Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

OMVI vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnanecké mobility 2020/21 v programu Erasmus+. Žadatel(ka) je povinen(na) podat přihlášku na fakultě referentu pro zahraničí do 05. 06. 2020.


  • Staff Mobility for Teaching – výukový pobyt, určen pro akademické pracovníky (přihláška).
  • Staff Mobility for Training - školení, určeno administrativní a příp. pro akademické pracovníky (přihláška).

Kritéria výběrového řízení pro zaměstnanecké mobility (výukové pobyty a školení).

termín výběrového řízení termín výjezdu
Erasmus+ Výukový pobyt/Školení duben následující akademický rok
Erasmus+ kreditová mobilita (mimoevropské mobility) průběžně

Podrobné informace o podmínkách zaměstnanecké mobility lze najít na webových stránkách OMVI rektorátu, které je za administraci těchto pobytů zodpovědné. 

Partnerské univerzity:

Erasmus+

Erasmus+ kreditová mobilita

Seznam Erasmus+ smluv na zaměstnaneckou mobilitu


Výběrové řízení v rámci Erasmus+ je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity. Předvýběr uchazečů probíhá na fakultní úrovni, finální výběr uchazečů ze všech fakult probíhá na OMVI rektorátu. Výsledky výběrového řízení vyhlašuje OMVI během června daného akademického roku rozesláním e-mailu vybraným uchazečům. Výběrová řízení pro Erasmus+ kreditovou mobilitu jsou vyhlašována průbežně, závisí to vždy na koordinátorovi daného projektu, výběrprobíhá na úrovni rektorátu.

Každý zaměstnanec vyjíždějící na pracovní cestu je povinen dodat Návrh na vyslání (se všemi podpisy) a po návratu Hlášení výsledků pracovní cesty na Zahraniční oddělení PEF. Podrobné informace na stránkách OMVI!

  • Mobility Agreement - zaměstnanec se domluví na termínu i aktivitách pobytu s hostitelskou institucí a sám zajistí jeho podpis (trojstranný: zaměstnanec, vedoucí pracovník a přijímací organizace)
  • Zdroje financování - nejméně 14 dní před zahájením zahraniční cesty kontaktuje koordinátorku zaměstnaneckých mobilit na OMVI (kamila.hercova@mendelu.cz), která přidělí zdroje financování
  • Návrh na vyslání - zaměstnanec si v UIS vyhotoví Návrh na vyslání (2x) a zajistí všechny podpisy ze svého pracoviště (důležité znát zdroje financování). Jednu kopii odevzdává na zahraniční oddělení PEF (K. Mlejnková), druhou společně s cestovním příkazem na OMVI
  • Grant Agreement - domluvení schůzky na OMVI u K. Hercové k podpisu Účastnické dohody (s sebou je třeba Návrh na vyslání, trojstranně podepsaný Mobility agreement a podepsaný cestovní příkaz)
  • Plnění plánu - je nutné dodržet obsah plnění výukového plánu/plánu školení včetně počtu dnů
  • Confirmation of Teaching/Training period - na konci pobytu si jej zaměstnanec nechá od přijímající instituce potvrdit včetně po dni rozepsaných aktivit (min. 1,5h/ den, min. 8 hodin/ 2 - 5 dnů, u mobilit delších poměrně více).
  • Vyúčtování cesty - do 10 dnů po návratu na OMVI dodá vyplněný a podepsaný cestovní příkaz (nadřízeným, v případě dofinancování i podpisy příkazce operace a správce rozpočtu) vč. veškerých dokladů opatřených popisem (pokud není doklad v češtině).
  • EU survey - po skončení mobility obdrží na email odkaz k vyplnění závěrečné zprávy.

V případě nedodržení smluvních závazků stanoví další postup Účastnická smlouva.


Hlášení výsledků pracovní cesty


Dokumenty TEACHING:

Mobility Agreement - Teaching

Confirmation of Period - Teaching


Dokumenty TRAINING:

Mobility Agreement - Training

Confirmation of Period - Training


Kde hledat instituci?


Kontakt

Zahraniční oddělení PEF

Ing. Kateřina Mlejnková
katerina.mlejnkova@mendelu.cz
+ 420 545 132 725

OMVI rektorátu

Mgr. Kamila Hercová
kamila.hercova@mendelu.cz
+420 545 135 115