Principy studia bakalářských studijních programů

Základní studijní předpisy

 

Základní pravidla studia a způsoby ověřování výsledků studia jsou vymezeny Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně, který je součástí vnitřních předpisů univerzity. Studijní a zkušební řád univerzity upravuje zejména přijímání ke studiu, zápis ke studiu, jeho přerušování a ukončování, zápisy předmětů a jejich ukončování včetně způsobů hodnocení. Tato pravidla mohou být dále upřesněna rektorem zejména prostřednictvím směrnic, rozhodnutí a opatření, a děkanem fakulty za využití vyhlášek. Veškeré předpisy jsou dostupné v elektronické formě v Univerzitním informačním systému MENDELU (dále jen „UIS“).

Za nejdůležitější předpisy upravující studium lze považovat:

  • Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně,
  • Vyhlášku děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích,
  • Vyhláška děkana č. 3/2013 o ověřování znalostí studentů.

Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomické fakultě MENDELU platných pro příslušný semestr, popř. pro studijní program Inženýrská informatika. Tyto podmínky přijetí jsou zveřejňovány v zákonné lhůtě ve veřejné části internetových stránek fakulty. Dostupné jsou rovněž v elektronické formě na úřední desce.

Přesné časové rozvržení akademického roku a jednotlivých semestrů stanovuje harmonogram akademického roku. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, které jsou základní jednotkou časové organizace studia. V harmonogramu je stanoven zejména začátek a konec akademického roku a jednotlivých semestrů, období registrací a zápisů do semestru, období výuky, zkouškové období, období přijímacího řízení apod. Harmonogram aktuálního akademického roku je zveřejněn v univerzitním informačním systému.

Struktura studia

Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu, ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě bakalářského studia zpravidla během 3. semestru. Pro úspěšné absolvování bakalářského studia musí student úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních bakalářských zkoušek a obhájit bakalářkou práci. Standardní doba studia bakalářského programu jsou 3 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s §45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul „bakalář“.

Účelem společného základu programu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému typu studia. Předměty společného základu je vhodné absolvovat v prvních semestrech studia, neboť jsou často předpokladem pro zápis předmětů oboru nebo specializace. Studium společného základu je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky ze společného základu programu.

Při zahájení studia na fakultě je student zapsán do oboru v rámci studijního programu, do kterého byl přijat. Obor studia určuje hlavní oblast zaměření celého studia. Studium oboru je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky z oboru.

Specializace poskytuje hlubšího zaměření studia ve zvolené oblasti. Student volí jakoukoliv specializaci nabízenou fakultou, musí ale respektovat omezení uvedená u jednotlivých specializací. Volbu specializace nelze změnit. Studium specializace je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky ze specializace.

Bakalářská práce (BP) musí být vypracována na téma úzce související se zapsaným oborem, pokud garant oboru písemně nepovolí jinak. Obhajoba bakalářské práce je obvykle součástí státní bakalářské zkoušky z oboru.

Jednotlivé části bakalářského typu studia jsou ohodnoceny kredity podle systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) v následující struktuře:

společný základ programu obor specializace bakalářská práce celkem
100 zpravidla 55 zpravidla 15 10 180

Jednotlivé specializace nemají shodný počet kreditů, proto musí studenti v rámci oboru získat z volitelných předmětů alespoň takový počet kreditů, aby součet kreditů za celé studium činil alespoň 180 kreditů.

Pro úspěšné absolvování studia musí student:

  • úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní bakalářské zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní bakalářské zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní bakalářské zkoušky,
  • vykonat odbornou praxi,
  • obhájit bakalářskou práci.

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce se zpravidla konají v jeden den. Okruhy jednotlivých státních bakalářských zkoušek jsou uvedeny v brožuře Okruhy státních zkoušek.

Studium programu Inženýrská informatika nesleduje zcela přesně výše popsanou modulární strukturu. Obsah studia v rámci tohoto programu je popsán v kapitole o příslušném programu.

Studium jazyků

Studium jazyků je nedílnou součástí všech studijních programů. Student zapsaný do programu „Ekonomika a management“ nebo do programu „Hospodářská politika správa“ studuje dva cizí jazyky; student programu „Systémové inženýrství a informatika“ nebo programu „Inženýrská informatika“ anglický jazyk.

Program Ekonomika a management a program Hospodářská politika a správa

Student během studia absolvuje dva odborné předměty v cizím jazyce. Prvním z nich je obchodní jazyk studovaný v rámci společného základu programu, kde student má na výběr mezi dvěma jazyky – anglickým a německým, tj. volí jeden z předmětů Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - němčina, a to zpravidla podle jazyka přijímací zkoušky. Ve studovaném oboru pak absolvuje odborný seminář v anglickém jazyce podle aktuální nabídky. Při zápisu předmětů v cizím jazyce se předpokládá, že student disponuje dostatečnou znalostí příslušného jazyka na obecné úrovni. Pokud tomu tak není, musí si zajistit dosažení požadovaných vstupních znalostí vlastními silami.

Dále student absolvuje výuku a zkoušku na středně pokročilé úrovni z odlišného cizího jazyka podle aktuální nabídky fakulty. Pokud student neabsolvuje Obchodní korespondenci v anglickém jazyce, je povinen si za druhý studovaný jazyk zvolit anglický jazyk. Za účelem přípravy na zkoušku z druhého jazyka může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. Pokud student v druhém jazyce nedosahuje požadované vstupní úrovně, musí si doplnit znalosti vlastními silami.

Program Systémové inženýrství a informatika

Student absolvuje výuku a zkoušku z anglického jazyka. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity.

Student dále během studia absolvuje dva odborné předměty v anglickém jazyce. Prvním odborným předmětem je Odborná terminologie IS/ICT, druhý předmětem je Odborný seminář – informační systémy. Při zápisu odborných předmětů v anglickém jazyce se předpokládá, že student disponuje dostatečnou znalostí příslušného jazyka na obecné úrovni. Pokud tomu tak není, musí si zajistit dosažení požadovaných vstupních znalostí vlastními silami.

Program Inženýrská informatika

Student absolvuje výuku a zkoušku z anglického jazyka. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. Student dále během studia absolvuje předmět Odborná terminologie IS/ICT v anglickém jazyce ukončený zápočtem.

Program Economics and Management

Student programu vyučovaného v anglickém jazyce si zapisuje předmět Obchodní jazyk – angličtina . Dále student absolvuje výuku a zkoušku na středně pokročilé úrovni z odlišného cizího jazyka podle aktuální nabídky fakulty. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity.

Volba specializace

Průběh volby specializace je upřesněn vyhláškou děkana. Specializaci studia si student volí z celofakultní nabídky při respektování omezujících podmínek jednotlivých specializací. Jednou provedená a potvrzená volba specializace je konečná a nelze ji v průběhu dalšího studia měnit.

K volbě specializace dochází v průběhu třetího semestru bakalářského typu studia prostřednictvím UIS. V případě převisu poptávky u jednotlivých specializací se uplatní výběrové podmínky vycházející z hodnocení výsledků dosavadního studia. Přesný harmonogram volby specializací včetně upřesnění způsobu řešení případných převisů u specializací zveřejní děkan v dostatečném předstihu.

 

Volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student volí z přesně určeného seznamu předmětů v předepsané kreditní hodnotě nebo počtu předmětů. Skupiny povinně volitelných předmětů se vyskytují zejména v předmětech programů a oborů s cílem prohloubit zaměření studia podle zájmu studenta. Zpravidla je stanoveno, že student musí získat takový počet kreditů, aby součet všech kreditů za celé studium činil minimálně 180 kreditů. Součástí úspěšně absolvovaných předmětů a získaných kreditů v rámci povinně volitelné skupiny předmětů oboru jsou i odborné předměty absolvované během studijních pobytů v zahraničí, a to na základě předem schváleného dokumentu Learning Agreement.

Jako volitelné předměty nelze volit předměty, které jsou pro studenta povinné v rámci studovaného společného základu programu, zapsaného oboru nebo zvolené specializace. Vybrané volitelné předměty dále nesmí svým obsahem odpovídat jiným, již absolvovaným, nebo povinným předmětům. Ve sporných případech při volbě a započítání volitelných předmětu rozhoduje děkan, který může nabídku volitelných předmětu dále omezit. Zjistí-li děkan i zpětně po ukončení volitelného předmětu porušení podmínek jeho zápisu, nebude získaný počet kreditů za tento volitelný předmět započítán do splněných studijních povinnosti studenta.

Doporučené předměty

Studentům, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi a dovednostmi v ovládání programů MS Word a MS Excel, je doporučen zápis předmětů – vyrovnávacích kurzů – označených „Word“ a „Excel“. Znalosti problematiky ovládání MS Word a MS Excel jsou automaticky ověřovány v povinných předmětech „Výpočetní technika a algoritmizace I“ a „Výpočetní technika a algoritmizace II“. Tyto doporučené předměty jsou hodnoceny 0 kredity.

Odborná praxe

Student bakalářského studia musí během studia vykonat odbornou praxi alespoň v délce 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru, anebo 100 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce. Odborná náplň práce musí úzce souviset se studovaným oborem, popř. dalšími oblastmi studia podle studijního plánu.

Praxi si student zajišťuje individuálně, může využít spolupracujících firem a institucí uvedených na webových stránkách fakulty. Praxe je zapsána a uznávána do semestru, kdy byla úspěšně vykonána, výhradně na základě fotokopie pracovní smlouvy předložené společně s hodnocením praxe příslušným pracovištěm a potvrzením o vykonání praxe.

Podrobný popis pravidel praxí je uveden zde.

Zahraniční výměnné programy

Zahraniční výměnné pobyty jsou studentům zpravidla nabízeny v rámci programu Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), bilaterálních smluv apod. Erasmus+ je program fungující při Evropské unii a umožňující mobilitu univerzitních studentů na univerzity v zahraničí. Do programu Erasmus+ jsou zapojeny země Evropské unie a také Švýcarsko, Norsko a Turecko. Program Erasmus+ má dvě hlavní aktivity, a to studijní pobyty a pracovní stáže.

Studijní pobyty jsou uskutečňovány na základě smluv o spolupráci, které podepisují partnerské univerzity mezi sebou. Cílem pobytu je absolvovat na partnerské univerzitě předměty, které rozvíjí studovaný obor. Po návratu je pak studium na zahraniční partnerské univerzitě na základě před odjezdem schváleného dokumentu Learning Agreement uznáno vysílající univerzitou. Následně je studijní pobyt uveden i v Dodatku k diplomu, čímž se stává konkurenční výhodou pro budoucí uplatnění v praxi. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má více než 60 partnerských univerzit po celé Evropě, které nabízí studium jak v angličtině, tak v národních jazycích. Z poměrně širokého souboru lze vybrat College Cork v Irsku, Université Catholique de Lyon či INSEEC Paris ve Francii, Univesity of Helsinki ve Finsku, Baltic International Academy v Lotyšsku, University of Tartu v Estonsku nebo nově uzavřené smlouvy s Augsburg University v Německu nebo s Kristianstad University ve Švédsku.

Druhou formou zahraniční výměny je pracovní stáž, která zpravidla nahrazuje odbornou praxi. Na pracovní stáž je možné vycestovat na základě smlouvy mezi univerzitou a přijímající firmou.

Studentům, kteří vycestují na studijní pobyt nebo na pracovní stáž, je po celou dobu jejich pobytu vypláceno stipendium pokrývající většinu nákladů.

Další aktivity, které program Erasmus+ nabízí, jsou intenzivní programy, letní školy nebo intenzivní jazykové kurzy méně používaných jazyků určené studentům, kteří se chystají vycestovat.

Termín pro přihlášení na výměny v rámci programu Erasmus+ je každý rok zpravidla v průběhu měsíce února. Podrobné informace pro přihlášení a seznam všech partnerských univerzit PEF je možné najít na www stránkách fakulty nebo přímo na zahraničním oddělení děkanátu fakulty.