Závěrečné práce

Proces psaní závěrečné práce se skládá z několika kroků:

 • studium semináře (bakalářského resp. diplomního),
 • výběr vedoucího,
 • výběr tématu,
 • vytvoření záměru a zadání,
 • schválení záměru a zadání,
 • tvorba práce a konzultace  s vedoucím,
 • odevzdání,
 • obhajoba.

Jednotlivé kroky jsou řízeny normami a předpisy,


Manuál "Jak na závěrečnou práci?"

Studenti PEF MENDELU mají k dispozici stručný manuál, který jim pomůže s volbou tématu a psaním závěrečné práce. Manuál zohledňuje specifika studijních programů PEF MENDELU. Manuál je k dispozici v několika verzích:


Šablony závěrečných prací

Pokud jsou přílohy součástí Vaší práce, je nutné tyto dva soubory spojit do jednoho. Postup je popsaný v souboru Šablona bez příloh.


Předpisy

 • Vyhláška děkana č. 2/2021 - O bakalářských a diplomových pracích (ve formátu PDF).
 • Směrnice rektora č. 3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací (ve formátu PDF).
 • Čestné prohlášení (v češtině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení (ve slovenštině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení / Statutory Declaration (v angličtině / in English, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)

Jak postupovat

Jeden semestr předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby bakalářské práce si student zapisuje předmět Bakalářský seminář, resp. Bakalářský seminář IS/ICT a provede závaznou volbu tématu práce. Student při využití konzultací s uvažovaným vedoucím práce vypracuje Záměr bakalářské práce, na základě kterého vyhotoví uvažovaný vedoucí práce prostřednictvím UIS Zadání bakalářské práce. Oba tyto dokumenty je nutno odevzdat podle instrukcí uvedených v podmínkách ukončení předmětu Bakalářský seminář, resp. Bakalářský seminář IS/ICT platných pro daný semestr.

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je předloženo vedoucímu ústavu a pak garantovi studijního programu (oboru) ke schválení.

Získání zápočtu z Bakalářského semináře:

Vedoucí závěrečné práce uděluje zápočet ukončující předmět Bakalářský seminář při splnění následujících podmínek:

 • získání dílčího zápočtu z předmětu (tzv. malý zápočet) - uděluje studijní referentka;
 • schválení zadání závěrečné práce;
 • splnění dalších povinností, byly-li stanoveny vedoucím závěrečné práce.

Cílem záměru práce je zrychlení komunikace při vyhledávání vedoucího a zajištění, že vámi tvořená práce bude splňovat náležitosti odpovídající studovanému oboru.

Tvorba záměru časově odpovídá době výběru vedoucího a samotného tématu práce. Samotný proces výběru tématu nemusí pokaždé probíhat stejně. Nejčastěji se objevují způsoby:

 • výběr ze seznamu témat zveřejněných ústavem,
 • určení tématu na základě dlouhodobější spolupráce s vedoucím,
 • vlastní téma, se kterým student přichází.

Záměr bakalářské práce vypracuje student na základě zvoleného tématu bakalářské práce a předkládá jej potenciálnímu vedoucímu práce. Při následných konzultacích s potenciálním vedoucím práce student svůj záměr upřesní.

K vypracování záměru bakalářské práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).

Na základě záměru práce vám vedoucí v UIS vytvoří zadání, které se odevzdává ke schválení. Je nutné hlídat termíny! I když je odevzdání zadání součástí hodnocení v předmětu bakalářský seminář, tak samotný proces je rozložen do celého semestru. To je z důvodu, aby případné nedostatky v záměrech i zadáních mohly být odstraněny a odevzdány znovu ke schválení.

Schválené zadání je k vyzvednutí na studijním oddělením u vaší referentky.

V průběhu zpracování závěrečné práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant, který musí předem poskytnout písemný souhlas. Vedoucí práce dbá na dodržení postupu práce a harmonogramu uvedeného v záměru závěrečné práce.

V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře závěrečné práce na děkanát PEF ve zveřejněných úředních hodinách. Současně vloží elektronickou verzi závěrečné práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Na základě splnění všech povinností souvisejících s odevzdáním závěrečné práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Bakalářská práce.

Posudky

Posudky bakalářské práce vedoucí a oponent vyplňují v UIS.

Dva semestry předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby diplomové práce si student zapisuje předmět Diplomní seminář, resp. Diplomní seminář IS/ICT a provede závaznou volbu tématu práce. Student při využití konzultací s uvažovaným vedoucím práce vypracuje Záměr diplomové práce, na základě kterého vyhotoví uvažovaný vedoucí práce prostřednictvím UIS Zadání diplomové práce. Oba tyto dokumenty je nutno odevzdat podle instrukcí uvedených v podmínkách ukončení předmětu Diplomní seminář, resp. Diplomní seminář IS/ICT platných pro daný semestr.

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání diolomové práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak garantovi studijního programu (oboru) ke schválení.

Získání zápočtu z Diplomního semináře:

Vedoucí závěrečné práce uděluje zápočet ukončující předmět Diplomový seminář při splnění následujících podmínek:

 • získání dílčího zápočtu z předmětu (tzv. malý zápočet) - uděluje studijní referentka;
 • schválení zadání závěrečné práce;
 • splnění dalších povinností, byly-li stanoveny vedoucím závěrečné práce.

Záměr diplomové práce je podkladem pro Zadání diplomové práce a současně slouží pro kontrolu postupu zpracovávání diplomové práce.

Záměr diplomové práce vypracuje student na základě zvoleného tématu diplomové práce a předkládá jej potenciálnímu vedoucímu práce. Při následných konzultacích s potenciálním vedoucím práce student svůj záměr upřesní.

Tvorba záměru časově odpovídá době výběru vedoucího a samotného tématu práce. Samotný proces výběru tématu nemusí pokaždé probíhat stejně. Nejčastěji se objevují způsoby:

 • výběr ze seznamu témat zveřejněných ústavem,
 • určení tématu na základě dlouhodobější spolupráce s vedoucím,
 • vlastní téma, se kterým student přichází.

Záměr diplomové práce obsahuje zejména tyto části:

 • identifikaci a kontakt na studenta (jméno, příjmení, studijní program a obor, e-mail),
 • navrhovaný název diplomové práce,
 • předpokládaný cíl práce,
 • návrh metodiky a postupu řešení,
 • rozsah samostudia prohlubující současné znalosti studenta především stanovení doporučené literatury (i zahraniční literatury),
 • předpokládanou strukturu práce (návrh obsahu s vymezením zamýšleného rozsahu kapitol),
 • harmonogram řešení práce s časovými kontrolními body.

Doporučený rozsah Záměru diplomové práce je 3–6 tisíc znaků (včetně mezer).

Potenciální vedoucí práce dbá na to, aby v Záměru diplomové práce byl precizně formulován cíl a jeho dekompozice.

K vypracování záměru diplomové práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).

Na základě záměru práce vám vedoucí v UIS vytvoří zadání, které se odevzdává ke schválení. Je nutné hlídat termíny! I když je odevzdání zadání součástí hodnocení v předmětu bakalářský seminář, tak samotný proces je rozložen do celého semestru. To je z důvodu, aby případné nedostatky v záměrech i zadáních mohly být odstraněny a odevzdány znovu ke schválení.

Schválené zadání je k vyzvednutí na studijním oddělením u vaší referentky.

V průběhu zpracování závěrečné práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant, který musí předem poskytnout písemný souhlas. Vedoucí práce dbá na dodržení postupu práce a harmonogramu uvedeného v záměru závěrečné práce.

V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře závěrečné práce na děkanát PEF ve zveřejněných úředních hodinách. Současně vloží elektronickou verzi závěrečné práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Na základě splnění všech povinností souvisejících s odevzdáním závěrečné práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Diplomová práce.

Posudky

Posudky diplomové práce vedoucí a oponent vyplňují v UIS.


Volba tématu práce

Přehled vypsaných témat včetně jejich obsazenosti lze nalézt zde. Student může navrhnout uvažovanému vedoucímu práce vlastní téma závěrečné práce, je-li v souladu s jeho odbornou orientací a kapacitními možnostmi. Zvolené téma práce musí mít úzký vztah ke studovanému programu, ve kterém bude student práci obhajovat. Návrh lze učinit prostřednictvím informačního systému (portál studenta-> Rozpisy témat -> Témata k závěrečným pracím -> Navrhnout téma).