Výzkumný profil fakulty

 

Výzkumné zaměření fakulty lze shrnout do tří základních oblastí:

  • Socioekonomické problémy současné společnosti v souvislostech regionálních a národních hospodářských politik
  • Harmonizace a koordinace daňových systémů v EU
  • ICT a metody sledování a hodnocení změn prostředí jako nástroj pro podporu bio-ekonomických inovací a řízení technologických procesů

Jelikož je v současné době kladen důraz zejména na interdisciplinární charakter výzkumu, na fakultě bylo vytvořeno několik výzkumných týmů propojujících jednotlivé oborově zaměřené ústavy.

 

Výzkumné týmy PEF MENDELU

Bioeconomic modelling, statistics, econometrics, biometrics, risk analysis

Bioekonomické modelování, statistika, ekonometrie, biometrika, analýza rizik

Vedoucí týmu: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

Výzkumný tým má bohaté zkušenosti s aplikací statistických metod v různých oblastech. Výzkumný tým se zabývá manažerskými modely v zemědělství a lesnictví, validací a ověřením systémů rozhodování, plánováním a vyhodnocením experimentů. Předmětem výzkumu je rovněž analýza rizik se zaměřením na výkon podniku a úvěrová rizika.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.

Socio-economic well-being and retirement timing

Socioekonomický well-being a načasování odchodu do důchodu.

Vedoucí týmu: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Výzkumný tým se zabývá výzkumem ekonomických, sociálních a genderových aspektů odchodu do důchodu. Předmětem výzkumu je analýza životních podmínek, makroekonomických, psychosociálních a zdravotních faktorů ovlivňujících rozhodnutí seniorů zůstat na trhu práce nebo odejít do důchodu s ohledem na vytváření politik nastavujících prodloužení délky pracovního života. Multidisciplinární výzkum zohledňuje také různé životní dráhy mužů a žen v české společnosti.

Bližší informace o výzkumném týmu zde

Support of decision making process based on spatial data analysis

Podpora procesu rozhodování založené na analýze prostorových dat

Vedoucí týmu: Ing. David Procházka, Ph.D.

Jsme interdisciplinární tým zaměřený primárně na analýzu chování lidí. 
Naše projekty jsou různorodé. Analyzujeme vliv enviromentálních změn na společnost, navrhujeme uživatelská rozhraní, mobilní aplikace i lokační služby. 

Smyslem naší práce je, aby lidé dostali správnou informaci ve správný čas.

Bližší informace o výzkumném týmu zde a také na Spatial Hub

Financial Market Vulnerabilities, Anomalies and Risks

Zranitelnost finančních trhů, anomálie, rizika

Vedoucí týmu: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Výzkumná skupina se zabývá behaviorálními aspekty rozhodovacích procesů na všech typech finančních trhů. Tým pracuje s unikátními datovými soubory propojující sdělení ze zpráv s mikroekonomickými databázemi poskytovanými Bureau Van Dijk a Morningstar. Výsledky jsou aplikovány v oblastech:

  • zranitelnost finančních trhů v Evropě, regulační mechanismy, efektivnost monetární politiky
  • přístup firem k financování, crowdfunding, vlastnické struktury bank, apod.
  • tvorba modelů a předpovědí pro kapitálové trhy s ohledem na anomálie plynoucí z iracionálního chování jedinců

Bližší informace o výzkumném týmu zde

Taxation, Harmonization, Fiscal coordination, Environment Taxation

Zdanění, harmonizace, fiskální koordinace, zdanění životního prostředí

Vedoucí týmu: doc. Ing.Danuše Nerudová, Ph.D.

Předmětem výzkumu je evropská integrace v oblastech harmonizace a koordinace, CCCTB, zdanění ve finančním sektoru, zdanění v oblasti životního prostředí, fiskální koordinace a udržitelnost systému zdanění.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.