Erasmus+ praktické stáže

Podrobné informace naleznete na webových stránkách OMVI rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný.

Základní podmínky programu

 • Délka stáže jsou minimálně 2 měsíce (60 dnů) a maximálně 12 měsíců (360 dní).
 • Určeno pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia (do VŘ se mohou hlásit i studenti 1. ročníků) a pro studenty kteréhokoli ročníku magisterského či doktorského studia.
 • Platí pro prezenční i kombinované formy studia.
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy.
 • Náplň stáže musí odpovídat oboru studia a stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.
 • V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže i opakovaně, ovšem celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců v daném stupni studia.
 • Mobility do země původu (Country of Origin) stážisty mají nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia.
 • Mobility do země stávajícího pobytu (Country o Residence) nejsou vůbec možné!!!
 • Pracovní stáže se mohou uskutečnit ve veřejných i soukromých organizacích kromě institucí a orgánů EU.
 • Student si musí svého potenciálního zaměstnavatele najít sám, může ale využít aktuální nabídku stáží (viz info níže a v aktualitách).

Uznání stáže

Za každý splněný měsíc (resp. 30 dní) získá student 4 ECTS kredity.

 • Student si může stáž nechat uznat jako Odbornou praxi, která je součástí studijního plánu (Bc. - 6 ECTS, Mgr. - 8 ECTS/ 10 ECTS). Zbytek celkového počtu kreditů se mu uzná jako volitelný předmět (PRX3).
 • V případě, že student již splnil povinnou Odbornou praxi, se mu stáž uzná jako volitelný předmět (s celkovým počtem kreditů podle doby stáže).
 • Pro studenty PEF je možnost zapsání si předmětu International Experience (EXA-INEX Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ ) za 4 ECTS. Předmět si musíte zapsat sami a domluvit se s garantem na tématu práce.

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Praktické stáže (Erasmus+)

leden, květen

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok


Po domluvě s fakultní koordinátorkou lze podat přihlášku i mimo toto období.

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku včetně povinných příloh:

 • Přihláška na pracovní stáž - podat elektronicky v UIS (e-agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 104_Z: Přihláška na praktickou stáž)
 • Letter of Acceptance - potvrzení od zaměstnavatele o sjednané stáži včetně popisu práce i dat začátku a ukončení stáže (příloha k elektronické přihlášce)

Pokud chce student uznat již dříve absolvovanou jazykovou zkoušku, musí tuto informaci sdělit fakultní koordinátorce při podání přihlášky (do sekce odů.

 • Relevantnost výběru instituce v souladu se studijním zaměřením (30 %),
 • jazykový test, pohovor (30 %),
 • studijní průměr (30 %),
 • jazykový certifikát (5 %),
 • Buddy system a jiné (5 %).

Po ukončení přihlašování jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, které jsou na PEF nezbytnou součástí výběrového řízení. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+/Bilaterální dohody, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek (zkouška ale nesmí být starší než 3 roky). Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích výběrového řízení. Vybraný student obdrží stipendium od MENDELU (přehled výše stipendií).

 • Informační schůzkapro vyjíždějící studenty je povinná, pořádá ji OMVI rektorátu po ukončení výběrového řízení.
 • Euro účet - zřídit si Euro účet (u banky v ČR/ na Slovensku) a zadat jej do UIS (Portál studenta/ Financování studia a stipendia/ Bankovní účet).
 • Traineeship Agreement – vyplnit a odevzdat dohodu o stáži na zahraničním oddělení PEF (s originálním podpisem studenta), nechat jej potvrdit zahraniční institucí a dodat podepsaný traineeship agreement na ZO PEF ke schválení. Na základě trojstranně podepsaného dokumentu bude pobyt zadán do UIS.
 • Návrh na vyslání - vyplnit v UIS (E-agenda – Zahraniční cesty). Výjezd specifikujte jako 99|Erasmus Plus - Praktická stáž, data mobility jsou včetně cesty. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro stáže v zahraničí s platností na jeden rok (student je povinen mít univerzitní pojištění). Po schválení v UISu referentkou je třeba návrh vytisknout (1x) a zaplatit v hotovosti na pokladně (budova A), nebo pomocí platební brány (více info na stránkách OMVI).
 • OLS online jazykové testování - vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí.
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Traineeship Agreement, Letter of Acceptance, doklad o zaplacení pojištění a výsledek OLS do aplikace v UISu (Portál studenta/ Moje zahraniční studium)
 • Účastnická smlouva – domluvit se na podpisu na OMVI rektorátu až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty). POZOR! Musíte splnit studijní povinnosti spojené s počtem kreditů (1. semestr min. 12 ECTS, poté min. 40 ECTS v součtu za poslední dva studované semestry.
 • Změny TA - v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající institucí tak přijímající organizací. Stážista vyplní formulář Changes to Traineeship Agreement, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi PEF ke schválení. V případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.
 • Prodloužení stáže - je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací a studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže. Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Erasmus+ Placement Period), potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce (poslat zahra ničnímu referentovi PEF) musí být doručena na OMVI nejpozději doručena 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou. V případě schválení dojde k informování studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání. Postup i dokument najdete na stránkách OMVI.
 • Zkrácení stáže - je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je-li zkrácení delší jak 5 dní oproti údajům uvedeným v Účastnické smlouvě, je řešeno Dodatkem k Účastnické smlouvě a případným poměrným zkrácením stipendia. Vždy je však potřeba dodržet minimální délku stáže 2 měsíce. Pokud student nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu "vyšší moci").
 • Absolovenstká stáž - Čerství absolventi mají navíc povinnost zasílat každé 2 měsíce po zahájení absolventské stáže průběžnou zprávu. Zpráva se zasílá na předepsaném formuláři příslušnému referentovi OMVI, který administruje absolventské stáže (erasmus-outgoing@mendelu.cz).

Pokud se student rozhodne praktickou stáž zrušit, musí si podat žádost přes Kontaktní centrum v UISu a uvést důvod (e-agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 102_O: Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility)


Aktuální formuláře a informace naleznete na stránkách OMVI

Formuláře pro PEF

Přihláška

Letter of Acceptance - vzor

Traineeship Agreement - předvyplněný pro PEF

Traineeship Agreement - návod

Návrh na vyslání - návod

Traineeship certificate


Aktuální nabídky stáží:


Kontakt

Zahraniční oddělení PEF
Ing. Kateřina Mlejnková

+420 545 132 725
Kancelář: Q1.92
katerina.mlejnkova@mendelu.cz

Stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecká mobilita, International Week

Rektorát - Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI)
Tereza Formáčková

+420 545 135 185
Kancelář: A2.80
erasmus-outgoing@mendelu.cz

Rektorát - Administrace zaměstnanecké mobility Erasmus+
Ing. MSc. Michaela Menšíková, Ph.D.

+420 545 135 104
Kancelář: A2.80
michaela.mensikova@mendelu.cz

Rektorát - Erasmus+ institucionální koordinátorka