Závěrečné práce

Proces psaní závěrečné práce se skládá z několika kroků:

 • studium semináře (bakalářského resp. diplomního),
 • výběr vedoucího
 • výběr tématu
 • vytvoření záměru a zadání
 • schválení záměru a zadání
 • tvorba práce a konzultace  s vedoucím
 • odevzdání
 • obhajoba.

Jednotlivé kroky jsou řízeny normami a předpisy,


Šablony závěrečných prací


Předpisy

 • Vyhláška děkana PEF MENDELU č. 1/2019 - O diplomových a bakalářských pracích (ve formátu PDF).
 • Směrnice rektora č. 3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací (ve formátu PDF).
 • Čestné prohlášení (v češtině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení (ve slovenštině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení / Statutory Declaration (v angličtině / in English, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)

Jak postupovat

Jeden semestr předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby bakalářské práce si student zapisuje předmět Bakalářský seminář, resp. Bakalářský seminář IS/ICT a provede závaznou volbu tématu práce. Student při využití konzultací s uvažovaným vedoucím práce vypracuje Záměr bakalářské práce, na základě kterého vyhotoví uvažovaný vedoucí práce prostřednictvím UIS Zadání bakalářské práce. Oba tyto dokumenty je nutno odevzdat podle instrukcí uvedených v podmínkách ukončení předmětu Bakalářský seminář, resp. Bakalářský seminář IS/ICT platných pro daný semestr.

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.

Získání zápočtu z Bakalářského semináře:

Vedoucí závěrečné práce uděluje zápočet ukončující předmět Bakalářský, seminář při splnění následujících podmínek:

 • získání dílčího zápočtu z předmětu (tzv. malý zápočet);
 • schválení zadání závěrečné práce děkanem;
 • splnění dalších povinností, byly-li stanoveny vedoucím závěrečné práce.

Cílem záměru práce, je zrychlení komunikace při vyhledácání vedoucího a zajištění, že vámí tvořená práce bude splňovat náležitosti odpovídající studovatnému oboru.

Tvorba záměru časově odpovídá době výběru vedoucího a samotného tématu práce. Samotný proces výběru tématu nemusí pokaždé probíhat stejně. Nejčasteji se objevují způsoby:

 • výběr ze seznamu témat zveřejněných ústavem,
 • určení tématu na základě dlouhodobější spolupráce s vedoucím,
 • vlastní téma, se kterým student přichází

V okamžiku, kdy budete hledat vedoucího je dobré mít, již záměr vytvořen. Výrazně to urychluje a zjednodušuje komunikaci. Finální podobu záměru, která se odevzdává ke schválení, potom vytvoříte na základe konzultace s vedoucími.

K vypracování záměru bakalářské práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).

Na základě záměru práce vám vedoucí v UIS vytvoří zadání, které společně se záměrem odevzdává oborové radě ke schválení. Je nutné hlídat termíny! I když je odevzdání zadání se záměrem součástí hodnocení v předmětu bakalářský seminář, tak samotný proces je rozložen do celého semestru. To je z důvodu, aby případné nedostatky v záměrech a zadáních mohly být odstraněny a odevzdány znovu ke schválení.

V průběhu zpracování závěrečné práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant, který musí předem poskytnout písemný souhlas. Vedoucí práce dbá na dodržení postupu práce a harmonogramu uvedeného v záměru závěrečné práce.

V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře závěrečné práce na děkanát PEF ve zveřejněných úředních hodinách. Současně vloží elektronickou verzi závěrečné práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Na základě splnění všech povinností souvisejících s odevzdáním závěrečné práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Bakalářská, resp. Diplomová práce.

Posudky

Posudky bakalářské práce vedoucí a oponent vyplňují v UIS.

Dva semestry předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby diplomové práce si student zapisuje předmět Diplomní seminář, resp. Diplomní seminář IS/ICT a provede závaznou volbu tématu práce. Student při využití konzultací s uvažovaným vedoucím práce vypracuje Záměr diplomové práce, na základě kterého vyhotoví uvažovaný vedoucí práce prostřednictvím UIS Zadání diplomové práce. Oba tyto dokumenty je nutno odevzdat podle instrukcí uvedených v podmínkách ukončení předmětu Diplomní seminář, resp. Diplomní seminář IS/ICT platných pro daný semestr.

Seznámit studenty s hlavními zásadami tvorby závěrečné - diplomové práce a poskytnout praktická doporučení týkající se volby tématu, metodického postupu řešení, práce s literaturou, dodržení formálních náležitostí. Studenti získají poznatky o vazbě tématu a obsahu diplomové práce na studovaný obor, znalosti o identifikaci zkoumaných vztahů a formulaci pracovních hypotéz, cílů práce a v souvislosti s tím identifikací vhodné metodiky včetně identifikace zkoumaného vzorku. Studenti budou dále seznámeni s doporučeným postupem při identifikaci tématu diplomové práce s ohledem na požadavek prokázání současného stavu poznání dané problematiky (knihovní a on-line zdroje publikací, databáze) a v souvislosti s tím nutnosti prokázat jakým způsobem ve své práci posunuli znalosti o dané problematice. Součástí semináře bude také blok věnovaný problematice citací a využití statistických a ekonometrických metod při zpracování empirických dat a ověřování pracovních hypotéz. Konečným cílem semináře je zvýšení obsahové i formální úrovně diplomových prací zpracovávaných na PEF MENDELU.

Získání zápočtu z Diplomního semináře:

Vedoucí závěrečné práce uděluje zápočet ukončující předmět Diplomový, seminář při splnění následujících podmínek:

 • získání dílčího zápočtu z předmětu (tzv. malý zápočet);
 • schválení zadání závěrečné práce děkanem;
 • splnění dalších povinností, byly-li stanoveny vedoucím závěrečné práce.

Záměr diplomové práce je podkladem pro Zadání diplomové práce a současně slouží pro kontrolu postupu zpracovávání diplomové práce.

Záměr diplomové práce vypracuje student při volbě tématu diplomové práce a předkládá jej potenciálnímu vedoucímu práce. Při následných konzultacích s potenciálním vedoucím práce student svůj záměr upřesní.

Záměr diplomové práce obsahuje zejména tyto části:

 • identifikaci a kontakt na studenta (jméno, příjmení, studijní program a obor, e-mail),
 • navrhovaný název diplomové práce, c) předpokládaný cíl práce,
 • návrh metodiky a postupu řešení,
 • rozsah samostudia prohlubující současné znalosti studenta především stanovení doporučené literatury (i zahraniční literatury),
 • předpokládanou strukturu práce (návrh obsahu s vymezením zamýšleného rozsahu kapitol),
 • harmonogram řešení práce s časovými kontrolními body.

Doporučený rozsah Záměru diplomové práce je 3–6 tisíc znaků (včetně mezer). Vzor záměru je uveden v příloze č. 7.

Potenciální vedoucí práce dbá na to, aby v Záměru diplomové práce byl precizně formulován cíl a jeho dekompozice.

K vypracování záměru diplomové práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).

Na základě záměru práce vám vedoucí v UIS vytvoří zadání, které společně se záměrem odevzdává oborové radě ke schválení. Je nutné hlídat termíny! I když je odevzdání zadání se záměrem součástí hodnocení v předmětu bakalářský seminář, tak samotný proces je rozložen do celého semestru. To je z důvodu, aby případné nedostatky v záměrech a zadáních mohly být odstraněny a odevzdány znovu ke schválení.

V průběhu zpracování závěrečné práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant, který musí předem poskytnout písemný souhlas. Vedoucí práce dbá na dodržení postupu práce a harmonogramu uvedeného v záměru závěrečné práce.

V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře závěrečné práce na děkanát PEF ve zveřejněných úředních hodinách. Současně vloží elektronickou verzi závěrečné práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Na základě splnění všech povinností souvisejících s odevzdáním závěrečné práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Bakalářská, resp. Diplomová práce.

Posudky

Posudky diplomové práce vedoucí a oponent vyplňují v UIS.


Volba tématu práce

Přehled vypsaných témat včetně jejich obsazenosti lze nalézt zde. Student může navrhnout uvažovanému vedoucímu práce vlastní téma závěrečné práce, je-li v souladu s jeho odbornou orientací a kapacitními možnostmi. Zvolené téma práce musí mít úzký vztah ke studovanému programu, ve kterém bude student práci obhajovat. Návrh lze učinit prostřednictvím informačního systému (portál studenta-> Rozpisy témat -> Témata k závěrečným pracím -> Navrhnout téma), případně se lze dohodnout přímo s uvažovaným vedoucím práce - ideálně v kontextu již připraveného záměru práce.