Potřebuji vyřídit

 

Stránka uvádí pouze stručný popis postupů a pravidel, přesně znění je nutno hledat

 • v Studijním a zkušebním řádu Mendelovy univerzity v Brně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZR“);
 • v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
 • v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprR“).

Obsah:

 

Společná ustanovení pro řízení vyplývající ze zákona

O právech a povinnostech studentů a uchazečů o studium se rozhoduje v rámci správního řízení.

Rozhoduje tzv. správní orgán. Rozhoduje se vždy v otázce konkrétního studia, věcně příslušným správním orgánem je podle vnitřních předpisů univerzity děkan fakulty, která předmětné studium uskutečňuje (popř. rektor, pokud se studium neuskutečňuje na fakultě).

Odvolacím správním orgánem je vždy rektor [§ 68 odst. 5 zákona]. Odvolací lhůta je 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí [§ 68 odst. 2 zákona]. Rektor v rámci odvolání přezkoumává soulad rozhodnutí a předcházejícího řízení s právními předpisy a vnitřními předpisy, popř. podmínkami přijetí [§ 50 odst. 8, § 68 odst. 6 zákona].

Účastníkem řízení je pouze student, jehož záležitost se řeší [§ 50 odst. 6, § 68 odst. 4 zákona].

Obecný postup správního řízení podle správního řádu

 1. Zahájení řízení [zejména §§ 40-48 SprR]:
  a.  doručením podnětu (např. žádosti) věcně příslušnému správnímu orgánu, a to dnem doručení
  b.  z moci úřední samotným správním orgánem, a to dnem, kdy zahájení bylo oznámeno účastníkovi
 2. Shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí; opatřuje je správní orgán, ale účastník musí poskytnout veškerou potřebnou součinnost [zejména §§ 50-56 SprR]. Účastník řízení musí označit důkazy na podporu svých tvrzení [§ 52 SprR].
 3. Výzva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, jen pokud se žádosti nevyhovuje v plném rozsahu anebo pokud se účastník možnosti vyjádřit se nevzdal [§ 36 odst. 3 SprR].
 4. Vydání rozhodnutí, kterým se jmenovitě určené osobě v určité věci (zejména studiu) zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti [§ 64 SprR].
 5. Případné odvolací řízení, je-li odvolání podáno. Odvolání se podává nadřízenému správnímu orgánu ale prostřednictvím správního orgánu, který rozhodl v původní věci [§ 73 a násl., § 103 a násl. SprR]. Odvolat se lze až po oznámení rozhodnutí [§ 83 SprR].
 6. Výkon rozhodnutí nastává dnem nabytí právní mocí anebo pozdějším datem uvedeným přímo v rozhodnutí. Rozhodnutí je v právní moci, pokud bylo řádně oznámeno a pokud se již proti němu nelze odvolat [§ 73 a násl., § 103 a násl. SprR].

 

Správní řízení může být při existenci překážky v řízení usnesením přerušeno (s výzvou odstranit vady žádosti, do rozhodnutí o předběžné otázce, …) anebo zastaveno (zpětvzetí žádosti, neodstranění vad žádosti, žádost se stala bezpředmětnou, …) [zejména §§ 64-66 SprR]. V procedurálních otázkách řízení se rozhoduje zpravidla usnesením.

 

Náležitosti podání (žádosti)

Každého podání, tj. i žádosti musí být patrné, kdo je činí, v jaké věci a co navrhuje (o co žádá). V případě fyzické osoby obsahuje minimálně označení správního orgánu, jemuž je určeno, jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování a podpis podatele [§ 37 odst. 2 SprR].

Podání se posuzuje ale podle skutečného obsahu a bez ohledu na jeho označení. Pokud chybějící údaje lze jednoznačně zjistit z evidence [§ 6 odst. 2 SprR], správní orgán je získá sám.

Nemá-li podání předepsané náležitosti anebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán podatele k odstranění vad a poskytne přiměřenou lhůtu [§ 37 odst. 3 SprR].

 

Doručování studentům PEF

Pokud není uvedeno specificky u jednotlivých typů řízení, tak se standardně doručuje studentům PEF následovně:

 1. Do datové schránky, pokud její adresu student nahlásil a jedná se o jeho osobní schránku [§ 19 SprR];
 2. Osobně, kdy je student vyzván k dostavení se na studijní oddělení k převzetí písemnosti; student má povinnost se na výzvu dostavit na studijní oddělení [§ 63 odst. 3 písm. d) zákona, čl. 7 odst. 1 písm. d) SZŘ], výzva k dostavení je studentovi doručena na přidělenou univerzitní e-mailovou adresu, na které má povinnost kontrolovat doručovanou poštu nejméně jednou za 7 dnů (období prázdnin za 21 dnů) [čl. 7 odst. 2 a 3 SZŘ],
 3. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu označenou jako adresa pro doručování, není-li oznámena, tak na místo trvalého pobytu; tento způsob doručení se použije, pokud se student do 10 dnů po zaslání výzvy nedostaví na studijní oddělení k vyzvednutí písemnosti.
 4. Zveřejněním na úřední desce, a to v případě neznámého pobytu, nebo pokud se prokazatelně nedaří doručovat [§ 25 SprR],

 

Obecně k doručování [zejména §§ 19-26 SprR]

Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu do vlastních rukou účastníka, a to na adresu uvedenou jako adresa pro doručování (primárně do datové schránky, pak na poštovní adresu). [§ 19 a § 72 SprR]

Správní orgán může rozhodnutí doručit i sám, kdekoliv bude osoba zastižena. [§ 23 SprR]

Není-li adresát zastižen, písemnost se uloží po dobu 10 dnů zpravidla v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát se vyzve oznámením o neúspěšném doručení k jejímu převzetí. Pokud si adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. [§ 23 SprR]

Pokud se nepodaří poručit na adresu pro doručování, doručuje se veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce správního orgánu. Patnáctým dne po vyvěšení na úřední desce je písemnost považována za doručenou. [§ 25 SprR]

Uznávání předmětů [čl. 15 SZR], tj. rozhodování o [§ 68 odst. 1 písm. d) zákona]

Žádost o uznání předmětů podle smlouvy o studiu v zahraničí (zpravidla Erasmus+ Learning Agreement) se podává výlučně elektronicky prostřednictvím e-žádosti na studijní oddělení v rámci UIS. Žádost se podává až po odevzdání potvrzení o studijních výsledcích (Transcript of Records) na zahraniční oddělení děkanátu PEF.

V ostatních případech podává student žádost o uznání předmětů na předepsaném formuláři, kde uvede skupinu absolvovaných předmětů včetně získaných počtů kreditů a hodnocení předmětů a rovněž skupinu předmětu, které požaduje uznat jako splněné. K žádosti přiloží originál potvrzení o absolvovaných předmětech obsahující jejich kreditové ohodnocení a dosažené známky a potvrzené sylabus pro každý předmět (pokud není dostupný v UIS) [čl. 15 SZR].

V případě vyhovění v plném rozsahu se rozhodnutí se doručuje prostřednictvím UIS [§ 69a odst. 3 zákona].

Pokud děkan žádosti v plném rozsahu nevyhoví, nevyzývá k vyjádřením se k podkladům rozhodnutí [§ 68 odst. 2 zákona]. Rozhodnutí se doručuje standardním způsobem.

 

Zrušení zápisu opakovaně neúspěšně ukončeného předmětu [čl. 17 odst. 11 SZR], tj. rozhodování o [§ 68 odst. 1 písm. g) zákona]

Žádosti o zrušení zápisu prvního a druhého opakovaně neúspěšně ukončeného předmětu se podávají výlučně elektronicky prostřednictvím e-žádosti na studijní oddělení v rámci UIS.

Žádost o zrušení zápisu třetího a dalšího opakovaně neúspěšně ukončeného předmětu se podává písemně a doručuje se na studijní oddělení děkanátu PEF poštou anebo osobně ve stanovených úředních hodinách. V žádosti musí student uvést závažné důvody, ze kterých žádá o zrušení zápisu předmětu.

Pokud děkan vyhoví v plném rozsahu, vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

Pokud děkan žádosti v plném rozsahu nevyhoví, vyzve studenta k vyjádření se ke shromážděným podkladům rozhodnutí prostřednictvím UIS [§ 68 odst. 3 zákona] a následně vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

 

Nedostatek kreditů pro zápis do dalšího semestru [čl. 6 odst. 3 SZR], tj. rozhodování o [§ 68 odst. 1 písm. g) zákona]

Žádost se vždy podává písemně a doručuje se na studijní oddělení děkanátu PEF poštou anebo osobně ve stanovených úředních hodinách. V žádosti musí student uvést závažné důvody, ze kterých žádá o výjimku, zdůvodnit a doložit příčiny nesplnění studijních povinností.

Pokud děkan vyhoví v plném rozsahu, vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

Pokud děkan žádosti v plném rozsahu nevyhoví, vyzve studenta k vyjádření se ke shromážděným pokladům rozhodnutí prostřednictvím UIS [§ 68 odst. 3 zákona] a následně vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

 

Přerušení studia na žádost studenta [čl. 14 SZR], tj. rozhodování o [§ 68 odst. 1 písm. c) zákona]

Žádost se vždy podává písemně a doručuje se na studijní oddělení děkanátu PEF poštou anebo osobně ve stanovených úředních hodinách. V žádosti je nutno vždy specifikovat délku přerušení vyjádřenou v semestrech a období, popř. počátek přerušení.

Pokud děkan žádosti v plném rozsahu nevyhoví, nevyzývá studenta k vyjádření se ke shromážděným pokladům rozhodnutí [§ 68 odst. 2 zákona] a následně vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

Pokud děkan vyhoví v plném rozsahu, vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

Děkan s ohledem na harmonogram akademického roku a lhůty správního řízení zpravidla stanovuje termíny ukončení přerušení následovně:

 • na začátek zkouškového období semestru, pokud přerušení studia započalo ve zkouškovém období;
 • na začátek období zápisů do semestru ukončení přerušení, pokud přerušení studia započalo v prvních dvou týdnech semestru anebo v období prázdnin;
 • do shodného týdne výukové části semestru ukončení přerušení v ostatních případech.

Studium se přerušuje od  data nabytí právní moci rozhodnutí anebo od data uvedeného v přímo rozhodnutí podle toho, které je pozdější.

Přerušení studia z moci úřední [čl. 14 odst. 4 a 5 SZR], tj. rozhodování o [§ 68 odst. 1 písm. c) zákona]

Děkan rozhodnutím přeruší studium při neplacení poplatků, při odkladu SZZ za splněných všech studijních požadavků a při odvracení újmy hrozící studentovi.

Vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, nevyzývá se k vyjádření se k podkladům rozhodnutí [§ 68 odst. 3 zákona]. Rozhodnutí se doručuje standardním způsobem.

 

Stipendium tj. rozhodování o [§ 68 odst. 1 písm. e) zákona]

Stipendia uděluje děkan [čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu MENDELU], při splnění podmínek uvedených v Stipendijním řádu MENDELU. Zpravidla tak činí na základě žádosti studenta anebo návrhu vedoucího pracoviště, řešitele projektu apod.

Studentovi se nezasílá výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, doručuje se přímo rozhodnutí [§ 68 odst. 2 zákona] a to prostřednictvím UIS [§ 69a odst. 3 zákona] bez ohledu na vyhovění či nevyhovění.

 

Přestup do jiného studijního programu, oboru, změna formy studia [čl. 15 SZR]

Žádost se vždy podává písemně a doručuje se na studijní oddělení děkanátu PEF poštou anebo osobně ve stanovených úředních hodinách.

Pokud děkan žádosti v plném rozsahu nevyhoví, vyzve studenta k vyjádření se ke shromážděným pokladům rozhodnutí a následně vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

Pokud děkan vyhoví v plném rozsahu, vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

 

Neplnění jiných studijních povinností

Neplnění jiných studijních povinností, resp. požadavků na studenty vyplývajících ze studijního programu podle SZŘ a samotného SZŘ (včasné neprovedení zápisu do dalšího semestru[čl. 6 odst. 5 SZR], včasné neprovedení opětovného zápisu po přerušení studia [čl. 14 odst. 10 SZR], překročení doby studia [čl. 10 odst. 9 SZR] aj.)

Děkan vyzve studenta k vyjádření se k podkladům rozhodnutí prostřednictvím UIS, čímž je zahájeno správní řízení [§ 68 odst. 3 zákona].

Následně vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

 

Specifické režimy v souvislosti s péčí o dítě a sportovní reprezentací ČR

Žádat o změnu průběhu studia mohou pouze studenti, kteří požádali o evidenci příslušného specifického režimu a tento režim doloží příslušným dokladem (průkazka pro těhotné, rodný list dítěte, potvrzení o sportovní reprezentaci ČR aj.).

Pokud děkan žádosti o evidenci specifického režimu v plném rozsahu nevyhoví, vyzve studenta k vyjádření se ke shromážděným pokladům rozhodnutí a následně vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

Pokud děkan žádosti o evidenci specifického režimu vyhoví v plném rozsahu, vydá rozhodnutí doručované prostřednictvím UIS.

Řízení o žádost o konkrétní úpravu průběhu studia po registraci specifického režimu probíhá podle typu žádosti.

Prohlášení o zanechání studia

Písemné prohlášení o zanechání studia je nutno doručit na studijní oddělení fakulty. Prohlášení musí mít náležitosti podání [§ 37 odst. 2 SprR]. Posuzuje se ale podle skutečného obsahu a bez ohledu na jeho označení, proto i žádost může být prohlášením o zanechání studia[§ 37 odst. 1 SprR], pokud chybějící údaje lze jednoznačně zjistit z evidence [§ 6 odst. 2 SprR].

Dnem ukončení studia je den doručení prohlášení fakultě [§ 56 odst. 2 zákona].

Studentovi se poštou oznámí (není nutno do vlastních rukou), že prohlášení bylo příslušného dne doručeno, a proto tento den bylo studium ukončeno.

 

Vyměření poplatku za delší dobu studia a za studium v cizím jazyce [§ 58 odst. 3 a 4 zákona], tj. rozhodování o [§ 68 odst. 1 písm. f) zákona]

Děkanem vydané rozhodnutí o vyměření poplatku je prvním úkonem [§ 68 odst. 3 zákona], výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí se nezasílá [§ 68 odst. 2 zákona]. Rozhodnutí musí být vydáno minimálně 90 dnů před stanovenou splatností poplatku [§ 58 odst. 7 zákona]

Rozhodnutí se doručuje standardním způsobem.

 

Disciplinární přestupek

Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem děkana, který obsahuje popis skutku, případné navrhované důkazy a zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek [§ 69 zákona]. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy anebo vnitřními předpisy [§ 64 zákona].

Po ústním projednání návrhu disciplinární komisí [§ 69 zákona], komise navrhne děkanovi udělit sankci anebo od uložení sankce upustit [§ 65 zákona].

Děkan před vydáním rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku [§ 68 odst. 1 písm. h) zákona] vyzve studenta k vyjádření se k podkladům rozhodnutí a následně vydá rozhodnutí doručované standardním způsobem.

 

Řízení o přijetí ke studiu [§ 50 zákona]

Řízení se zahajuje podáním přihlášky v souladu se zveřejněnými Podmínkami přijetí ke studiu.

Není-li přihláška k termínu ukončení přijímání přihlášek kompletní včetně uhrazení příslušného poplatku, vyzve se uchazeč k odstranění vad a současně usnesením řízení přeruší. Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě vady neodstraní, přijímací řízení se usnesením zastaví.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, řízení se usnesením zastavuje.

Pokud uchazeč vyhověl přijímací zkoušce a zatím nedoložil dosažené vzdělání, lze vydat oznámení, které lze doručit jakkoliv.

Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů o ověření podmínek pro přijetí (zpravidla přijímací zkouška a doložení požadovaného předchozího vzdělání) [§ 50 odst. 4 zákona]. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje prostřednictvím UIS, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč na své přihlášce souhlasil. Dnem doručení je den následující pro zpřístupnění rozhodnutí v UIS [§ 69a odst. 1 zákona].

V ostatních případech se doručuje poštou anebo osobně [§ 69a odst. 1 zákona]. Uchazeč se nevyzývá k vyjádření k podkladům rozhodnutí [§ 50 odst. 4 zákona].

Student získává právo na zápis do studia dnem sdělení rozhodnutí o přijetí [§ 51 zákona].

 

Jiné žádosti studentů

Jiné žádosti studentů, které výrazným způsobem nezasahují do práv a povinností studentů, zejména nemění statut studenta, nepodléhají formalizovanému správnímu řízení. Takovými žádostmi jsou především žádosti o:

 • prominutí prerekvizity pro studium předmětu
 • zápis předmětu konzultační formou
 • přihláška k SZZ při přerušeném studiu
 • zápis do předmětu při překročení kapacity předmětu pro zápis

Tyto žádosti jsou přijímány písemně na studijní oddělení, je o nich rozhodováno bez výzvy k vyjádření se k podkladům rozhodnutí a rozhodnutí je oznamováno prostřednictvím UIS anebo změnou příslušného záznamu v UIS.