Principy navazujícího magisterského studia

Základní studijní předpisy

Základní pravidla studia a způsoby ověřování výsledků studia jsou vymezeny Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně, který je součástí vnitřních předpisů univerzity. Studijní a zkušební řád univerzity upravuje zejména přijímání ke studiu, zápis ke studiu, jeho přerušování a ukončování, zápisy předmětů a jejich ukončování včetně způsobů hodnocení. Tato pravidla mohou být dále upřesněna rektorem zejména prostřednictvím směrnic, rozhodnutí a opatření, a děkanem fakulty za využití vyhlášek. Veškeré předpisy jsou dostupné v elektronické formě v Univerzitním informačním systému MENDELU.

Za nejdůležitější předpisy upravující studium lze považovat:

  • Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně,
  • Vyhláška děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích,
  • Vyhláška děkana č. 3/2013 o ověřování znalostí studentů.

Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomické fakultě MENDELU platných pro příslušný semestr. Tyto podmínky přijetí jsou zveřejňovány v zákonné lhůtě ve veřejné části internetových stránek fakulty. Dostupné jsou rovněž v elektronické formě.

Přesné časové rozvržení akademického roku a jednotlivých semestrů stanovuje harmonogram akademického roku. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, které jsou základní jednotkou časové organizace studia. V harmonogramu je stanoven zejména začátek a konec akademického roku a jednotlivých semestrů, období registrací a zápisů do semestrů, období výuky, zkouškové období, období přijímacího řízení apod.

Struktura studia

Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu, ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě navazujícího magisterského studia zpravidla během 1. semestru. Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studia musí student úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních závěrečných zkoušek a obhájit diplomovou práci. Standardní doba studia navazujícího magisterského programu jsou 2 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s § 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul „inženýr“.

Účelem společného základu programu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému typu studia. Předměty společného základu je vhodné absolvovat v prvních semestrech studia, neboť jsou často předpokladem pro zápis předmětů oboru nebo specializace. Studium společného základu je ukončeno složením státní závěrečné zkoušky ze společného základu studijního programu.

Při zahájení studia na fakultě je student zapsán do oboru v rámci studijního programu, do kterého byl přijat. Obor studia určuje hlavní oblast zaměření celého studia. Studium oboru je ukončeno složením státní závěrečné zkoušky z oboru.

Specializace prohlubuje zaměření studia ve zvolené oblasti. Student volí jakoukoliv specializaci nabízenou fakultou, musí ale respektovat omezení uvedená u jednotlivých specializací. Volbu specializace nelze změnit. Studium specializace je ukončeno složením státní závěrečné zkoušky ze specializace. Studenti oboru „Řízení a ekonomika obchodu“ specializaci nestudují, absolvují rozšířené praktické semináře v rámci oboru.

Diplomová práce (DP) musí být vypracována na téma úzce související se studovaným oborem, pokud garant oboru písemně nepovolí jinak. Obhajoba diplomové práce je obvykle součástí státní závěrečné zkoušky z oboru.

Jednotlivé části navazujícího magisterského typu studia jsou ohodnoceny kredity podle systému ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System) v následující struktuře:

 

společný základ programu

obor

specializace

diplomová práce
a praxe

celkem

30

zpravidla 55

zpravidla 15

20

120

 

 

Pro úspěšné absolvování studia musí student:

  • úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • vykonat řízenou odbornou praxi,
  • obhájit diplomovou práci.

 Státní závěrečné zkoušky z oboru a specializace včetně obhajoby diplomové práce se zpravidla konají v jeden den. Státní závěrečná zkouška ze společného základu programu se obvykle vykonává odděleně před termínem ostatních státních závěrečných zkoušek. Okruhy jednotlivých státních závěrečných zkoušek jsou uvedeny v brožuře Okruhy státních zkoušek.

Volba specializace

Průběh volby specializace je upřesněn vyhláškou děkana. Specializaci studia si student volí z celofakultní nabídky při respektování omezujících podmínek jednotlivých specializací. Jednou provedená a potvrzená volba specializace je konečná a nelze ji v průběhu dalšího studia měnit.

K volbě specializace dochází v průběhu prvního semestru navazujícího magisterského typu studia prostřednictvím UIS. V případě převisu poptávky u jednotlivých specializací se uplatní výběrové podmínky vycházející z hodnocení výsledků dosavadního studia, popř. výsledků dosažených u přijímacího řízení. Přesný harmonogram volby specializací včetně upřesnění způsobu řešení případných převisů u některých specializací zveřejní děkan v dostatečném předstihu.

Volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student volí z přesně určeného seznamu předmětů v předepsané kreditní hodnotě nebo počtu předmětů. Skupiny povinně volitelných předmětů se vyskytují zejména v předmětech programů a oborů s cílem prohloubit zaměření studia podle zájmu studenta. Zpravidla je stanoveno, že student musí získat takový počet kreditů, aby součet všech kreditů za celé studium činil minimálně 120 kreditů. Součástí úspěšně absolvovaných předmětů a získaných kreditů v rámci povinně volitelné skupiny předmětů oboru jsou i odborné předměty absolvované během studijních pobytů v zahraničí, a to na základě předem schváleného dokumentu Learning Agreement.

Jako volitelné předměty nelze volit předměty, které jsou pro studenta povinné v rámci studovaného společného základu programu, zapsaného oboru nebo zvolené specializace. Vybrané volitelné předměty nesmí svým obsahem odpovídat jiným, již absolvovaným nebo povinným předmětům. Zvolené volitelné předměty dále musí být určeny studentům navazujícího magisterského studia. Ve sporných případech při volbě volitelných předmětů rozhoduje děkan, který může nabídku volitelných předmětu dále omezit. Zjistí-li děkan i zpětně po ukončení volitelného předmětu porušení podmínek jeho zápisu, nebude získaný počet kreditů za tento volitelný předmět započítán do splněných studijních povinnosti studenta.

Řízená odborná praxe

Student navazujícího magisterského typu studia musí během studia vykonat řízenou odbornou praxi, která je součástí zpracovávání diplomové práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 6 týdnů mimo výukovou část akademického roku nebo 30 dnů ve výukové části semestru. Odborná náplň práce musí úzce souviset se studovaným oborem, popř. dalšími oblastmi studia podle studijního plánu.

Praxe ve formě předmětu „Řízená odborná praxe“ je zapsána a uznána do semestru, ve kterém byla úspěšně vykonána. Student je povinen předložit požadované dokumenty nejpozději do konce příslušného zkouškového období, není-li na základě písemné žádosti děkanem stanovena jiná lhůta. Před zahájením výkonu praxe musí být uzavřena písemná smlouva o praxi. Praxe se započítává výhradně na základě fotokopie pracovní smlouvy předložené společně s hodnocením praxe příslušným pracovištěm a potvrzením o vykonání praxe. Předmět „Řízená odborná praxe“ je ohodnocen 8 kredity.

Pokud student vykoná praxi v zahraničí na základě předem schváleného dokumentu Training Agreement v délce značně přesahující standardní dobu řízené odborné praxe, může požádat o uznání předmětu „Řízená odborná praxe v zahraničí“ v hodnotě 4 kreditů. Předmět „Řízená odborná praxe v zahraničí“ je povinně volitelným předmětem studovaného oboru.

Zahraniční výměnné programy

Zahraniční výměnné pobyty jsou studentům zpravidla nabízeny v rámci programu Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), bilaterálních smluv apod. Erasmus+ je program fungující při Evropské unii a umožňující mobilitu univerzitních studentů na univerzity v zahraničí. Do programu Erasmus+ jsou zapojeny země Evropské unie a také Švýcarsko, Norsko a Turecko. Program Erasmus+ má dvě hlavní aktivity, a to studijní pobyty a pracovní stáže.

Studijní pobyty jsou uskutečňovány na základě smluv o spolupráci, které podepisují partnerské univerzity mezi sebou. Cílem pobytu je absolvovat na partnerské univerzitě předměty, které rozvíjí studovaný obor. Po návratu je pak studium na zahraniční partnerské univerzitě na základě před odjezdem schváleného dokumentu Learning Agreement uznáno vysílající univerzitou. Následně je studijní pobyt uveden i v Dodatku k diplomu, čímž se stává konkurenční výhodou pro budoucí uplatnění v praxi. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má více než 60 partnerských univerzit po celé Evropě, které nabízí studium jak v angličtině, tak v národních jazycích. Z poměrně širokého souboru lze vybrat College Cork v Irsku, Université Catholique de Lyon či INSEEC Paris ve Francii, Univesity of Helsinki ve Finsku, Baltic International Academy v Lotyšsku, University of Tartu v Estonsku nebo nově uzavřené smlouvy s Augsburg University v Německu nebo s Kristianstad University ve Švédsku.

Druhou formou zahraniční výměny je pracovní stáž, která zpravidla nahrazuje odbornou praxi. Na pracovní stáž je možné vycestovat na základě smlouvy mezi univerzitou a přijímající firmou.

Studenti, kteří vycestují na studijní pobyt nebo na pracovní stáž, obdrží stipendium pokrývající zpravidla většinu nákladů.

Další aktivity, které program Erasmus+ nabízí, jsou intenzivní programy, letní školy nebo intenzivní jazykové kurzy méně používaných jazyků určené studentům, kteří se chystají vycestovat.

Termín pro přihlášení na výměny v rámci programu Erasmus+ je každý rok zpravidla v průběhu měsíce února. Podrobné informace pro přihlášení a seznam všech partnerských univerzit PEF je možné najít na www stránkách fakulty nebo přímo na zahraničním oddělení děkanátu fakulty.