Praxe na navazujícím magisterském typu se začátkem studia

Student navazujícího magisterského typu studia musí během studia vykonat řízenou odbor­nou praxi, která je součástí zpracovávání diplomové práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 6 týdnů mimo výukovou část akademického roku, nebo 30 pracovních dnů bě­hem výukové části semestru (obor Cestovní ruch 4 týdny mimo výukovou část anebo 20 pracovních dnů během výukové části), anebo 150 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce (pro všechny obory).

Předmět PRX2 Řízená odborná praxe je ohodnocen 8 ECTS (z celkových 120).

Organizace: Student si v aplikaci praxí vybere a registruje praxi, o kterou má zájem. V aplikaci jsou uvedeny firmy, které mají s PEF smlouvu o poskytování praxí, a jsou zde uvedeny požadavky na praktikanta. Manažer praxí potvrdí studentovi požadovanou praxi a zašle mu e-mailem organizační informace. Po absolvování praxe vyhotoví student formulář hodnocení praxe, firma vyhotoví formulář hodnocení studenta na praxi. Na základě formuláře hodnocení praxe a kladného hodnocení studenta na praxi obdrží student zápočet od manažera praxí.

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, o započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.

Student může navrhnout firmu, ve které má zájem uskutečnit praxi a která nemá uzavřenou smlouvu s fakultou. Návrh musí schválit manažer praxí.

Manažerem praxí je ing. Jaroslav Pakosta, děkanát PEF MENDELU.

Vyhláška s podrobnými informacemi o praxích je na dokumentovém serveru.

Přihlašovací aplikaci pro ostatní obory naleznete na adrese http://praxe.pef.mendelu.cz/.