Potřebuji vyřídit (zaměstnanec, vyučující)

Pedagogika

Žádost o změnu garanta předkládá vedoucí ústavu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 912_Z.

Iniciovat změnu garanta předmětu může též garant studijního programu, a to podáním zápisu z jednání programové komise v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 902_O.

Navrhovaný garant předmětu však musí splňovat nároky kladené na garanta předmětu (typicky publikační činnost).

Žádost o změnu parametrů předmětu předkládá vedoucí ústavu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 913_Z.

Pozor: parametry nelze měnit u předmětu, u kterého začala minimálně jeho registrace.

Pokud ústav v registracích nenavrhl předmět k vypsání v konzultačním typu studia, může tak učinit kdokoliv z vyučujících i dodatečně, a to žádostí o vypsání předmětu pro konzultační typ studia v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 903_Z.

Prosíme, neposílejte studenty na Studijní oddělení fakulty. Nelze měnit parametry předmětů na základě oznámení studenta.

Přednášku, kterou vyučující uskutečnil v anglickém jazyce na česky vyučovaném předmětu, může vyučující nahlásit v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 901_H. Za uskutečnění takové přednášky obdrží daný vyučující finanční odměnu.

Výka anglicky uskutečňovaných předmětů se proplácí jednorázově po konci výukové části semestru, a to až po jejím nahlášení za celý ústav fakulty. Hlášenku anglické výuky podává vedoucí ústavu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 910_H.

Pokud vyučující neobdržel odměnu za anglickou výuku v nejbližším výplatním termínu, tak nedošlo k nahlášení anglické výuky za celý ústav. V tomto případě je vhodné ověřit si u vedoucího ústavu, zda byla anglická výuka nahlášena.

Vedoucí ústavu po konci zkouškového období podává souhrnný protokol o vyhodnocení průběhu výuky a evaluací předmětů, a to protokolem v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 914_O. Protokol bude projednán s vedoucím ústavu na nejbližší schůzce s děkanem fakulty.

Zápis z jednání programové/oborové komise může podat kterýkoliv zaměstnanec fakulty (typicky však garant programu/oboru), a to v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 902_O.

Zápis je následně zpracován do jednotlivých požadavků na změny, které pak administruje a provádí děkanát fakulty. Jsou-li všechny požadavky uzavřeny a vyřízeny, je podání v KC UIS uzavřeno.

Žádost o založení předmětu podává výhradně vedoucí příslušného ústavu - bere se tedy za samozřejmé, že založením předmětu nevzniknou personální problémy ve výuce jiných předmětů (typicky povinný a povinně volitelných). Vedoucí ústavu podává žádost o založení předmětu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 911_Z.

V procesu zakládání nového předmětu se na děkanátě fakulty nepřezkoumávají personální možnosti ústavu - personální politika ústavu je plně v kompetenci vedoucího ústavu.

Kterýkoliv zaměstnanec může spolupracovat se studentem střední školy na jeho práci v rámci Středoškolské odborné činnosti. Pokud zaměstnanec fakulty vykonával činnost konzultanta SOČ, zaeviduje danou aktivitu podáním hlášenky činnosti SOČ v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 900_H. S touto činností je spojena i finanční odměna ve výši dle rozpočtových možností fakulty.

Pokud měl vyučující speciální konzultace, doučování, nebo speciální zkouškový termín se studentem se specifickými požadavky, nahlásí odpracované hodiny v této souvislosti v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 904_H. Za tuto práci náleží vyučujícímu finanční odměna.