Výzkumný profil fakulty

Výzkumné zaměření fakulty lze shrnout do tří základních oblastí:

  • Socioekonomické problémy současné společnosti v souvislostech regionálních a národních hospodářských politik
  • Harmonizace a koordinace daňových systémů v EU
  • ICT a metody sledování a hodnocení změn prostředí jako nástroj pro podporu bio-ekonomických inovací a řízení technologických procesů

Jelikož je v současné době kladen důraz zejména na interdisciplinární charakter výzkumu, na fakultě bylo vytvořeno několik výzkumných týmů propojujících jednotlivé oborově zaměřené ústavy.


Výzkumné týmy PEF MENDELU


Bioeconomic modelling

Bioekonomické modelování

Vedoucí týmu: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

Výzkumný tým má bohaté zkušenosti s aplikací statistických metod v různých oblastech. Výzkumný tým se zabývá manažerskými modely v zemědělství a lesnictví, validací a ověřením systémů rozhodování, plánováním a vyhodnocením experimentů. Předmětem výzkumu je rovněž analýza rizik se zaměřením na výkon podniku a úvěrová rizika.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.


SMART SOCIETY: Socioeconomic think-tank

Rozhodovací proces v socio-ekonomickém kontextu.

Vedoucí týmu: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Výzkumný tým se zabývá výzkumem v 3 suboblastech – socio-ekonomická, spotřebitelské chování a manažerská volba. Socio-ekonomická oblast je zaměřena na lidský kapitál a sociální fenomény v souvislosti s globálními trendy v moderní společnosti, jakými jsou odchod do důchodu, aging, demografické změny a genderové faktory. Součástí výzkumu jsou i etické hodnoty a akademická integrita. Výzkum spotřebitelského chování je zaměřen na spotřebitelské preference v kontextu životní úrovně. Tato oblast výzkumu zahrnuje hierarchii hodnot, příjmovou situaci, strukturu výdajů a způsob uspokojování potřeb. Poslední oblast s názvem manažerská volba je zaměřena na vliv procesu integrace, globalizace a vývoje zemědělsko-potravinářského sektoru v rámci nových podmínek evropského integrovaného trhu.

Bližší informace o výzkumném týmu zde nebo na webových stránkách smartsociety.cz.


Spatial Hub

Vedoucí týmu: Ing. David Procházka, Ph.D.

Jsme interdisciplinární tým zaměřený primárně na analýzu chování lidí.
Naše projekty jsou různorodé. Analyzujeme vliv enviromentálních změn na společnost, navrhujeme uživatelská rozhraní i lokační služby. Zaměřujeme se na inovativní rozhraní jako jsou rozšířená a virtuální realita, chytrá prostředí a nositelná elektronika.

Smyslem naší práce je, aby lidé dostali správnou informaci ve správný čas.

Bližší informace o výzkumném týmu zde a také na Spatial Hub


MENDEL FINHUB

Vedoucí týmu: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Výzkumná skupina se zabývá modelováním dopadů hospodářské politiky za existence nejistoty s využitím frekventistických a bayesovských metod, se zvláštním saměřením na:

  • zranitelnost finančních trhů,regulatorní a měnověpolitické instituce,
  • firemní přístup k financování, vztahy mezi bankami a firmami včetně vlivu na výkonnosti a rizikovost,
  • oceňování finančních aktiv a jejich predikce, portfolio optimalizace.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.


FairTax

Vedoucí týmu: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Předmětem výzkumu je evropská integrace v oblastech harmonizace a koordinace, CCCTB, zdanění ve finančním sektoru, zdanění v oblasti životního prostředí, fiskální koordinace a udržitelnost systému zdanění.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.