PEF MENDELU

S ohledem na aktuální vývoj situace byly stanoveny termíny bakalářských přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky budou probíhat distanční formou (uchazeči budou přijímací test konat z domu na svém počítači). Vše bylo upraveno tak, aby úspěšní uchazeči mohli bez problémů začít svoje studium na PEF MENDELU řádně v září 2021. Uchazeči budou o svém termínu konání přijímací zkoušky informováni v rámci své e-přihlášky v UIS a přes v přihlášce uvedený e-mail uchazeče.

e-Test uchazeče

Způsob organizace distanční přijímací zkoušky

Datum a čas konání a přístupový kód Vám byl nebo bude brzy odeslán na e-mail uvedený v přihlášce. Naleznete jej též ve Vaší přihlášce na webové stránce is.mendelu.cz/prihlaska (v případě, že již nemáte přihlašovací údaje, můžete si vygenerovat nové na téže webové stránce).

V určeném dni a čase budete psát test z domu na Vašem počítači.

Pro správné fungování testů je třeba mít stabilní a rychlý počítač - ideálně s aktuálním prohlížečem Firefox, ve kterém by se testy měly provádět (jiný prohlížeč, prosím, nepoužívejte; pokud používáte jiný prohlížeč, doporučujeme mít jeho aktuální verzi). Stabilní připojení k internetu. Je nutné mít dostatečně nabité Vaše mobilní zařízení (jako například notebook). Tyto věci je třeba mít nachystané v předstihu a nikoliv až během psaní testu. Kamera ani mikrofon není při psaní testu vyžadováná.

Telefonická podpora během psaní Vašeho testu na tel. číslech: 545 132 727, 545 132 723, 545 132 705, 545 132 706.

Na test máte přesně 50 minut od jeho zobrazení. Pozorně a pečlivě si přečtěte zadání. Na každou otázku je pouze jedna správná odpověď. Test zpracovávejte sami a pouze v okně prohlížeče. Toto okno neopouštějte ani neminimalizujte. Nezapomeňte test řádně a včas odevzdat.

e-Test uchazeče

Po odevzdání a odeslání testu se Vám zobrazí počet bodů, které se Vám podařilo získat. Oznámení o výsledku splnění či nesplnění přijímacího testu ke studiu zjistíte ve Vaší e- přihlášce až po zasedání Přijímací komise PEF MENDELU, která stanoví bodové hranice rozhodné pro přijetí ke studiu. Tedy během několika dní.

Pokud si nejste jistí nebo se bojíte, že Vaše zařízení nebo internet distanční test bez problému zvládne. Umožňujeme uchazečům psát přijímací zkoušku i v počítačové učebně na fakultě. Prosím, kontaktujte studijní oddělení (studijni@pef.mendelu.cz) a bude Vám přidělen prezenční termín konání přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu je dodání úředně ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, nostrifikační doložka) nebo jeho autorizované konverze do elektronické podoby na Studijní oddělení Děkanátu PEF MENDELU, a to nejpozději do 7 dní před termínem zápisu, kterého se uchazeč bude účastnit.

Uchazeči o studium magisterského navazujícího programu mají povinnost doložit úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (bakalářský diplom, nostrifikační doložka) nebo jeho autorizovanou konverzi do elektronické podoby na Studijní oddělení Děkanátu PEF MENDELU, a to nejpozději do 7 dní před termínem zápisu, kterého se uchazeč bude účastnit. Tato povinnost se netýká absolventů PEF MENDELU.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na studijní oddělení (studijni@pef.mendelu.cz), nebo sledujte naše webové stránky.

A pamatuj, že „nejsi na to sá.M“.Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se za 61 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 úspěšnými absolventy. Aktuálně studuje na PEF téměř 3000 studentů v oblastech manažersko-ekonomických a informatických, a to v českém i anglickém jazyce.

Za dobu existence se ve vedení fakulty vystřídalo 12 děkanů, posledním z nich je od února 2018 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Nejsi na to sá.M


Na naší PEFce

…nesedíš jen v lavici nebo knihovně. Prioritou je propojení teorie s praxí. Na přednáškách i cvičeních se setkáš s mnoha přednášejícími z partnerských firem.

…osvojíš si práci v týmu i schopnost samostatně se rozhodovat.

…semestrální projekty, které budeš vypracovávat, Tě připraví na praxi.

…významné certifikáty, které můžeš v předmětech získat, zvýší Tvoji kvalifikaci.

…různé soutěže ve spolupráci s firmami, Ti dají nahlédnout pod pokličku firemní kultury a můžeš se firmě zalíbit natolik, že Ti rovnou nabídnou práci. O naše studenty i absolventy je mezi firmami velký zájem.

…můžeš být součástí různých dobročinných projektů a CSR (Společenské odpovědnosti), některé jsou dokonce v rámci předmětů.

…v našich laboratořích se přesvědčíš, že každý studijní program je věda.

…ať už Tě baví ekonomie, čísla, management, finance, marketing, obchod, účetnictví, IT, statistika, právo, daně, psychologie, jsi týmový hráč nebo raději pracuješ individuálně, chceš studovat tři roky a jít do práce, nebo chceš studovat i třeba déle než pět let, PEF MENDELU je jen jedna, je to životní styl. Studium a život na PEF MENDELU není nikdy nuda.


Mám zájem o


Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studiumPodpora u přijímací zkoušky

Mohu používat u testu jakýkoliv prohlížeč?

Doporučujeme používat poslední verzi prohlížeče Firefox.

Problém s otevřením testu - co dělat?

Vykoušejte následujicí postup:

  • Zkontrolujte, zda píšete v prohlížeči Firefox a píšete ve správný den a čas dle pokynů z emailu, který jste obdrželi (přijímací test nelze psát předem).
  • Pokud se test nenačetl dobře, zmáčkněte klávesu F5.
  • Pokud máte potíže s načtením testu, můžete prohlížeč zavřít a začít psát bez delšího prodlení i na jiném zařízení.
Podpora

Během psaní testu bude kromě telefoních čísel možné kontaktovat i vzdálenou pomoc prostřednictvím programu Zoom.

Telefonická podpora během psaní Vašeho testu na tel. číslech:

  • 545 132 727
  • 545 132 723
  • 545 132 705
  • 545 132 706

V případě přetrvávajících obtíží a nutného zásahu/pomoci na Vašem počítači si, prosím, otevřete následující odkaz a vyplňte níže uvedené id.

  • https://cesnet.zoom.us/j/92706697503
  • Po připojení k programu budete čekat ve "waiting room", než se k Vám naše podpora dostane.
  • O čas strávený ve "waiting room" Vám test prodloužíme.

Otevřete si program zoom a mělo by se otevřít úvodní okno. Klikněte join a meeting.

Vyplňte výše uvedené ID a Vaše jméno a příjmení.

Pokud Váš počítač disponuje mikrofonem, můžete se připojit pomocí audia.

Počkejte, dokud Vás vzdálená pomoc nevyzve k nasdílení plochy. Počkejte ve waiting room/čekací místnosti.

Dole na liště dejte share screen a vyberte hlavní obrazovku (tu, kde je start nabídka windows, OS X, Linux)

Když vyjedete kurzorem do horní části obrazovky, vyskočí na Vás ovládací panel. Zde můžete nasdílet vzdálené pomoci přístup ke kurzoru a klávesnici Vašeho počítače.

Zapomněl(a) jsem na termín přijímací zkoušky

Požádejte na emailu studijni@pef.mendelu.cz o přidělení náhradního termínu přijímací zkoušky. Pokud se bude konat ještě nějaký termín a pokud na něm bude volné místo, Studijní oddělení fakulty Vám přidělí náhradní termín přijímací zkoušky.


Udělené mezinárodní akreditace


Mezinárodní akreditace ECBE
Programy Ekonomika a management

Mezinárodní akreditaci ECBE získala PEF již v roce 1996, přičemž aktuální akreditace je platná pro období 2019-2024. Tato aktivita je zcela dobrovolná a je relativně nákladná, ovšem fakulta ji bere jako součást svého komplexního úsilí o neustálé zvyšování kvality a jako formu externího hodnocení, které je podrobnější než akreditační spisy připravované pro NAÚ VŠ. Získání akreditace na dalších 5 let je potvrzením toho, že studijní programy fakulty dosahují standardní evropské úrovně a jsou kvalitativně srovnatelné se špičkovými školami v rámci EU.

Základní podněty pro další rozvoj fakulty zahrnovaly zejména potřebu upřesnění sylabů předmětů, jednoznačnému rozlišování jednotlivých úrovní studia z hlediska požadovaných výsledků učení (intended learning outcomes), větší kontrole skutečného dosahování těchto výsledků (úprava evaluačních formulářů), sjednocení systému hodnocení předmětů, a také zavedení systematického získávání zpětné vazby od zaměstnanců.

Už jen fakt, že se fakulta musela zabývat podrobným popisem standardních procedur, přispěl k lepšímu uvědomění si potenciálních problematických oblastí a oblastí, které lze dále zlepšovat, ale také oblastí, na kterých lze stavět, a které jsou aktuálně na dobré úrovni (výuka v anglickém jazyce, systém řízení fakulty, otevřenost fakulty světu apod.).


Mezinárodní akreditace EMOS
Navazující magisterská specializace N-EAM-ENEMOS Ekonomická statistika

Mezinárodní certifikaci The European Master in Official Statistics (EMOS) získala PEF v roce 2020, přičemž aktuální certifikace je platná pro období do roku 2023.

EMOS představuje síť magisterských programů poskytujících postgraduální vzdělávání v oblasti oficiální statistiky na evropské úrovni. Jedná se o společný projekt univerzit a národních statistických úřadů v Evropě. Aktuálně zahrnuje síť 32 univerzit ze 17 evropských zemí, přičemž v rámci České a Slovenské republiky se jedná o celkem 2 univerzity. Avšak pouze PEF MENDELU poskytuje toto studium prezenčně a v českém jazyce.

Univerzity nabízející magisterské tituly EMOS aktivně spolupracují s národními statistickými úřady, přičemž do této spolupráce jsou zapojeni i studenti, a to formou 6týdenní praktické stáže s možností zpracování tematicky zaměřené diplomové práce. Po úspěšném ukončení studia získají absolventi certifikát EMOS vydávaný Eurostatem, díky němuž mohou nalézt uplatnění v národních či mezinárodních institucích státní správy (např. statistický úřad či centrální banka) nebo v komerčních firmách jako kvalifikovaní uživatelé dat oficiální statistiky, typicky na pozicích jako statistik expert, manažer řízení rizik, programátor analytik, datový analytik, prognostik.


Naše ocenění

Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě v roce 2011
Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě v roce 2014
3. nejlepší ekonomická fakulta v ČR v roce 2011
3. nejlepší ekonomická fakulta v ČR v roce 2014