Poradní orgány

 

Vedení fakulty

Je tvořeno proděkany, tajemníkem a předsedou AS. Vedení fakulty připravuje podklady orgánům PEF k přijímání strategických rozhodnutí a zabývá se úkoly souvisejícími s operativním řízením PEF.

Kolegium děkana

Je tvořeno vedoucími fakultních pracovišť a členy Vedení fakulty. Děkan svolává Kolegium děkana podle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Kolegium děkana projednává otázky týkající se činností PEF ve všech jejích oblastech.

Oborové rady doktorských studijních programů

Jsou ustanoveny na základě § 47  zákona.  Sledují  a  hodnotí  studium  v doktorských  studijních  programech. Působnost oborových rad vymezuje zákon a Studijní a zkušební řád MENDELU.

Programová rada

Je ustanovena na základě § 9 odst. 2 Statutu PEF. Její působnost vyplývá z § 8 Statutu PEF. Programovou  radu  tvoří  děkan (který  ji předsedá), proděkani, vedoucí ústavů, předsedové programových komisí a studenti, 
vždy po jednom  za  každý  studijní  program. Činnost programové rady spočívá v soustavném  sledování a hodnocení  bakalářských a navazujících magisterských studijních  programů. Programová rada projednává návrhy předložené  progra-movými komisemi.

Programové komise

Jsou ustanoveny na základě § 9 odst. 2 Statutu PEF pro každý studijní program a jsou určeny k soustavné evaluaci studijních programů resp. oborů  bakalářských  a  navazujících  magisterských  studijních  programů.  Členy programových komisí a jejího předsedu jmenuje a odvolává děkan, členy komise jsou garanti  všech  akreditovaných oborů  příslušných  studijních  programů;  nejméně čtvrtinu členů tvoří studenti. Stálým členem všech programových komisí je proděkan pro pedagogickou činnost.

Oborové komise

Jsou ustanoveny na základě § 9 odst. 2 Statutu PEF pro každý akreditovaný obor a jsou určeny především k zajištění kvality a rozvoje studijních oborů a jejich personálního zabezpečení. Předsedu oborové komise, který je zároveň garantem oboru, a další členy komise jmenuje a odvolává děkan.

Komise účelově zřízené děkanem

Komise ustanovuje děkan svým rozhodnutím, ve kterém současně stanoví jejich časovou a věcnou působnost. Členy komise jmenuje a odvolává děkan.