Odborná praxe

Student si může odbornou praxi v odpovídajícím rozsahu vykonat i v rámci zahraniční stáže. Více informací o zahraničních stážích naleznete zde.

Provozně ekonomická fakulta akreditovala nejen akademické studijní programy ale i profesně zaměřené. Na některých nových studijních programech odborná praxe vyžadována není (je volitelná), na některých je vyžadována jedna a na profesně zaměřených studijních programech jsou vyžadovány odborné praxe dvě.

Přehled praxí v nově akreditovaných studijních programech

Studijní program Garant programu Příznak Kód předmětu praxe Kredity Poč. hodin praxe
B-AII Ing. Jiří Balej, Ph.D. povinný EBC-P112 12 280 h
B-AII Ing. Jiří Balej, Ph.D. povinný EBC-P212 12 280 h
B-EAM doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. volitelný EBC-P6 6 160 h
B-MOS doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. povinný EBC-P112 12 280 h
B-MOS doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. povinný EBC-P212 12 280 h
B-F doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. volitelný EBC-P6 6 160 h
B-FS doc. Ing. Petr David, Ph.D. povinný EBC-P115 15 400 h
B-FS doc. Ing. Petr David, Ph.D. povinný EBC-P215 15 400 h
B-OI Ing. David Procházka, Ph.D. povinný EBC-P6II 6 160 h
N-EAM doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. povinný ENC-P10 10 280 h
N-UAD prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. povinný ENC-P10 10 280 h
N-OI doc. Ing. František Dařena, Ph.D. povinný ENC-P8II 8 150 h

V semestru, ve kterém chce student vykonat odbornou praxi, si registruje a následně zapíše příslušný předmět praxe. Svoji praxi spravuje v Portálu studenta → Portál pracovních příležitostí.

V případě dotazů souladu praxe a zaměření studijního programu se student může obrátit na garanta studijního programu.

Pokud firma není registrovaná, je zapotřebí provést její registraci do Portálu pracovních příležitostí v UIS.

UIS (bez přihlášení) → Portál pracovních příležitostí (na stránce dole) → Registrace společnosti do portálu pracovních příležitostí.

Pozor: pokud student chce vykonávat praxi u zahraniční firmy (tedy mimo Českou republiku), je zapotřebí řešit praxi přes zahraniční oddělení. Více informací zde: Erasmus+ praktické stáže.

Po vyplnění údajů (základní údaje lze načíst ze systému ARES; je nutné vyplnit údaje o kontaktní osobě a zadat heslo, které bude kontaktní osoba používat pro přihlášení do UIS) si firma zvolí fakultu (ev. fakulty), ze které chce studenty na praxe přijímat.

Po registraci musí kontaktní osoba firmy potvrdit registraci firmy (potvrzení dostane kontaktní osoba na kontaktní e-mail uvedený v registraci). Po potvrzení proběhne schválení firmy fakultním správcem praxí. Schválením firmy je možné vypisovat nabídky praxí v UIS (po přihlášení do UIS).

Firma si praxe spravuje v UIS po přihlášení v sekci Portál pracovních příležitostí. Novou nabídku praxe může firma do systému přidat pod odkazem Nabízené praxe. U nabídky nové praxe zadává firma platnost nabídky „do“ a uvádí orientační datum nástupu. Do počtu zájemců o nabídku praxe uvádí firma maximální počet studentů, kteří mohou projevit zájem o danou nabídku praxe. V případě data nástupu je vhodné nechat dostatečnou časovou rezervu na všechny potřebné administrativní kroky před začátkem praxe (počítejte minimálně se dvěma až třemi týdny). Délku praxe není třeba uvádět (je individuální podle studijního programu studenta).

Po zveřejnění nabídky praxe se na ni již mohou přihlašovat studenti, ze kterých si firma může vybrat nejvhodnějšího uchazeče o praxi (pod šipečkou ve sloupci Uchazeči). Nevyhovující uchazeče kontaktní osoba firmy odmítne.

Schválením uchazeče o praxi se firmě nabídne možnost tisku smlouvy o praxi. Před tiskem smlouvy firma zadá odpovídající data začátku a konce praxe studenta. Pozor: délka trvání praxe musí být dostatečná pro naplnění požadovaného počtu hodin, který se liší mezi studijními programy od 150 do 400 hodin praxe. Firma vytiskne smlouvu ve třech vyhotoveních a za svou stranu podepíše. Tato vyhotovení předá studentovi, který všechna tři vyhotovení firmou a studentem podepsané smlouvy dodá na agendu praxí na studijním oddělení fakulty. Po podpisu smlouvy děkanem fakulty bude student vyzván k převzetí dvou vyhotovení všemi stranami podepsaných smluv. Jedno vyhotovení je pro studenta a jedno vyhotovení student předá firmě.

Po ukončení praxe studenta vyplní kontaktní osoba dotazník k hodnocení studentské praxe (Realizované praxe à Hodnocení praxe) a potvrdí studentovi pracovní deník, kde jsou uvedeny odpracované hodiny studenta na praxi. Po vyplnění Hodnocení praxe firma tuto praxi ukončí jako úspěšně absolvovanou, nebo neúspěšně absolvovanou, pokud nebyly splněny podmínky praxe (typicky nedodržení délky praxe).

Student se na praxi může přihlásit dvěma způsoby. Buď si může vybrat z nabídky nabízených praxí (Portál studenta → Portál pracovních příležitostí → student vybere nabídku a potvrdí „Odeslat přihlášku na praxi“), nebo může požádat svou domluvenou firmu o registraci v portálu praxí, pokud ji nebo danou pozici v nabídce nevidí. Po přihlášení k nabídce praxe jej firma schválí a ostatní studenty zamítne.

Dále si student může vytvořit vlastní poptávku po praxi v UIS zaměřenou na konkrétní odbornou oblast a region (pod linkem Nastavení).

Student si také může přes Nastavení v Portálu pracovních příležitostí nastavit a vyplnit svůj životopis, pokud chce firmu z nabídky zaujmout, nebo zvýšit pravděpodobnost svého výběru ze strany již registrovaných firem v Portálu pracovních příležitostí.

Před začátkem praxe je zapotřebí zajistit vyhotovení smlouvy o praxi ve třech vyhotoveních (tisk smlouvy se nabízí firmě). V průběhu praxe si student vede pracovní deník (ke stažení zde). Pro řádné ukončení praxe musí firma vyplnit Hodnocení praxe studenta a danou praxi následně úspěšně v UIS ukončit. Student může vyplnit svoje hodnocení teprve až poté, co firma úspěšně ukončí praxi. Zápočet získá student odevzdáním firmou potvrzeného pracovního deníku a vyplněním hodnocení praxe v UIS.

Každá praxe musí být evidována v Portálu pracovních příležitostí v UIS.

Před začátkem praxe musí být student na praxi firmou potvrzen a musí být uzavřena smlouva o zajištění odborné praxe (generuje automaticky UIS v portálu pracovních příležitostí z pohledu firmy), pokud nemá fakulta s firmou uzavřenu rámcovou smlouvu o praxi (informaci poskytne referent praxí). Pokud je student u firmy zaměstnán, lze smlouvu o zajištění odborné praxe nahradit ověřenou kopií pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kde je uveden rozsah vykonávané pracovní činnosti (termín od do a počet hodin).

V průběhu praxe si student vyplňuje pracovní deník a hlídá si, aby naplnil požadovaný počet hodin praxe. Pracovní deník po skončení praxe odevzdává na děkanátu fakulty na agendě praxí v úředních hodinách. Pracovní deník ke stažení zde.

Po skončení praxe zástupce firmy a následně i student vyplní Formulář hodnocení praxe (vyplňuje se v UIS u příslušné praxe; pozor: student nemůže zadat hodnocení, dokud hodnocení praxe nevyplnila firma a praxi neuzavřela jako úspěšně absolvovanou) Student dotazník vyplňuje v portálu pracovních příležitostí v UIS.

Po řádném dokončení administrativního procesu bude studentovi udělen zápočet z příslušného předmětu odborné praxe.

Další informace ohledně odborné praxe a její povinnosti nalezne student ve svém studijním plánu v UIS. Detaily ohledně nutných podmínek pro splnění praxe (rozsah, odborné zaměření) nalezne student v sylabu předmětu souvisejícího s odbornou praxí. V případě dotazů se lze obrátit na referenty praxí nebo na garanta studijního programu (v případě odborných dotazů).

Kontakt

Mgr. Jana Holasová
jana.holasova@mendelu.cz
kancelář Q 1.89

Úřední hodiny pro praxe: středa 10:00-12:00 a 13:00-14:00 (případně dle domluvy).

Student dobíhajících bakalářských studijních programů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je povinen v průběhu studia vykonat odbornou bakalářskou praxi o rozsahu 160 h.

V semestru, ve kterém chce student vykonat odbornou praxi, si registruje a následně zapíše příslušný předmět praxe. Svoji praxi spravuje v Portálu studenta → Portál pracovních příležitostí.

V případě dotazů souladu praxe a zaměření studijního programu se student může obrátit na garanta studijního programu.

Pokud firma není registrovaná, je zapotřebí provést její registraci do Portálu pracovních příležitostí v UIS.

UIS (bez přihlášení) → Portál pracovních příležitostí (na stránce dole) → Registrace společnosti do portálu pracovních příležitostí.

Pozor: pokud student chce vykonávat praxi u zahraniční firmy (tedy mimo Českou republiku), je zapotřebí řešit praxi přes zahraniční oddělení. Více informací zde: Erasmus+ praktické stáže.

Po vyplnění údajů (základní údaje lze načíst ze systému ARES; je nutné vyplnit údaje o kontaktní osobě a zadat heslo, které bude kontaktní osoba používat pro přihlášení do UIS) si firma zvolí fakultu (ev. fakulty), ze které chce studenty na praxe přijímat.

Po registraci musí kontaktní osoba firmy potvrdit registraci firmy (potvrzení dostane kontaktní osoba na kontaktní e-mail uvedený v registraci). Po potvrzení proběhne schválení firmy fakultním správcem praxí. Schválením firmy je možné vypisovat nabídky praxí v UIS (po přihlášení do UIS).

Firma si praxe spravuje v UIS po přihlášení v sekci Portál pracovních příležitostí. Novou nabídku praxe může firma do systému přidat pod odkazem Nabízené praxe. U nabídky nové praxe zadává firma platnost nabídky „do“ a uvádí orientační datum nástupu. Do počtu zájemců o nabídku praxe uvádí firma maximální počet studentů, kteří mohou projevit zájem o danou nabídku praxe. V případě data nástupu je vhodné nechat dostatečnou časovou rezervu na všechny potřebné administrativní kroky před začátkem praxe (počítejte minimálně se dvěma až třemi týdny). Délku praxe není třeba uvádět (je individuální podle studijního programu studenta).

Po zveřejnění nabídky praxe se na ni již mohou přihlašovat studenti, ze kterých si firma může vybrat nejvhodnějšího uchazeče o praxi (pod šipečkou ve sloupci Uchazeči). Nevyhovující uchazeče kontaktní osoba firmy odmítne.

Schválením uchazeče o praxi se firmě nabídne možnost tisku smlouvy o praxi. Před tiskem smlouvy firma zadá odpovídající data začátku a konce praxe studenta. Pozor: délka trvání praxe musí být dostatečná pro naplnění požadovaného počtu hodin, který se liší mezi studijními programy od 150 do 400 hodin praxe. Firma vytiskne smlouvu ve třech vyhotoveních a za svou stranu podepíše. Tato vyhotovení předá studentovi, který všechna tři vyhotovení firmou a studentem podepsané smlouvy dodá na agendu praxí na studijním oddělení fakulty. Po podpisu smlouvy děkanem fakulty bude student vyzván k převzetí dvou vyhotovení všemi stranami podepsaných smluv. Jedno vyhotovení je pro studenta a jedno vyhotovení student předá firmě.

Po ukončení praxe studenta vyplní kontaktní osoba dotazník k hodnocení studentské praxe (Realizované praxe à Hodnocení praxe) a potvrdí studentovi pracovní deník, kde jsou uvedeny odpracované hodiny studenta na praxi. Po vyplnění Hodnocení praxe firma tuto praxi ukončí jako úspěšně absolvovanou, nebo neúspěšně absolvovanou, pokud nebyly splněny podmínky praxe (typicky nedodržení délky praxe).

Student se na praxi může přihlásit dvěma způsoby. Buď si může vybrat z nabídky nabízených praxí (Portál studenta → Portál pracovních příležitostí → student vybere nabídku a potvrdí „Odeslat přihlášku na praxi“), nebo může požádat svou domluvenou firmu o registraci v portálu praxí, pokud ji nebo danou pozici v nabídce nevidí. Po přihlášení k nabídce praxe jej firma schválí a ostatní studenty zamítne.

Dále si student může vytvořit vlastní poptávku po praxi v UIS zaměřenou na konkrétní odbornou oblast a region (pod linkem Nastavení).

Student si také může přes Nastavení v Portálu pracovních příležitostí nastavit a vyplnit svůj životopis, pokud chce firmu z nabídky zaujmout, nebo zvýšit pravděpodobnost svého výběru ze strany již registrovaných firem v Portálu pracovních příležitostí.

Před začátkem praxe je zapotřebí zajistit vyhotovení smlouvy o praxi ve třech vyhotoveních (tisk smlouvy se nabízí firmě). V průběhu praxe si student vede pracovní deník (ke stažení zde). Pro řádné ukončení praxe musí firma vyplnit Hodnocení praxe studenta a danou praxi následně úspěšně v UIS ukončit. Student může vyplnit svoje hodnocení teprve až poté, co firma úspěšně ukončí praxi. Zápočet získá student odevzdáním firmou potvrzeného pracovního deníku a vyplněním hodnocení praxe v UIS.

Každá praxe musí být evidována v Portálu pracovních příležitostí v UIS.

Před začátkem praxe musí být student na praxi firmou potvrzen a musí být uzavřena smlouva o zajištění odborné praxe (generuje automaticky UIS v portálu pracovních příležitostí z pohledu firmy), pokud nemá fakulta s firmou uzavřenu rámcovou smlouvu o praxi (informaci poskytne referent praxí). Pokud je student u firmy zaměstnán, lze smlouvu o zajištění odborné praxe nahradit ověřenou kopií pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kde je uveden rozsah vykonávané pracovní činnosti (termín od do a počet hodin).

V průběhu praxe si student vyplňuje pracovní deník a hlídá si, aby naplnil požadovaný počet hodin praxe. Pracovní deník po skončení praxe odevzdává na děkanátu fakulty na agendě praxí v úředních hodinách. Pracovní deník ke stažení zde.

Po skončení praxe zástupce firmy a následně i student vyplní Formulář hodnocení praxe (vyplňuje se v UIS u příslušné praxe; pozor: student nemůže zadat hodnocení, dokud hodnocení praxe nevyplnila firma a praxi neuzavřela jako úspěšně absolvovanou) Student dotazník vyplňuje v portálu pracovních příležitostí v UIS.

Po řádném dokončení administrativního procesu bude studentovi udělen zápočet z příslušného předmětu odborné praxe.

Další informace ohledně odborné praxe a její povinnosti nalezne student ve svém studijním plánu v UIS. Detaily ohledně nutných podmínek pro splnění praxe (rozsah, odborné zaměření) nalezne student v sylabu předmětu souvisejícího s odbornou praxí. V případě dotazů se lze obrátit na referenty praxí nebo na garanta studijního programu (v případě odborných dotazů).

Kontakt

Mgr. Jana Holasová
jana.holasova@mendelu.cz
kancelář Q 1.89

Úřední hodiny pro praxe: středa 10:00-12:00 a 13:00-14:00 (případně dle domluvy).

Student navazujícího magisterského typu studia musí během studia vykonat řízenou odbor­nou praxi, která je součástí zpracovávání diplomové práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 6 týdnů mimo výukovou část akademického roku, nebo 30 pracovních dnů bě­hem výukové části semestru (obor Cestovní ruch 4 týdny mimo výukovou část anebo 20 pracovních dnů během výukové části), anebo 150 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce (pro všechny obory).

Předmět PRX2 Řízená odborná praxe je ohodnocen 8 ECTS (z celkových 120).


Organizace: Student si v aplikaci praxí vybere a registruje praxi, o kterou má zájem. V aplikaci jsou uvedeny firmy, které mají s PEF smlouvu o poskytování praxí, a jsou zde uvedeny požadavky na praktikanta. Manažer praxí potvrdí studentovi požadovanou praxi a zašle mu e-mailem organizační informace. Po absolvování praxe vyhotoví student formulář hodnocení praxe, firma vyhotoví formulář hodnocení studenta na praxi. Na základě formuláře hodnocení praxe a kladného hodnocení studenta na praxi obdrží student zápočet od manažera praxí.

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, o započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.

Student může navrhnout firmu, ve které má zájem uskutečnit praxi a která nemá uzavřenou smlouvu s fakultou. Návrh musí schválit manažer praxí.


Manažerem praxí je Ing. Jaroslav Pakosta, LLM, děkanát PEF MENDELU.

Vyhláška s podrobnými informacemi o praxích je na dokumentovém serveru.

Přihlašovací aplikaci naleznete na adrese http://praxe.pef.mendelu.cz/.