Systémové inženýrství a informatika

Absolvent studijního programu získá dále specifikované znalosti, dovednosti a kompetence pro svoje uplatnění v podnicích zaměřených na tvorbu, vývoj, nákup a prodej ICT, IS/ICT. Absolventi, kteří získali vedle schopností vývoje a aplikace ICT, IS/ICT i vzdělání v problematice managementu, podnikové ekonomiky, systémového inženýrství, jsou schopni se uplatnit jako zaměstnanci útvarů informatiky výrobních i nevýrobních organizací, ale i jako podnikatelé a komplexně vzdělaní pracovníci v oblastech souvisejících s informatikou v hospodářství a efektivního řízení obchodních činností podniků. Řada absolventů odchází se schopnostmi pro samostatnou tvůrčí práci ve vystudovaném oboru a nacházejí také uplatnění na vedoucích postech informačních manažerů, manažerů či projektantů IS/ICT a specialistů ve společnostech systémových integrátorů. Část úspěšných absolventů pokračuje v  doktorském studiu a vytváří si tak předpoklady pro svoje uplatnění a práci v badatelsky orientovaných institucích a vysokých školách.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

znalosti

 • správy, nasazení, tvorby a rozvoje velkých programových aplikací,
 • metodických zásad analýzy, návrhu, zavádění a integrace informačních systémů,
 • hlubších teoretických východisek informatiky, vysoce specializovaných oblastí ICT a IS/ICT a principů jejich uplatnění, pokročilých databázových, síťových a multimediálních technologií resp. problematiky umělé inteligence,
 • metod, pomocí nichž jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy,
 • hlubší přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických a manažerských disciplín pro analýzu a prognózu ekonomického a podnikového prostředí, teoretické komplexní poznání řídicího procesu, metody stanovení a rozpracování úkolů pro nižší stupně řízení,
 • odborné terminologie v anglickém jazyce ve stěžejních oborech informatiky a řízení podniků. 

dovednosti

 • samostatně aplikovat teoretická východiska, vývojové metodologie a nástroje a vytvářet postupy pro realizaci projektů komplexních softwarových aplikací a aplikací IS/ICT,
 • rozhodovat o nasazení, využití a správě ICT, tyto technologie konfigurovat a řídit všechny fáze jejich životního cyklu,
 • aplikovat teoretická východiska a metody pro analýzu, modelování, návrh a optimalizaci podniků a jejich procesů se zaměřením na integraci informačních systémů,
 • aplikovat pokročilý formální informatický aparát a využívat pokročilé datové struktury, využít teoretických východisek v oblasti správy počítačových sítí, tvorby databázových systémů resp. aplikace umělé inteligence,
 • analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data vzniklá činností podniků,
 • samostatně navrhovat a realizovat komplexní opatření v oblasti řízení firmy, marketingu a ekonomiky podniku,
 • kvalifikovaně a komplexně zpracovat strategii organizace, zejména v oblasti využití IS/ICT s ohledem na dosahování cílů organizace, řídit úspěšnou realizaci této strategie,
 • syntetizovat literární zdroje v angličtině a aktivně komunikovat v anglickém jazyce.

kompetence

 • činnost interdisciplinárního experta se znalostí IS/ICT, ekonomiky a řízení podniku,
 • inženýrské, manažerské i badatelské činnosti v oblasti IS/ICT,
 • převzetí odpovědnosti za řízení projektů v oblasti IS, rozvoje týmu  ICT specialistů a rozvoje  systémového integrátora jako instituce, k řešení složitých aplikací s využitím pokročilých informačních technologií,
 • realizace profesionálního rozvoje sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností,
 • stanovení budoucího směru rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy,
 • řízení organizací na středních a vyšších stupních a vedení pracovních porad a jednání,
 • příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce.

Podej si přihlaškuProgramy a Obory na PEF