Praxe na oboru Management cestovního ruchu

Student  musí během studia vykonat řízenou odbor­nou praxi, která je součástí zpracovávání  závěrečné práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 4 týdnů mimo výukovou část akademického roku, nebo 20 pracovních dnů bě­hem výukové části semestru, anebo 150 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce.

Organizace

  • Student si v aplikaci praxí vybere a registruje praxi, o kterou má zájem.V aplikaci jsou uvedeny firmy, které mají s PEF smlouvu o poskytování praxí, a jsou zde uvedeny požadavky na praktikanta.
  • Manažer praxí potvrdí studentovi požadovanou praxi a zašle mu e-mailem organizační informace.
  • Po absolvování praxe vyhotoví student formulář hodnocení praxe, firma vyhotoví formulář hodnocení studenta na praxi.
  • Na základě formuláře hodnocení praxe a kladného hodnocení studenta na praxi obdrží student zápočet od manažera praxí.

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, o započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.

Student může navrhnout firmu, ve které má zájem uskutečnit praxi a která nemá uzavřenou smlouvu s fakultou. Návrh musí schválit manažer praxí.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pakosta, děkanát PEF MENDELU.

Úřední hodiny pro praxe: čtvrtek 9:00-11:00

Vyhláška s podrobnými informacemi o praxích je na dokumentovém serveru.

Přihlašovací aplikaci na adrese https://praxe.pef.mendelu.cz.