Časté dotazy ohledně studia

Níže nalezneš nejčastěji kladené dotazy studentů ohledně studia. Pokud se nepovedlo najít informace, které potřebuješ, směřuj dotazy na studijní poradce (viz níže) nebo svou studijní referentku.

Odkazy na nejdůležitější vnitřní předpisy týkající se studia jsou:

Případě všechny vnitřní předpisy fakulty najdeš na úřední desce fakulty.

Abys předešel studijním nepříjemnostem, které se ti mohou stát, doporučujeme ti pravidelně sledovat svou univerzitní poštu, prostudovat si zejména Studijní a zkušební řád MENDELU, sylaby předmětů, dokumenty každého předmětu vložené do Dokumentového serveru a věnovat pozornost harmonogramu akademického roku PEF MENDELU.

 1. Pokud jsi právě v prvním semestru studia, tak potřebuješ získat alespoň 12 kreditů, abys měl možnost se zapsat do druhého semestru studia.
 2. K zápisu do jakéhokoli dalšího semestru studia (tedy třetího, čtvrtého, atd.) je potřeba získat v součtu za dva po sobě jdoucí semestry alespoň 40 kreditů.
 3. Pokud ti zbývá do minimálního počtu kreditů předepsaných pro úspěšné ukončení studia (180 pro Bc. nebo 120 pro Ing.) méně jak 30 kreditů, potom nemusíš splnit povinnost uvedenou v předchozích dvou odrážkách.

Dále:

 • K zápisu do dalšího semestru nesmíš mít v aktuálním semestru dvakrát zapsaný a řádně neukončený předmět. Jinými slovy. Každý předmět si můžeš zapsat až dvakrát. Pokud se ti nepovede předmět řádně ukončit ani napodruhé, máš možnost podat elektronickou žádost o zrušení předmětu ze zápisu, aby sis předmět mohl zapsat potřetí. Podrobný postup jak žádost podat najdeš zde.
 • Dále jsi povinen mít zapsán alespoň jeden předmět v každém semestru studia.

Příklad: V 1. semestru studia jsem získal 25 kreditů a v 2.semestru 15 kreditů, tak jsem splnil podmínku „40 kreditů”. Pokud bych však následně ve 3. semestru získal pouze 24 kreditů, tak podmínku „40 kreditů” nesplním. Protože 15 (2. semestr) a 24 (3. semestr) se rovná 39, ale ty potřebuješ alespoň 40.


POZOR!

 • Do 1. a 2. podmínky se počítají pouze kredity získané za odstudované předměty během daného nebo daných semestrů (případně předměty získané na zahraničním pobytu). Tedy kredity, které ti byly připsány za uznaný předmět na základě jiné absolvované části studia nebo certifikátu se do podmínky nepočítají.
 • Pokud jsi nesplnil 1. nebo 2. podmínku, máš možnost požádat pana děkana o udělení výjimky na základě elektronické žádosti o mimořádný zápis do dalšího semestru studia bez získaných kreditů. Podrobný postup jak žádost podat najdeš zde.

Během studia můžeš podat žádost o zrušení předmětu ze zápisu, kdy první dvě budou automaticky schváleny dle Studijního a zkušebního řádu MENDELU. Další tyto žádosti jsou již na individuální posouzení.

Také si můžeš podat žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru, která jsou vždy posuzována individuálně. V případě zamítnutí žádosti Ti nebude povolen zápis do dalšího semestru, a to vede k ukončení Tvého studia.

Více informací nalezneš ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU.

Studium na naší fakultě se řídí principy ECTS systému. Úspěšným dosažením cílů jednotlivých předmětů získáš ECTS kredity a to buď v předmětech povinných, povinně volitelných, anebo volitelných včetně volené specializace, nebo zaměření, pokud to tvůj studijní program vyžaduje.

Některé programy umožňují i volbu volitelných předmětů. Tedy takových předmětů, které si můžeš vybrat, registrovat, zapsat a odstudovat z libovolné fakulty nebo ICV, pokud ti to prerekvizity umožní.

Pokud se Ti tedy součet všech předepsaných P a PV předmětů (případně včetně specializace nebo zaměření) nerovná 180 ECTS kreditů (na navazujícím stupni 120 ECTS kreditů), tak zbytek kreditů získáš odstudováním volitelných předmětů – a ty si musíš vybrat sám.


TIP!

UIS automaticky kontroluje splnění všech podmínek tvého studijního plánu. Stačí si zobrazit „Kontrola plánu” v UIS (najdeš v Portálu studenta) a celé studium se jím nechat vést.

Další detailnější informace týkající se Tvého studia najdeš v komentáři před a za svým studijním plánem v UIS.

Pokud se zapomeneš zapsat do dalšího semestru, tak se neprodleně obrať na svou studijní referentku a požádej ji o ruční zápis do dalšího semestra studia. Často tě na to ale upozorní sama před uplynutím termínu pro zápis do dalšího semestru. Pokud se nezapíšeš do dalšího semestru, tak ti hrozí ukončení studia.

Pokud se ti nedaří zapsat do dalšího semestru studia z důvodu nesplnění studijních podmínek pro zápis, existují dvě východiska

 1. Buď podáš žádost o výjimku vůči nesplnění některé z podmínek pro zápis do dalšího semestru, bude ti vyhověno a tudíž budeš moct provést e-zápis, případně tě studijní referentka zapíše ručně.
 2. Pokud žádost o výjimku nepodáš, případně ti bude zamítnuta, tak ti bude v nejbližší době ukončeno studium.

Úspěšné absolvování studia

Studium řádně ukončíš úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky, tedy dnem, kdy státní závěrečná zkouška byla vykonána. Současně také ztrácíš status studenta.

Neúspěšné absolvování studia

Studium může být také ukončeno na žádost studenta nebo ze strany fakulty při nesplnění podmínek studia, které pro tebe ze studia ve studijním programu vyplývají.


V případě nezájmu pokračovat ve studiu vyplň prohlášení o zanechání studi a dodej osobně nebo poštou na studijní oddělení. Den ukončení studia je den, kdy dorazilo prohlášení na studijní oddělení.
Pozor: není možné studium ukončit zpětně ke zvolenému datu. Po vyřízení Prohlášení obdržíš poštou písemné Oznámení děkana, že tvé prohlášení o ukončení studia bere na vědomí. Pokud potřebuješ, můžeš požádat i potvrzení o době studia.

Návod na vyplnění prohlášení o zanechání studia.


Důvody k předčasnému ukončení studia fakultou jsou např. nesplnění podmínek pro zápis do dalšího semestru, neprovedený zápis, vyčerpání termínů na závěrečnou zkoušku, nebo třeba překročení maximální doby studia.
Co tě v tomto případě čeká:
V nejbližší době po ukončení období zápisů ti bude vložena do Úložiště dokumentů (Osobní management – Úložiště dokumentů) Výzva k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí děkana, na kterou budeš mít možnost 7 dní od vložení reagovat.

 • V případě reakce, která se podává písemnou formou na studijní oddělení a je adresovaná panu děkanovi, vyčkej na reakci fakulty.
 • Pokud se k výzvě nevyjádříš, nebo neuvedeš žádné okolnosti, které by mohly výsledek řízení o ukončení studia změnit, nebo zvrátit, vydá děkan písemné rozhodnutí o ukončení studia (dorazí ti doporučeně poštou). Proti tomuto rozhodnutí se můžeš ve 30ti denní lhůtě písemně odvolat. Pokud tato lhůta uplyne a neodvoláš se, bude ti studium ukončeno a tím ztratíš status studenta.

POZOR!

Pokud je zahájeno řízení o ukončení studia, stále máš status studenta. Proto i v tomto období ti může být vyměřen poplatek za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok. Jestli se tomuto prodloužení doby studia chceš vyhnout, doporučujeme na studijní oddělení zaslat Prohlášení o zanechání studia.

Vyloučení ze studia

Vyloučení ze studia může dojít pouze za závažný, úmyslný disciplinární přestupek. Disciplinární přestupek a podmínky disciplinárního řízení upravuje Disciplinární řád PEF MENDELU. Vyloučen můžeš být i za podvodné jednání v přijímacím řízení.

Tato situace může nastat. Při zjištění této chyby kontaktuj svého vyučujícího a popros ho o opravení chyby. Po zkontrolování docházkového listu ze cvičení nebo jiných dokumentů ti chybu opraví, pokud zjistí, že jsi se hodiny zúčastnil.

Před začátkem každého semestru jsou tři důležitá období:

 1. Období registrací,
 2. období zápisů,
 3. období změn v zápisech.

Registrace, zápis a změny v zápisech najdeš v UIS – Portál studenta – Reg./Zápisy (tři tlapky).

Období registrací:

Před začátkem každého semestru probíhají elektronické registrace předmětů, které jsou povinné. Slouží jako projevení zájmu o předmět, který si chceš v následujícím semestru zapsat. Je důležité si všechny typy předmětů, ať už povinné, povinně volitelné nebo volitelné, registrovat.

Různé typy předmětů mohou být kapacitně omezené nebo neomezené. U omezených si registruješ místo, u neomezených se registruješ, abys byl na pořadníku zájemců. Zejména u volitelných předmětů se může stát, že nebudou otevřeny vůbec, pokud o ně projeví v registracích zájem malý počet studentů. Může se stát, že když se nezaregistruješ, nebude pro tebe na předmětu v rozvrhu místo, jak u kapacitně omezených tak neomezených předmětů.


K čemu registrace opravdu slouží? Podle toho kolik studentů si předmět zaregistruje se následně rozvrháři spolu s garanty předmětů snaží vytvořit dostatek cvičení pro zájemce. Zároveň se minimalizují kolize v rozvrzích.

Období registrací je shodné pro celou univerzitu a je stanoveno harmonogramem akademického roku, který najdeš v UIS – Portál studenta.

Při registracích se ti strhávají registrační poukázky.


POZOR!

Předměty podle studijního plánu ti předregistruje UIS automaticky, ostatní předměty si musíš vybrat a připravit sám. Tomuto věnuj pozornost, protože se ti např. zaregistrují i předměty, u kterých nemáš splněnou prerekvizitu a tudíž si je v období zápisu nebudeš moct zapsat a zbytečně se ti odečtou registrační poukázky, které ti mohou v budoucnu chybět. Proto jakékoliv úpravy je třeba provést manuálně a registrace předmětů si promyslet.

V období mezi registracemi a zápisem se zobrazuje seznam registrovaných předmětů a informace o termínech zápisů a změn po zápisech na jednotlivých fakultách.

Období zápisů:

Období zápisů je nejzásadnější období před začátkem výukové části semestru. Je specifické tím, že si nejen tvoříš svůj rozvrh na následujících 13 týdnů studia, ale především se zapisuješ do dalšího semestru studia.

Období zápisů je pro každou fakultu jiné. Najdeš ho v harmonogramu akademického roku v UIS – Portál studenta. Spouštění zápisů se každému studentovi vypočítává samostatně.

Zápis provádíš elektronicky přes UIS (tzv. e-zápis) až si poskládáš rozvrh dle libosti. K tomu, aby ti bylo umožněno provést e-zápis musíš mít splněny všechny studijní povinnosti pro zápis do dalšího semestru. Více o těchto povinnostech nalezneš v čl. 6, Studijního a zkušebního řádu MENDELU.

Pokud máš potíže provést e-zápis, je možné se nechat zapsat do dalšího semestru i na studijním oddělení, kde ti studijní referentky rády pomohou.

Období změn zápisů:

Období změn v zápisech většinou končí dva týdny po začátku semestru. V tomto období si stále můžeš měnit zvolené cvičení nebo zapisovat a odepisovat předměty, pokud je ti z kapacitních či jiných důvodů dovoleno. Každou změnu nezapomeň potvrdit.

Jakmile období změn zápisů skončí, vše zůstává tak, jak bylo zapsáno či potvrzeno a už nelze nic měnit. Všechny zapsané předměty musíš odstudovat, a to i když se jedná o volitelný předmět – jakmile si předmět jednou zapíšeš, musíš ho také odstudovat. Týká se to i zapisování sportovních aktivit, kroužků a kurzů.

Doporučujeme průběžně sledovat harmonogram akademického roku, ať ti tvůj zápis neuteče.

Každý student obdrží zápisem do studia 1,2 násobek kreditních poukázek nutných k absolvování studia. Student bakalářského stupně studia má k dispozici 216 registračních poukázek (36 rezervních) a student navazujícího stupně studia 144 (24 rezervních).

Aktuální počet registračních poukázek najdeš v Portál studenta – Informace o mém studiu.

Registrační poukázky slouží k omezení počtu předmětů, které si student může během svého studia zaregistrovat. Toto omezení má zpřesnit plánování výuky pro další období.

Poukazky se odečítají při registraci předmětů a to v takové výši, kolika kredity je registrovaný předmět ohodnocen. V období registrací si můžeš registrovat a odregistrovávat předměty dle libosti, na základě toho se ti i odečítají a přičítají poukázky zpět. Při každém odebrání a následném přidání určitého předmětu se zařadíš na konec pořadí zájemců o studium předmětu. Jakmile registrační období skončí, tak se ti poukazky odečtou trvale a už ti nebudou vráceny zpět – až na výjimky.

Poukázky se odpočítávají jednorázově, tedy při registraci/zápisu opakovaného předmětu se vám poukázky znovu neodečtou.

Vyčerpání počtu registračních poukázek může mít za následek zbytečné zkomplikování tvých plánů pro registrace. Proto až uvidíš, že máš nedostatek poukázek k zaregistrování předmětů do následujícího semestru, doporučujeme ti podat e-žádost o navýšení chybějících registračních poukázek - postup najdeš zde.

Pokud se nevejdeš do kapacity u povinného předmětu, a měls ho registrován, pravděpodobně se jedná o chybu v systému. Typičtější je však situace, že nesplňuješ danou předmětovou prerekvizitu. Doporučujeme tedy podat žádost, která se ti ukáže u daného předmětu v UIS – Registrace a zápisy (tři tlapky). Žádost směřuje přímo garantovi předmětu, který nesrovnalost vyřeší.

Pokud na jeho odezvu čekáš delší dobu, doporučujeme se mu ozvat emailem, vysvětlit mu situaci a zeptat se, jestli ti výjimku pro zápis předmětu umožní. V opačném případě nezbývá než si předmět zapsat příště. Toto je plně v kompetenci garantů předmětů.

Povinný předmět je daný studijním plánem a musíš jej v rámci studia absolvovat.

Povinně volitelný předmět (PV) vybíráš v průběhu studia ze skupiny předmětů podle předem a jasně definovaných podmínek, které najdeš v Portál studenta – Kontrola plánu.

Volitelný předmět je pro tebe jakýkoliv předmět z nabídky fakulty respektive univerzity, které si volíš dle vlastního zájmu a uvážení - např. kroužek, sportovní aktivita či předmět PEF, nebo jiné fakulty MENDELU (zajímavé předměty i z jiných fakult najdeš v katalogu předmětů - určitě stojí za to projít, co všechno se na MENDELU můžeš naučit a zároveň si nasbírat kredity).

Omluvit svou docházku do výuky lze pouze z důvodu nemoci na základě omluvenky od lékaře, případně z jiných důvodů např. reprezentace univerzity. Pokud onemocníš a máš v průběhu nemoci výuku, tak si nech vystavit omluvenku doktorem. Potom ji naskenuj a zašli na studijní oddělení (e-žádostí), kde požádáš svou studijní referentku o nahrání omluvenky do UIS. Následně hned, jak to bude možné, originál omluvenky dones na studijní oddělení. Pokud originál potřebuješ, dones jej i tak a studijní referentky si udělají kopii samy a originál ti vrátí. Takto všichni vyučující v UIS uvidí, proč jsi nepřišel do výuky.

Ale je nutno podotknout, že v sylabu předmětu máš dané podmínky ukončení předmětu. Součástí těchto podmínek je často povinná docházka s omezenou absencí ve výuce. A pokud počet absencí přesáhneš, hrozí ti neukončení předmětu. Vyučující na omluvenku při absenci nemusí brát automaticky ohled (typicky u krátkodobých omluvenek). Omluvenka ti však může pomoci v případě podání žádosti o výjimku.

Proto v případě dlouhodobější nemoci (či jiného důvodu, kvůli kterému se nebudeš moci zúčastnit výuky) ti doporučujeme kontaktovat své vyučující předmětů a domluvit se na možnostech náhrady docházky a povinných úkolů během výuky, které jsi z důvodu nemoci zameškal/zameškáš. Případně kontaktuj svou studijní referentku, která ti pomůže a poradí, jak situaci nejlépe zvládnout.

Můžeš požádat o uznání předmětů z tvého předchozího či souběžného studia na základě překryvu studijních výstupů odstudovaných předmětů, nebo certifikátů, např. jazykových. Předměty lze uznat, pokud od ukončení odstudovaného předmětu neuběhlo více než 5 let. Ale pozor! Žádost z předchozího studia musíš podat před zahájení tvého studia na PEF a žádost ze souběžného studia musíš podat nejpozději do začátku následujícího semestru.

Podrobný postup jak žádost podat najdeš zde.


POZOR!

Kredity z uznaných předmětů se nepočítají do kreditů potřebných pro postup do dalšího semestru, počítají se však do celkového počtu kreditů potřebného k úspěšnému ukončení studia.

Více informací nalezneš ve čl. 15, Studijního a zkušebního řádu MENDELU.

Na fakultě se vyučuje ve dvou formách studia – prezenční a kombinovaná (pokud teda není pandemie například). Hlavními rozdíly těchto forem studia jsou, že student prezenční forma studia navštěvuje povinné cvičení ve všední dny, studijní zátěž odpovídá plnému úvazku a máš i status studenta. Naopak student kombinované formy studia studuje v blocích jedenkrát za 14 dní a to v pátek a v sobotu dle předem stanoveného rozvrhu.

Pokud máš zájem přestoupit z jedné formy na druhou, je důležité se podívat jestli tvůj program, obor, specializace, zaměření obě formy umožňuje a jestli je uskutečňován v období, ve kterém jsi studium zahájil. Pokud ano, můžeš podat e-žádost o změnu formy studia. Je důležité tuto žádost podat nejpozději před začátkem semestru. Více zde.

Změna studijního oboru lze provést pokud oba obory jsou vyučovány ve stejném studijním programu (tedy alespoň na PEF). Pokud ano, podej písemnou žádost o změnu oboru na studijní oddělení. Více zde.

Změna specializace nebo zaměření je možná, ale vždy je při posuzování tvé žádosti zohledňována kapacita specializace nebo zaměření, do které/ho chceš převést. Pokud je tvá požadovaná specializace nebo zaměření určeno pro tvůj studijní program, podej e-žádost na studijní oddělení a o změnu specializace nebo zaměření požádej.

Formulář na e-žádosti najdeš zde.

Ano, přerušení studia je možné a přerušuje se na základě žádosti o přerušení studia.

Důležité informace k přerušení studia:

 • Studium nelze přerušit v 1. semestru studia.
 • Přerušení studia je vždy na dobu určitou, standardně na jeden semestr.
 • Pro úspěšné přerušení studia je zapotřebí splnit podmínku pro zápis do dalšího semestru – studium nelze přerušit v průběhu semestru, pokud není dohodnuto jinak. Pokud si tuto podmínku nesplnil, je posuzováno na základě doložených důvodů přerušení.

Více informací a formulář žádosti o přerušení studia najdeš zde.

Kombinovaná forma probíhá formou výuky několika bloků předem rozvrhovaných přednášek, většinou je každý blok jednou za 14 dní. Větší část studia je postavena na samostudiu ze studijních materiálů a případných konzultací s vyučujícími. Zápočty a zkoušky se zpravidla píšou prezenčně ve zkouškovém období, není-li stanoveno jinak v sylabu předmětu. Vyučující také poměrně často vypisují speciální termíny pro kombinované studenty (např. V pátek odpoledne, nebo v sobotu).

Ve většině prostorů univerzity je bezdrátové připojení WiFi. MENDELU je součástí celosvětově rozšířené sítě eduroam, ke které se připojuješ svým uživatelským jménem a heslem. Poté na wifi můžeš brouzdat bez problému kdekoliv, kde je bezdrátová síť eduroam k dispozici.

K připojení je důležité nainstalovat certifikáty. Využij tento návod, který tě instalací provede.

Mysli však na to, že certifikát je platný pouze 182 dnů. Takže každý semestr jej budeš muset obnovit.

Může se stát, že vyučující u zadávání výsledků do systému udělá chybu. Proto pokud na chybu narazíš, ozvi se hned osobě, která známku zadávala do UIS a požádej ji o nápravu.


Studijní poradce

Pokud potřebuješ s něčím poradit, popř. něco řešit, obrať se na studijní poradce.

Jsou to studenti jako ty, kteří se orientují ve fakultních i univerzitních vnitřních předpisech a navíc mají i dobré kontakty, takže dokážou své sítě rozhodit po celé fakultě. Své nabyté znalosti a zkušenosti využívají právě k tomu, aby ti pomohli, nabídli řešení v rámci případně tíživé studijní situace, a nebo zodpověděli na jakékoliv otázky ohledně studia.

Jejich obrovskou výhodou je, že cokoliv, co řeší, je anonymizováno. Výhodu to má hlavně v momentě, kdy tvůj problém je větší a budeš si třeba chtít oficiálně stěžovat.


Jak studijní poradce zkontaktuješ?

Studijní poradci primárně využívají online komunikaci. Proto je můžeš oslovit buďto přes emailovou adresu poradci@pef.mendelu.cz, nebo přes facebookovou stránku, kterou využívají spolu se studentskými senátory PEF MENDELU.

Můžeš si s nimi domluvit schůzku nebo je odchytit na chodbě. Rádi se ti budou věnovat za každé situace.

Další možností komunikace je schránka na dotazy, která je umístěná oproti vrátnici PEFky. Primárně je určená na podněty ze strany studentů. Vybírá se jednou týdně. Vše se prošetřuje, řeší, případně dodá kompetentní osobě a zajistí se řešení.


Aktuální studijní poradci

Julie Pražáková
studentka oboru Ekonomická informatika
poradci@pef.mendelu.cz
Šimon Balga
student programu Management obchodu a služeb
poradci@pef.mendelu.cz