huge firms of manages independently the smaller unit and firm sections. They can also occupy the position of economic specialist like consultants, advisors in in the field of business economics, management, marketing and finance Graduates of the program get the knowledge for effective management of small business enterprises and other medium size businesses.


Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to earn at least 120 ECTS credits. Passing all required and elective courses will earn to the student 87 ECTS credits. Student choses the track SNES European Studies. Student must collect at least 5 ECTS credits from the group of elective courses listed below the study plan. Rest of the ECTS credits to the required minimum of 120 ECTS credits student earns from all optional courses offered at the University.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EKM2A Ekonometrie II v AJ zkouška 5
MUCA Manažerské účetnictví v AJ zkouška 6
MI2A Mikroekonomie II v AJ zkouška 6
MEKA Podniková ekonomika II v AJ zkouška 5
STMA Strategický management v AJ zkouška 5
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DISA Diplomní seminář v AJ zápočet 2
EHPA Evropské hospodářské právo v AJ zkouška 4
MA2A Makroekonomie II v AJ zkouška 5
MVYA Marketing II v AJ zkouška 5
OVA Operační výzkum v AJ zkouška 6
DETA Vývoj ekonomického myšlení v AJ zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
MOBA Mezinárodní obchod v AJ zkouška 5
RLZA Řízení lidských zdrojů v AJ zkouška 3
SZEA Státní zkouška z ekonomie v AJ zkouška 0
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DP2 Diplomová práce zápočet 10
FRPA Finanční management v AJ zkouška 5
ISA Informační systémy v AJ zkouška 6
PRMA Projektový management v AJ zkouška 5
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
MOPA Mezinárodní obchodní právo v AJ zkouška 5
MUSA Mezinárodní účetní standardy v AJ zkouška 6
MZDA Mezinárodní zdanění v AJ zkouška 5
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Student volí z těchto specializací / Student can choose from these tracks


Státní závěrečná zkouška / Final State Exam

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky / List of Final State Exam topics.

N-SIA System Engineering and Informatics

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

The study program Economic Informatics is focused on the education of experts in the domain of information systems and information and communication technologies. It provides advanced knowledge and practical skills in important areas of computer science, economics, and management. A special emphasis is put on software engineering, information systems design, and systems integration and on the application of specialized fields of computer science. Graduates will become interdisciplinary experts who are able to take into account not only current trends in information technologies but also the needs and trends from the corporate practice.


Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

Graduates can work not only as employees but also as entrepreneurs in their field. In practice, they mostly perform the functions of specialists in software systems development, operation and administration of complex software applications, technologies, and infrastructure, data analysts, information systems analysts, designers, and consultants, and managers of teams focused on these activities.


Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to earn at least 120 ECTS credits. Passing all required and elective courses will earn to the student 64 ECTS credits. Student choses the track SNAN Advanced Data Analysis. Student must collect at least 15 ECTS credits for the group of elective courses listed below the study plan (MI2A, MA2A, and DETA or MEKA, STMA, and MVYA). Student must also collect at least 18 ECTS credits for the second group of elective courses listed below the study plan. Rest of the ECTS credits to the required minimum of 120 ECTS credits student earns from all optional courses offered at the University.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
ISPA Informační systémy (projektování) v AJ zkouška 6
SWI1A Softwarové inženýrství I v AJ zkouška 4
SIA Systémové inženýrství v AJ zkouška 5
TPJA Teorie programovacích jazyků v AJ zkouška 6
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DISIA Diplomní seminář IS/ICT v AJ zápočet 2
ISAC IS/ICT v AJ zkouška 4
OVA Operační výzkum v AJ zkouška 6
SWI2A Softwarové inženýrství II v AJ zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
IISA Integrované informační systémy v AJ zkouška 5
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DPII Diplomová práce IS/ICT zápočet 10
IPIA Inovace pro informatiky v AJ zkouška 6
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška 0
TIA Teoretická informatika v AJ zkouška 6
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 3 př.)
MA2A Makroekonomie II v AJ zkouška 5
MVYA Marketing II v AJ zkouška 5
MI2A Mikroekonomie II v AJ zkouška 6
MEKA Podniková ekonomika II v AJ zkouška 5
STMA Strategický management v AJ zkouška 5
DETA Vývoj ekonomického myšlení v AJ zkouška 4
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 18 kr.)
KASA Komprimace dat a kryptologie v AJ zkouška 6
AGPA Lokační služby v AJ zkouška 5
MUCA Manažerské účetnictví v AJ zkouška 6
PS2A Počítačové sítě II v AJ zkouška 6
PURA Pokročilá uživatelská rozhraní v AJ zkouška 6
PRX2 Řízená odborná praxe zápočet 8
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Státní závěrečná zkouška / Final State Exam

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky / List of Final State Exam topics.