Orgány fakulty 

Samosprávnými akademickými orgány PEF

Akademický senát

Akademický senát fakulty je demokraticky voleným samosprávným orgánem celé akademické obce fakulty, jeho členy jsou zaměstnanci i studenti. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §§ 26 a 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU. Akademický senát je volen a jedná podle Jednacího a volebního řádu AS PEF MENDELU. K jeho nezastupitelným úlohám patří zejména volba kandidáta na funkci děkana, schvalování a kontrola čerpání rozpočtu fakulty, schvalování vnitřních předpisů fakulty, schvalování členů Vědecké rady a Disciplinární komise.

Děkan

je jmenován rektorem MENDELU na základě návrhu AS. Působnost děkana vychází ze zákona a Statutu PEF.

Vědecká rada

Vědecká rada Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně má 36 členů, z toho 18 interních a 18 externích.
Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem a jejím předsedou je děkan fakulty. Vědecká rada schvaluje návrhy žádostí o získání akreditace pro studijní obory, podílí se na habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, schvaluje dlouhodobý záměr tvůrčí činnosti faulty, děkan s Vědeckou radou konzultuje veškeré otázky rozvoje v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti.

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů, navrhuje děkanovi udělení příslušných sankcí, popř. přijetí preventivních opatření. 

Tajemník

Je dalším orgánem fakulty, který je jmenován a odvoláván děkanem. Při výkonu funkce je přímo řízen děkanem a jemu odpovídá za svěřené činnosti. Tajemník zejména:

  1. v souladu s právním řádem a vnitřními předpisy MENDELU a PEF řídí hospodaření a vnitřní správu PEF,
  2. zajišťuje hospodaření s prostředky PEF v souladu s platnými předpisy a v souladu se schváleným rozpočtem,
  3. zajišťuje správu majetku, který byl svěřen do užívání PEF a nebyl svěřen do užívání fakultních pracovišť,
  4. poskytuje  metodické  vedení  vedoucím  ústavů  a  jejich sekretariátům  při  správě majetku a finančních prostředků,
  5. vytváří podmínky pro zajišťování jednotlivých agend PEF,
  6. odpovídá  za  dodržování  právních  předpisů  souvisejících  s výkonem  jednotlivých agend PEF,
  7. odpovídá  za  výplatu  stipendií  studentům PEF a výběr poplatků  za  studium, vyplývajících ze zákona a vnitřních předpisů MENDELU,
  8. odpovídá za personální stabilitu a kvalifikační růst pracovníků děkanátu,  
  9. zajišťuje či osobně provádí další činnosti stanovené děkanem.

 

Poradní orgány