Odborná praxe

Student si může odbornou praxi v odpovídajícím rozsahu vykonat i v rámci zahraniční stáže. Více informací o zahraničních stážích naleznete zde.

Provozně ekonomická fakulta akreditovala nejen akademické studijní programy ale i profesně zaměřené. Na některých nových studijních programech odborná praxe vyžadována není, na některých je vyžadována jedna a na profesně zaměřených studijních programech jsou vyžadovány odborné praxe dvě.

Informace ohledně odborné praxe a její povinnosti nalezne student ve svém studijním plánu v UIS. Detaily ohledně nutných podmínek pro splnění praxe (rozsah, odborné zaměření) nalezne student v sylabu předmětu souvisejícího s odbornou praxí.

Student musí během studia vykonat řízenou odbor­nou praxi, která je součástí zpracovávání závěrečné práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 4 týdnů mimo výukovou část akademického roku, nebo 20 pracovních dnů bě­hem výukové části semestru, anebo 150 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce.


Organizace

 • Student si v aplikaci praxí vybere a registruje praxi, o kterou má zájem.V aplikaci jsou uvedeny firmy, které mají s PEF smlouvu o poskytování praxí, a jsou zde uvedeny požadavky na praktikanta.
 • Manažer praxí potvrdí studentovi požadovanou praxi a zašle mu e-mailem organizační informace.
 • Po absolvování praxe vyhotoví student formulář hodnocení praxe, firma vyhotoví formulář hodnocení studenta na praxi.
 • Na základě formuláře hodnocení praxe a kladného hodnocení studenta na praxi obdrží student zápočet od manažera praxí.

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, o započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.

Student může navrhnout firmu, ve které má zájem uskutečnit praxi a která nemá uzavřenou smlouvu s fakultou. Návrh musí schválit manažer praxí.


Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pakosta, LLM, děkanát PEF MENDELU.

Úřední hodiny pro praxe: čtvrtek 9:00 − 11:00

Vyhláška s podrobnými informacemi o praxích je na dokumentovém serveru.

Přihlašovací aplikaci na adrese https://praxe.pef.mendelu.cz.

Student bakalářských studijních programů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je povinen v průběhu studia vykonat odbornou bakalářskou praxi, dále odborná praxe.

 1. Mimo období výuky v daném akademickém roce - po dobu min. 4 týdnů, minimálně 160 hodin,
 2. v průběhu semestru – v případě, že student absolvuje odbornou praxi v průběhu výuky, nesmí tato omezovat jeho účast ve výuce, minimálně 160 hodin.

Odborná praxe a její náplň musí souviset se zvoleným studijním programem, oborem, specializací a s předměty doporučeného studijního plánu. V průběhu výkonu odborné praxe by měl student uplatnit znalosti, které získal při studiu na vysoké škole.

Pro uznání odborné praxe je nutné předložit následující doklady

Před zahájením odborné praxe
 • Originál dokumentu Smlouva o zajištění odborné praxe,
 • nebo ověřenou fotokopii pracovní smlouvy, příp. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kde bude uveden rozsah praxe (termín, počet hodin),
 • v den zahájení odborné praxe musí mít každá ze zúčastněných stran k dispozici originál smlouvy s podpisem všech stran.
Po ukončení odborné praxe

Hodnocení pracoviště praxe, které je nutné předložit nejpozději do 14 dnů po ukončení odborné praxe, v určeném formátu, rozsahu a struktuře.

Struktura Hodnocení pracoviště praxe:

 • stručná charakteristika podniku,
 • cíle podniku (krátkodobé – střednědobé – dlouhodobé),
 • pracovní náplň,
 • využití znalostí a zkušeností z předmětů pro odbornou praxi studenta,
 • přínos odborné praxe pro zpracování bakalářské práce, získání podkladových materiálů k vypracování bakalářské nebo seminární práce (příp. připomínky k průběhu odborné praxe).

Práce musí být v rozsahu 1,5 - 2 normostrany (NS) formátu A4.
1 NS = 1.800 úhozů, a to vč. mezerníků a řádkování.

Hodnocení praxe zaměstnavatelem – potvrzení o vykonání praxe (hodnocení zaměstnavatele) odborné praxe studenta, jeho znalostí, příp. doporučení.

Odevzdání dokladů

Vytištěné, podepsané a potvrzené odevzdat Hodnocení pracoviště praxe spolu s Potvrzením o vykonání praxe do 14 dnů pracovnici, která má odborné praxe na starostia.

Na základě předložených dokumentů, které budou splňovat všechny náležitosti a budou odevzdány včas, a ohodnocené písemné práce, budou studentovi uděleny kredity.

Důležitá upozornění!

O konkrétním semestru zápisu uvedeného předmětu si student rozhoduje samostatně.

Student si zapisuje předmět až v tom semestru, ve kterém odevzdá všechny platné doklady při dodržení 14 dnů od ukončení odborné praxe (např. odbornou praxi uskutečněnou v letních prázdninových měsících si zapisuje do zimního semestru!).


Odborná praxe nebude uznána v případě, že:

 • student poruší některou z podmínek pro konání odborné praxe,
 • bude požadovat uznání praxe zpětně,
 • pokud nastanou nesrovnalosti v předložených dokumentech,
 • pokud nebude závěrečná zpráva v požadovaném rozsahu a struktuře apod.

S případnými dotazy se neobracejte na studijní oddělení PEF MENDELU, všechny dotazy budou zodpovězeny v úředních hodinách, příp. se obracejte na příslušnou pracovnici děkanátu písemně.


Požadované dokumenty

Smlouva o zajištění odborné praxe
Hodnocení pracoviště praxe - obsahová náplň praxe
Hodnocení praxe zaměstnavatelem - potvrzení o vykonání praxe


Kontakt

Mgr. Jana Holasová
jana.holasova@mendelu.cz
kancelář Q 6.11

Úřední hodiny pro praxe: středa 12:30-15:00 (případně dle domluvy).

Student navazujícího magisterského typu studia musí během studia vykonat řízenou odbor­nou praxi, která je součástí zpracovávání diplomové práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 6 týdnů mimo výukovou část akademického roku, nebo 30 pracovních dnů bě­hem výukové části semestru (obor Cestovní ruch 4 týdny mimo výukovou část anebo 20 pracovních dnů během výukové části), anebo 150 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce (pro všechny obory).

Předmět PRX2 Řízená odborná praxe je ohodnocen 8 ECTS (z celkových 120).


Organizace: Student si v aplikaci praxí vybere a registruje praxi, o kterou má zájem. V aplikaci jsou uvedeny firmy, které mají s PEF smlouvu o poskytování praxí, a jsou zde uvedeny požadavky na praktikanta. Manažer praxí potvrdí studentovi požadovanou praxi a zašle mu e-mailem organizační informace. Po absolvování praxe vyhotoví student formulář hodnocení praxe, firma vyhotoví formulář hodnocení studenta na praxi. Na základě formuláře hodnocení praxe a kladného hodnocení studenta na praxi obdrží student zápočet od manažera praxí.

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, o započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.

Student může navrhnout firmu, ve které má zájem uskutečnit praxi a která nemá uzavřenou smlouvu s fakultou. Návrh musí schválit manažer praxí.


Manažerem praxí je Ing. Jaroslav Pakosta, LLM, děkanát PEF MENDELU.

Vyhláška s podrobnými informacemi o praxích je na dokumentovém serveru.

Přihlašovací aplikaci naleznete na adrese http://praxe.pef.mendelu.cz/.