Orgány fakulty 

Samosprávní akademické orgány PEF

Akademický senát

Akademický senát fakulty je demokraticky voleným samosprávným orgánem celé akademické obce fakulty, jeho členy jsou zaměstnanci i studenti. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §§ 26 a 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU. Akademický senát je volen a jedná podle Jednacího a volebního řádu AS PEF MENDELU. K jeho nezastupitelným úlohám patří zejména volba kandidáta na funkci děkana, schvalování a kontrola čerpání rozpočtu fakulty, schvalování vnitřních předpisů fakulty, schvalování členů Vědecké rady a Disciplinární komise.

Děkan

je jmenován rektorem MENDELU na základě návrhu AS PEF MENDELU. Působnost děkana vychází ze zákona a Statutu PEF.

Vědecká rada

Vědecká rada Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně má 36 členů, z toho 18 interních a 18 externích.
Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem a jejím předsedou je děkan fakulty. Vědecká rada schvaluje návrhy žádostí o získání akreditace pro studijní obory, podílí se na habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, schvaluje dlouhodobý záměr tvůrčí činnosti faulty, děkan s Vědeckou radou konzultuje veškeré otázky rozvoje v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti.

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů, navrhuje děkanovi udělení příslušných sankcí, popř. přijetí preventivních opatření. 


Tajemník

Je dalším orgánem fakulty, který je jmenován a odvoláván děkanem. Při výkonu funkce je přímo řízen děkanem a jemu odpovídá za svěřené činnosti.


Poradní orgány